Ktl-icon-tai-lieu

Phân bố công suất

Được đăng lên bởi Nguyen Anh Tu
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 302 lần   |   Lượt tải: 1 lần
556

Chöông

14

TRUYEÀN TAÛI ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU CAO AÙP
(HVDC)
14.1 GIÔÙI THIEÄU
Truyeàn taûi ñieän moät chieàu cao aùp (HVDC) coù nhieàu thuaän lôïi hôn truyeàn taûi ñieän xoay
chieàu trong moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieät. AÙp duïng thöông maïi ñaàu tieân cuûa truyeàn taûi ñieän moät
chieàu laø ñöôøng daây noái lieàn giöõa ñaát lieàn cuûa Thuïy Ñieån vaø ñaûo Gotland vaøo naêm 1954. Keå töø
ñoù vieäc aùp duïng HVDC coù ñöôïc böôùc phaùt trieån khoâng ngöøng.
Vôùi söï ra ñôøi cuûa van thyristor, truyeàn taûi ñieän HVDC trôû neân haáp daãn hôn. Heä thoáng
HVDC ñaàu tieân duøng van thyristor thöïc hieän naêm 1972 goàm noái keát “ löng keà löng “ (back–to–
back) giöõa caùc heä thoáng New Brunkswick vaø Quebec cuûa Canada. Van thyristor trôû thaønh phaàn
töû chính cuûa caùc traïm bieán ñoåi moät chieàu. Caùc thieát bò bieán ñoåi ngaøy nay coù kích thöôùc trôû neân
goïn vaø giaù thaønh giaûm.
Truyeàn taûi HVDC ñaõ ñöôïc aùp duïng trong caùc tröôøng hôïp sau:
1. Caùp ngaàm döôùi nöôùc coù chieàu daøi hôn 30 km. Truyeàn taûi ñieän xoay chieàu seõ khoâng thöïc teá ñoái
vôùi khoaûng caùch daøi do ñieän dung cuûa caùp lôùn ñoøi hoûi phaûi coù caùc traïm buø trung gian.
2. Noái keát khoâng ñoàng boä giöõa hai heä thoáng xoay chieàu khi maø caùc ñöôøng daây noái xoay chieàu laø
khoâng khaû thi vì lyù do oån ñònh heä thoáng hay coù söï khaùc nhau veà taàn soá ñònh möùc cuûa hai heä
thoáng.
3. Truyeàn taûi moät löôïng coâng suaát lôùn treân khoaûng caùch xa baèng ñöôøng daây treân khoâng. Truyeàn
taûi HVDC laø moät phöông aùn caïnh tranh ñöôïc vôùi truyeàn taûi ñieän xoay chieàu ñoái vôùi khoaûng caùch
daøi hôn 600 km.
4. Söï noái keát caùc heä thoáng cuøng taàn soá qua ñöôøng daây coù chieàu daøi baèng khoâng (noái keát “löng
keà löng”, caùc traïm chænh löu vaø nghòch löu ñöôïc noái keà nhau. Ñieàu naøy cho pheùp noái keát hai heä
thoáng xoay chieàu maø khoâng laøm taêng doøng ngaén maïch trong heä thoáng.
5. Heä thoáng HVDC ñöôïc duøng ñeå taûi coâng suaát töø moät traïm lôùn töø xa ñeán trung taâm phuï taûi caùch
ñoù vaøi traêm km. Neáu coù söï coá trong heä thoáng xoay chieàu thì caùc maùy phaùt ôû nguoàn phaùt seõ
khoâng caét ra vì ñöôøng keát noái DC khoâng ñoàng boä seõ coâ laäp nhaø maùy vôùi heä thoáng AC.
6. Lieân keát giöõa caùc heä thoáng lôùn: nhaèm trao ñoåi lieân tuïc coâng suaát vôùi caùc heä thoáng laân caän baát
chaáp coù bieán ñoåi veà ñieän aùp vaø taàn soá. Caùc lieân keát DC ñaûm baûo söï toàn taïi hoaït ñoäng cuûa caùc
ñöôøng noái trong nhöõng tì...
556
Chöông
14
TRUYN TAÛI ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU CAO AÙP
(HVDC)
14.1 GIÔÙI THIEÄU
Truyeàn taûi ñieän moät chieàu cao aùp (HVDC) coù nhieàu thuaän lôïi hôn truyeàn taûi ñieän xoay
