Ktl-icon-tai-lieu

Pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Được đăng lên bởi xuonghuynh93
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Th.s TRUONG THI MY LINH 283
Pectin vaø
öùng
duïng
trong
coâng
ngheä
thöïc
phaåm
Toång
quan
veà
pectin
Pectin laø
polysaccharide coù
nhieàu
ôû
quaû, cuû
hay
thaân
caây. ÔÛ
thöïc
vaät, pectin toàn
taïi
döôùi
hai
daïng:
protopectin
khoâng
tan coù
nhieàu
ôû
thaønh
teá
baøo
vaø
pectin hoøa
tan coù
chuû
yeáu
ôû
dòch
baøo. Caùc
chaát
pectin giöõ
vai
troø
quan
troïng
trong
quaù
trình
chín
cuûa
quaû. Khi
quaû
ñang
phaùt
trieån, protopectin
phaân
taùn
ôû
thaønh
teá
baøo
vaø
chieám
tyû
leä
khaù
cao. Khi
quaû
baét
ñaàu
chín, protopectin
chuyeån
daàn
thaønh
pectin
hoøa
tan döôùi
taùc
duïng
cuûa
acid höõu
vaø
protopectinase
trong
quaû
.
Pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm - Người đăng: xuonghuynh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Pectin và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm 9 10 907