Ktl-icon-tai-lieu

Phần điện ô tô

Được đăng lên bởi levanhoangvu94
Số trang: 233 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS-TS Ñoã Vaên Duõng

Heä thoáng ñieän vaø ñieän töû treân oâtoâ hieän ñaïi

HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE &
ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG TREÂN OÂ TOÂ

TP. HCM - 2007MUÏC LUÏC
CHÖÔNG 1: HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN TREÂN OÂTOÂ

Trang

1.1. TOÅNG QUAÙT VEÀ HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN TREÂN OÂTOÂ .................... 1
1.1.1. Toång quan veà heä thoáng thoâng tin treân oâtoâ......................................... 2
1.1.2. Caáu truùc toång quaùt vaø phaân loaïi heä thoáng thoâng tin treân oâ toâ ...............
1.1.3. Caùc yeâu caàu cuûa heä thoáng thoâng tin treân oâ toâ .....................................
1.2. THOÂNG TIN DAÏNG TÖÔNG TÖÏ (ANALOG) ..........................................
1.2.1. Ñoàng hoà vaø caûm bieán baùo aùp suaát nhôùt ..............................................
1.2.2. Ñoàng hoà nhieân lieä u ............................................................................
1.2.3. Ñoàng hoà vaø caûm bieán baùo nhieät ñoä nöôùc laøm maùt ..............................
1.2.4. Ñoàng hoà baùo toác ñoä ñoäng cô...............................................................
1.2.5. Ñoàng hoà vaø caûm bieán baùo toác ñoä xe ...................................................
1.2.6. Ñoàng hoà ampere ................................................................................
1.2.7. Caùc maïch ñeøn caûnh baùo .....................................................................
1.3. THOÂNG TIN DAÏNG SOÁ (DIGITAL)
1.3.1. Caáu truùc cô baûn ................................................................................
1.3.2. Caùc daïng maøn hình ..........................................................................
1.3.3. Sô ñoà tieâu bieåu .................................................................................

CHÖÔNG 2: HEÄ THOÁNG CHIEÁU SAÙNG VAØ TÍN HIEÄU
2.1

HEÄ THOÁNG CHIEÁU SAÙNG
2.1.1. Nhieäm vuï, yeâu caàu vaø phaân loaïi.........................................................
2.1.2. Caùc chöùc naêng vaø thoâng soá cô baûn .....................................................
2.1.3. Caáu taïo boùng ñeøn ...............................................................................
2.1.4. Moät soá sô ñoà maïch ñieàu khieån heä thoáng chieáu saùng ...........................

2.2

HEÄ THOÁNG TÍN HIEÄU
2.2.1. Heä thoáng coøi vaø chuoâng nhaïc ...........................................................
2.2.2. Heä thoáng baùo reõ vaø baùo nguy ...........................................................
2.2.3. Moät soá sô ño...
PGS-TS Ñoã Vaên Duõng
Heä thoáng ñieän vaø ñieän töû treân oâtoâ hieän ñaïi
HEÄ THOÁNG ÑIEÄN THAÂN XE &
ÑIEÀU KHIEÅN TÖÏ ÑOÄNG TRN OÂ TOÂ
TP. HCM - 2007
www.oto-hui.com
Phần điện ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần điện ô tô - Người đăng: levanhoangvu94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
233 Vietnamese
Phần điện ô tô 9 10 465