chiu trong moät soá tröôøng ïp ñaëc bieät. AÙp duïng thöông maïi ñaàu tieân cuûa truyeàn taûi ñieän moät
chiu laø ñöôøng daây noái lieàn giöõa ñaát lieàn cuûa Thuïy Ñieån vaø ñaûo Gotland vaøo naêm 1954. Keå töø
ñoù vieäc aùp duïng HVDC coù ñöôïc böôùc phaùt trieån khoâng ngöøng.
ùi söï ra ñôøi cuûa van thyristor, truyeàn taûi ñieän HVDC trôû neân hp daãn n. Heä thoáng
HVDC ñaàu tieân duøng van thyristor thöïc hieän naêm 1972 goàm noái keát ng keà löng “ (back–to–
back) giöõa caùc heä thoáng New Brunkswick vaø Quebec cuûa Canada. Van thyristor trôû thaønh phaàn
û chính cuûa cc traïm bieán ñoåi moät chieàu. Caùc thieát bieán ñoåi ngaøy nay coù kích thöôùc trôû neân
goïn vaø giaù thaønh giaûm.
Truyeàn taûi HVDC ñaõ ñöôïc aùp duïng trong caùc tröôøng hôïp sau:
1. Caùp ngaàm döôùi nöôùc cchieàu daøi hôn 30 km. Truyeàn taûi ñieän xoay chieàu seõ khoâng thöïc teá ñoái
ùi khoaûng caùch daøi do ñieän dung cuûa caùpùn ñoøi hoûi phaûi coù caùc traïm buø trung gian.
2. Ni keát khoâng ñoàng boä gõa hai heä thoáng xoay chieàu khi maø caùc ñöôøng daây noái xoay chieàu laø
khoâng khthi lyù do n ñònh heä thng hay coù ï khaùc nhau v taàn soá ñònh möùc cuûa hai heä
thoáng.
3. Truyeàn ti moät ôïng coâng suaát lôùn treân khoaûng caùch xa baèng ñöôøng daây treân khoâng. Truyeàn
taûi HVDC l moät phöông aùn caïnh tranh ñöôïc vôùi truyeàn taûi ñieän xoay chieàu ñoái vôùi khoaûng caùch
daøi hôn 600 km.
4. Söï noái keát caùc heä thoáng cuøng taàn soá qua ñöôøng daây coù chieàu daøi baèng khoâng (noái keát “löng
keà löng”, caùc traïm chænh löu vaø nghòch löu ñöôïc noái knhau. Ñieàu naøy cho pheùp noái keát hai heä
thoáng xoay chieàu maø khoâng laøm taêng doøng ngaén maïch trong hthoáng.
5. Heä thoáng HVDC ñöôïc duøng ñtaûi coâng suaát töø moät traïm lôùn töø xa ñeán trung taâm phuï ti caùch
ñoù vaøi traêm km. Neáu csöï coá trong heä thoáng xoay chieàu thì caùc maùy phaùt ôû nguoàn phaùt seõ
khoâng caét ra ñöôøng keát ni DC khoâng ñoàng bseõ coâ laäp nhaø maùy vôùi h thoáng AC.
6. Lieân keát giöõa caùc heä thoáng lôùn: nhaèm trao ñoåi lieân tuïc coâng suaát vôùi caùc heä thoáng laân caän baát
chaáp coù bieán ñoåi veà ñieän aùp vaø taàn soá. Caùc lieân keát DC ñaûm baûo söï toàn taïi hoaït ñoäng cuûa caùc
ñöôøng noái trong nhöõngnh traïng nghieâm ngaët nhaát cuûa caùc löôùi ñin caáu thaønh.
Caùc h thoáng HVDCcoù khaû nng ñieàu khieån nhanh choùng coâng suaát truyeàn taûi vaäy chuùng
coù aûnh höôûng lôùn ñeán n ñònh khi lieân keát vôùi heä thng xoay chieàu. Quan trng n nöõa, vieäc
thieát keá thích hôïp heä thoáng ñieàu khieån HVDC laø baûn ñeå ñaûm baûo vaän haønh thoûa maõn treân
toaøn heä thoáng DC/AC.
Chöông naøy seõ ñöa ra giôùi thieäu toång quaùt veà caùc nguyeân taéc vn haønh vaø ñieàu khieån
Phân bố công suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân bố công suất - Người đăng: Nguyen Anh Tu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Phân bố công suất 9 10 46