Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập cơ khí đại cương

Được đăng lên bởi Hữu Tuất
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tr-êng ®¹i häc n«ng nghiÖp Hµ NéI
Khoa c¬ - ®iÖn
Bé m«n c«ng nghÖ c¬ khÝ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§Ò c-¬ng «n tËp
M«n häc: C¬ khÝ ®¹i c-¬ng
Mã số môn học: CĐ2522
Thêi l-îng: 2 tín chỉ
PhÇn I - Kh¸i niÖm c¬ b¶n
1-
Nh÷ng néi dung chÝnh cña m«n häc C¬ khÝ ®¹i c-¬ng. ®å qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n
phÈm c¬ khÝ.
2-
C¸c kh¸i niÖm (vµ vÝ dô) vÒ:
- S¶n phÈm, chi tiÕt m¸y, bé phËn m¸y, c¬ cÊu m¸y, ph«i;
- C¸c qu¸ tr×nh: ThiÕt kÕ, s¶n xuÊt, c«ng nghÖ. C¸c thµnh phÇn cña qu¸ tr×nh c«ng
nghÖ;
- C¸c d¹ng s¶n xuÊt.
3-
Kh¸i niÖm vÒ chÊt l-îng bÒ mÆt s¶n phÈm.
4-
Kh¸i niÖm vÒ tÝnh l¾p lÉn vµ dung sai. ý nghÜa cña dung sai trong chÕ t¹o m¸y.
5-
C¸c ph-¬ng ph¸p ®o dông ®o khÝ. Kh¸i niÖm tiªu chuÈn ho¸ trong
ngµnh c¬ khÝ.
PhÇn II - VËt liÖu c¬ khÝ
6-
Kh¸i niÖm vÒ kim lo¹i häc vµ nhiÖt luyÖn. Lý thuyÕt c¬ b¶n vÒ kim lo¹i vµ hîp kim:
TÝnh chÊt chung, cÊu t¹o kÕt tinh cña kim lo¹i, cÊu t¹o a hîp kim, gi¶n ®å
tr¹ng th¸i.
7-
C¸c tÝnh chÊt c«ng nghÖ: tÝnh ®óc, tÝnh hµn, tÝnh gia c«ng kim lo¹i b»ng ¸p lùc, tÝnh
c¾t gät cña kim lo¹i thÓ hiÖn nh- thÕ nµo?
8-
Kh¸i niÖm vÒ hîp kim s¾t-cacbon. C«ng dông cña gi¶n ®å tr¹ng th¸i s¾t-cacbon.
9-
NhiÖt luyÖn vµ ho¸ nhiÖt luyÖn: Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i vµ ®Æc ®iÓm c¸c ph-¬ng ph¸p.
T¸c dông cña nhiÖt luyÖn vµ ho¸ nhiÖt luyÖn trong chÕ t¹o m¸y.
10-
Kim lo¹i vµ hîp kim dông trong s¶n xuÊt khÝ: §Æc ®iÓm, ph©n lo¹i, c«ng
dông. Nh÷ng hiÓu biÕt vÒ luyÖn gang, thÐp, kim lo¹i vµ hîp kim mµu.
PhÇn III - Gia c«ng nãng
11-
S¶n xuÊt ®óc: Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i ®Æc ®iÓm. §óc trong khu«n c¸t: ®å qu¸
tr×nh c«ng nghÖ, mÉu, lâi hép lâi, c¸c ph-¬ng ph¸p lµm khu«n, ®Æc ®iÓm cña
thèng rãt, th«ng h¬i, co ngãt.
12-
C¸c ph-¬ng ph¸p ®óc ®Æc biÖt: Kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm. KhuyÕt tËt vËt ®óc
ph-¬ng ph¸p kiÓm tra.
13-
Hµn kim lo¹i: Kh¸i niÖm , ph©n lo¹i vµ ph¹m vi øng dông. Nguyªn lý chung vµ b¶n
chÊt qu¸ tr×nh hµn hå quang. Nguån ®iÖn sö dông khi hµn hå quang.
Ôn tập cơ khí đại cương - Trang 2
Ôn tập cơ khí đại cương - Người đăng: Hữu Tuất
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ôn tập cơ khí đại cương 9 10 847