Ktl-icon-tai-lieu

Phần điện nhà máy điện

Được đăng lên bởi Gio Ve Dau
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 217 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đai học quốc gia Tp.HCM
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

NHÀ MÁY ĐIỆN &
TRẠM BIẾN ÁP
Company

Phụ trách môn học:
LOGO
Đặng Tuấn Khanh

GIỚI THIỆU CHUNG

Người phụ trách môn học
 Họ và tên
: Đặng Tuấn Khanh
 Điện thoại
: 016 9999 2143
 Email
: khanh_2002_bpu@yahoo.com
 Liên hệ
: PTN HTĐ 102B1
 Cách thức làm việc
Lý thuyết
o Bài tập
 Hình thức kết thúc khóa học
o Hình thức thi
o Thời lượng 90 phút
o

TÀI LIỆU CHÍNH

 Các file power point môn học NMĐ&TBA
ThS. Huỳnh Quang Minh

 NMĐ&TBA Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc
 NMĐ&TBA (phần điện) Trịnh Hùng Thám, Nguyễn
Hữu Khái, Đào Quang Thạch, Lã Văn Út, Phạm Văn
Hoà, Đào Kim Hoa

 Các tài liệu khác …

Chương I

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ
HỆ THỐNG ĐIỆN, NMĐ & TBA

I. HỆ THỐNG ĐIỆN
Một HTĐ cơ bản bao gồm

~

Sản xuất
điện năng

Truyền tải & phân phối
điện năng

Tiêu thụ
điện năng

II. NHÀ MÁY ĐIỆN
NM thuỷ điện
NM nhiệt điện
NM điện nguyên tử
Năng lượng sơ cấp

NM điện gió
NM điện mặt trời
NM điện địa nhiệt
NM điện đại dương
Các loại NM điện khác

1 - NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN

NM nhiệt điện tuabin
ngưng hơi
Phân loại

NM nhiệt điện tuabin
có rút hơi

NM nhiệt điện
tuabin khí

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TUABIN NGƯNG HƠI
1
18

2
10
9
13

12

11

3

16
19

4

8
5
15
6

7

14

17

Sơ ñoà nguyeân lyù cuûa nhaø maùy nhieät
ñieän kieåu tuabin ngöng hôi

1) Kho nhieân lieäu
2) Xöû lyù nhieân lieäu
3) Loø hôi
4) Tuabin
5) Bình ngöng tuï
6) Bôm möôùc tuaàn hoaøn
7) Bôm nöôùc ngöng tuï
8) Bôm nöôùc caáp
9) Voøi phun
10) Quaït gioù
11) Quaït khoùi
12) Saáy khoâng khí
13) Haâm nöôùc
14) Gia nhieät haï aùp
15) Khöû khí
16) Gia nhieät cao aùp
17) Soâng,ao,hoà
18) OÁng khoùi
19) Maùy phaùt ñieän

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TUABIN CÓ RÚT HƠI

Hôi nöôùc töø loø sang

Hôi nöôùc cung caáp tröïc tieáp
Hôi nöôùc cung caáp qua trung gian

Hôi nöôùc trôû veà

Sơ ñoà nguyeân lyù cuûa nhaø maùy nhieät
ñieän kieåu tuabin ngöng hôi

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TUABIN KHÍ

7
8

9

6

4
5

1

3

2

9

Sơ ñoà nguyeân lyù cuûa nhaø maùy nhieät
ñieän kieåu tuabin khí hỗn hợp

1) Buoàng ñoát
2) Tuabin
3) Maùy neùn
4) Loø thu nhieät
5) Bôm nöôùc
6) Tuabin hôi
7) Bình ngöng
8) Thaùp laøm maùt
9) Maùy phaùt ñieän
* 2 tuabin khí + 1 tuabin hôi
nöôùc coù coâng suaát baèng nhau
* 3 tuabin khí + 1 tuabin hôi coù
coâng suaát lôùn hôn
VD : ÔÛ nhaø maùy ñieän Phuù Myõ
* 2 tuabin khí 150 MW + 1
tuabin hôi 150 MW = 450 MW
* 3 tuabin khí 240 MW + 1
tuabin hôi 360 MW = 1080 MW

Nhà máy nhiệt điện Phả Lại

ƯU KHUYẾT ĐIỂM CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
Öu ñieåm
- Coù theå xaây döïng gaàn khu coâng n...
Company
LOGO
NHÀ MÁY ĐIỆN &
TRẠM BIẾN ÁP
Phụ trách môn học:
Đặng Tuấn Khanh
Đai học quốc gia Tp.HCM
Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM
Phần điện nhà máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần điện nhà máy điện - Người đăng: Gio Ve Dau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Phần điện nhà máy điện 9 10 569