Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập kĩ thuật đo lường

Được đăng lên bởi ariripay
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÔN TẬP KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG
1. Định nghĩa đo lường. Các đặc trưng của kỹ thuật đo, phân loại các phương pháp đo.
 ĐN: Đo lường là quá trình đánh giá, định lượng đại lượng cần đo đề có kết quả bằng số so với

đơn vị đo.
 Các đặc trưng của kỹ thuật đo:

Đại lượng đo:
 Tiền định và ngẫu nhiên
 Tương tự và số
 Năng lượng, thong số, phụ thuộc thời gian
 Điện và không điện
Điều kiện đo
Đơn vị đo
Thiết bị đo và phương pháp đo
Người quan sát
Kết quả đo
Đặc tính tĩnh dụng cụ đo (tần số, quỹ đạo pha)
Đặc tính động dụng cụ đo (hàm quá độ, hàm trọng lượng)
 Phân loại phương pháp đo:
 Đo trực tiếp: kết quả chỉ có sau 1 lần đo.
 Đo gián tiếp: kết quả có bằng phép suy ra từ một số phép đo trực tiếp.
 Đo hợp bộ: như gián tiếp nhưng phải giải 1 phương trình hay 1 hệ phương trình mới có
kết quả.
 Đo thống kê: Đo nhiều lần & lấy giá trị trung bình mới có kết quả.
2. Sai số của phép đo, sai số tuyệt đối, sai số tương đối, sai số hệ thống.
 Sai số của phép đo: là sai số giữa kết quả đo lường so với giá trị chính xác

của đại lượng đo.
 Sai số tuyệt đối ΔX: của một thiết bị đo được định nghĩa là giá trị lớn nhất của các sai lệch gây

nên bởi thiết bị trong khi đo: ΔX = |X – Xth|
 Sai số tương đối γx: là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị thực tính bằng phần trăm:

Sai số tương
đối đặc trưng cho chất lượng của phép đo.
 Sai số hệ thống là những sai số thường có trị số và dấu không đổi, được lặp đi, lặp lại trong tất cả
các lần đo.Nguyên nhân gây ra sai số hệ thống do máy móc, dụng cụ chế tạo chưa chuẩn, đôi khi
do tật của người đo. Sai số này xuất hiện có quy luật,dễ tính toán và hiệu chỉnh.
3. Các bộ phận của dụng cụ đo cơ bản & chức năng của nó.
 Mỗi dụng cụ đo cơ bản có 3 bộ phận chính là:

- Chuyển đổi sơ cấp (CĐSC).
- Mạch đo (MĐ).
- Cơ cấu chỉ thị (CCCT).
 Chức năng:
- Chuyển đổi sơ cấp (CĐSC): thực hiện chức năng biến đổi các đại
lượng đo thành tín hiệu điện. Là khâu quan trọng nhất của một thiết bị đo, quyết định độ
chính xác cũng như độ nhạy của dụng cụ đo.

Mạch đo (MĐ): thực hiện chức năng thu thập, gia công thông tin đo sau các chuyển đổi
sơ cấp; thực hiện các thao tác tính toán trên sơ đồ mạch. Tùy thuộc dụng cụ đo là kiểu
biến đổi thẳng hay kiểu so sánh mà mạch đo có cấu trúc khác nhau.
- Cơ cấu chỉ thị (CCCT): là khâu cuối cùng của dụng cụ đo, thực hiện chức năng thể hiện
kết quả đo lường dưới dạng con số so với đơn vị sau khi qua mạch đo.
4. Cảm biến là gì? Cảm biến tích cực, cảm biến thụ động. Tính chất tuyến tính, phi tuyến tính của cảm

biến...
ÔN TẬP KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG
1. Định nghĩa đo lường. Các đặc trưng của kỹ thuật đo, phân loại các phương pháp đo.
ĐN: Đo lường quá trình đánh giá, định lượng đại lượng cần đo đề kết quả bằng sso với
đơn vị đo.
Các đặc trưng của kỹ thuật đo:
Đại lượng đo:
Tiền định và ngẫu nhiên
Tương tự và số
Năng lượng, thong số, phụ thuộc thời gian
Điện và không điện
Điều kiện đo
Đơn vị đo
Thiết bị đo và phương pháp đo
Người quan sát
Kết quả đo
Đặc tính tĩnh dụng cụ đo (tần số, quỹ đạo pha)
Đặc tính động dụng cụ đo (hàm quá độ, hàm trọng lượng)
Phân loại phương pháp đo:
Đo trực tiếp: kết quả chỉ có sau 1 lần đo.
Đo gián tiếp: kết quả có bằng phép suy ra từ một số phép đo trực tiếp.
Đo hợp bộ: như gián tiếp nhưng phải giải 1 phương trình hay 1 hệ phương trình mới
kết quả.
Đo thống kê: Đo nhiều lần & lấy giá trị trung bình mới có kết quả.
2. Sai số của phép đo, sai số tuyệt đối, sai số tương đối, sai số hệ thống.
Sai số của phép đo: là sai số giữa kết quả đo lường so với giá trị chính xác
của đại lượng đo.
Sai số tuyệt đối ΔX: của một thiết bị đo được định nghĩa giá trị lớn nhất của các sai lệch gây
nên bởi thiết bị trong khi đo: ΔX = |X – X
th
|
Sai số tương đối γx: là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị thực tính bằng phần trăm:
Sai số tương đối đặc trưng cho chất lượng của phép đo.
Sai số hệ thống là những sai số thường có trị số và dấu không đổi, được lặp đi, lặp lại trong tất cả
các lần đo.Nguyên nhân gây ra sai số hệ thống do máy móc, dụng cụ chế tạo chưa chuẩn, đôi khi
do tật của người đo. Sai số này xuất hiện có quy luật,dễ tính toán và hiệu chỉnh.
3. Các bộ phận của dụng cụ đo cơ bản & chức năng của nó.
Mỗi dụng cụ đo cơ bản có 3 bộ phận chính là:
- Chuyển đổi sơ cấp (CĐSC).
- Mạch đo (MĐ).
- Cơ cấu chỉ thị (CCCT).
Chức năng:
- Chuyển đổi sơ cấp (CĐSC): thực hiện chức năng biến đổi các đại
lượng đo thành tín hiệu điện. khâu quan trọng nhất của một thiết bị đo, quyết định độ
chính xác cũng như độ nhạy của dụng cụ đo.
Ôn tập kĩ thuật đo lường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập kĩ thuật đo lường - Người đăng: ariripay
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Ôn tập kĩ thuật đo lường 9 10 331