Ktl-icon-tai-lieu

Patterns of The Arc de Triomphe

Được đăng lên bởi tuantna-emj
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Page01
Print on 60lb to 120lb 8.5" x 11" card stock. Scaling 100%. Do not use your "fit to paper" option on your printer.

X01

Page02
Print on 60lb to 120lb 8.5" x 11" card stock. Scaling 100%. Do not use your "fit to paper" option on your printer.

X02

Page03
Print on 60lb to 120lb 8.5" x 11" card stock. Scaling 100%. Do not use your "fit to paper" option on your printer.

X02

Page04
Print on 60lb to 120lb 8.5" x 11" card stock. Scaling 100%. Do not use your "fit to paper" option on your printer.

X03

Print on 60lb to 120lb 8.5" x 11" card stock. Scaling 100%. Do not use your "fit to paper" option on your printer.

Page05

Y01

Print on 60lb to 120lb 8.5" x 11" card stock. Scaling 100%. Do not use your "fit to paper" option on your printer.

Page06

Y03

Print on 60lb to 120lb 8.5" x 11" card stock. Scaling 100%. Do not use your "fit to paper" option on your printer.

Y02

Y02

Page07

Don't print this page.

5.5

Cut 9" x 5.5" and 9" x 3.5" stiff cardboards.

0.5

Unit: inch
45°
45°

Glue a paper strip to joint them.
Then, use pencil to draw two 45° lines as shown in the figure.

9.0

Page08
3.5

...
Page01
X01
Print on 60lb to 120lb 8.5" x 11" card stock. Scaling 100%. Do not use your "fit to paper" option on your printer.
Patterns of The Arc de Triomphe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Patterns of The Arc de Triomphe - Người đăng: tuantna-emj
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Patterns of The Arc de Triomphe 9 10 653