Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập máy điện trong thiết bị tự động

Được đăng lên bởi Lê Huy
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kú 1 n¨m 2013-2014
C©u hái «n tËp
M¸y ®iÖn trong TBT§”
Ch ¬ng 4. §éng c¬ ®ång bé c«ng suÊt nhá
1. §Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ cÊu t¹o cña §C§B CSN.
2. §éng c¬ ®ång bé bé tõ trÔ CSN.
Ch ¬ng 5. §éng c¬ ®ång bé vµ kh«ng ®ång bé gi¶m tèc c«ng suÊt nhá
3. §éng c¬ §B gi¶m tèc kÝch thÝch ngang trôc vµ ®éng c¬ §B gi¶m tèc hai nguån nu«i.
4. §éng c¬ r« to l¨n.
Ch ¬ng 6. §éng c¬ vµnh gãp c«ng suÊt nhá
5. §éng c¬ vµnh gãp mét chiÒu CSN.
6. §éng c¬ vµnh gãp xoay chiÒu CSN.
Ch ¬ng 7. §éng c¬ kh«ng tiÕp xóc mét chiÒu
7. CÊu t¹o vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña ®éng c¬ kh«ng tiÕp xóc mét chiÒu víi 3 cuén d©y trªn stato.
Ch ¬ng 8. §éng c¬ chÊp hµnh kh«ng ®ång bé
8. §CCH K§B r«to rçng kh«ng dÉn tõ.
9. C¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn §CCH K§B.
10. Ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ vµ ®Æc tÝnh c¬ khi ®iÒu khiÓn biªn ®é §CCH K§B.
Ch ¬ng 9. §éng c¬ chÊp hµnh mét chiÒu
11. Ph¬ng tr×nh ®Æc tÝnh c¬ vµ ®Æc tÝnh c¬ khi ®iÒu khiÓn phÇn øng §CCH mét chiÒu.
Ch ¬ng 10. §éng c¬ bíc
12. Nguyªn lÝ lµm viÖc vµ cÊu t¹o cña c¸c lo¹i ®éng c¬ bíc.
Ch ¬ng 11. M¸y ph¸t tèc
13. CÊu t¹o vµ nguyªn lÝ lµm viÖc cña m¸y ph¸t tèc.
14. M¸y ph¸t tèc mét chiÒu (®Æc tÝnh ra, sai sè vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc).
Ch ¬ng 12. m¸y ®iÖn cña hÖ thèng liªn l¹c ®ång bé
15. CÊu tróc cña sensin tiÕp xóc vµ kh«ng tiÕp xóc mét pha.
16. ChÕ ®é chØ thÞ cña sensin mét pha.
ôn tập máy điện trong thiết bị tự động - Người đăng: Lê Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ôn tập máy điện trong thiết bị tự động 9 10 492