Ktl-icon-tai-lieu

Part Design

Được đăng lên bởi thanhluanauto
Số trang: 318 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Luaän Vaên Toát Nghieäp GVHD: TS. Nguyeãn Hoaøi Sôn
SVTH : Phoàng coùng Phaén – Nguyeãn Caûnh Toaøn Trang : 1
Chöông 1:
PART DESIGN
I. Giôùi Thieäu Moâi Tröôøng Laøm Vieäc
Caùch môû moät file part
1.
Choïn
File -> choïn new (hoaëc laø choïn bieåu töôïng treân maøn hình).
Hoäp thoaïi xuaát hieän, cho pheùp baïn choïn nhöõng taøi lieäu maø baïn caàn.
2.
Choïn
Part trong danh saùch cuûa nhöõng lónh vöïc khaùc nhau vaø click OK
Moâi tröôøng laøm vieäc cuûa part ñöôïc môû
Hình 1.1 Moâi tröôøng laøm vieäc Part Design
Part Design - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Part Design - Người đăng: thanhluanauto
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
318 Vietnamese
Part Design 9 10 628