Ktl-icon-tai-lieu

Phần điện trong nhà máy điện

Được đăng lên bởi Gio Ve Dau
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương I

I. KHÁI NIỆM
Chế độ làm việc lâu dài
Lựa chọn thiết bị
trong NMĐ&TBA

Chế độ làm việc ngắn hạn
Trung tính nối đất trực tiếp

Điểm trung tính

Trung tính cách ly
Trung tính nối đất qua tổng trở

II. CHẾ ĐỘ LÀM ViỆC LÂU DÀI
Phöông trình phaùt noùng cô baûn :
I2.R.dt = G.C.d + q.F.( -  0 ).dt
Tổn thất trong
Trong
ñoù : bị
thiết

Làm nóng
Làm nóng môi
thiết bị
trường xung0 quanh

C - tyû nhieät cuûa vaät lieäu laøm daây daãn
- Ws / g . C
G - troïng löôïng daây daãn
- kg
F - dieän tích beà maët daây daãn
- cm2
 - nhieät ñoä daây daãn
- 0C
q - naêng löôïng toûa ra moâi tröôøng treân moät ñôn vò beà maët daây

W / cm2.0C

daãn khi nhieät ñoä taêng 1 0C trong thôøi gian 1 sec

-

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI
I2.R.dt = G.C.d + q.F.( -  0 ).dt
Giaûi phöông trình vi phaân treân ta ñöôïc :
2

qF (   0)

I R
I
I cp
  0 
(1  e  t / T )
R
qF
Khi t= , daây daãn ñaït ñeán ñoä taêng nhieät oån ñònh laø  . Suy
ra, nhieät ñoä oån ñònh cuûa daây daãn:

qF (  0 )
I 2R
I 2R
 0  I 
  0 
  
R
qF
qF

Trong cheá ñoä laøm vieäc laâu daøi yeâu caàu nhieät ñoä oån ñònh phaûi
beù hôn nhieät ñoä cho pheùp cp . Suy ra doøng ñieän cho pheùp lau
daøi.

I cp 

qF (cp  0 )
R

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI

Trong cheá ñoä laøm vieäc laâu daøi doøng ñieän phaûi beù hôn doøng cho
pheùp

I ld max  I cp 

qF (  0)
R

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI

Chế độ làm
việc lâu dài

Chế độ làm việc lâu dài
bình thường
Chế độ làm việc lâu dài
cưỡng bức

 Choïn thieát bò sao cho Icp tbò > Ilv max

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI
* Tính toaùn Ibt & Icb :

• Mạch MF:
UF
I
SF

I bt max

SF

 I dmMF
3U F

I cb max 1,05.I bt max

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI
* Tính toaùn Ibt & Icb :

• Mạch đường dây đơn :
U

I bt max 
Smax

S pt max
2 3U

I

I cb max  I bt max

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI
* Tính toaùn Ibt & Icb :

• Mạch đường dây kép:
U
I

I bt max 
Smax

S pt max
2 3U

I cb max 2.I bt max

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI
• Mạch 2 MBA song song :
+ Đối với mạch MBA
I

SB

S pt max

Sbt max

S max

2

Scb max

 Scb1  S max
 min 
 Scb 2  kqtsc .S B

Công suất đi qua
Khả năng tải

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI
• Mạch NMĐ :

+ Đối MF

I bt max

HT

SF

 I dmMF
3U F

I cb max 1,05.I bt max
SB
S max SMBA
S min

SF

+ Đối với mạch MBA

SB
SMBA S max
S min

SF

S MBAbt max
S MBAcb max

2 S F  2 S min

2

 2 S F  2 S min
min 
 k qtsc .S B

Công suất đi qua
Khả năng tải

II. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC LÂU DÀI
• Mạch NMĐ :

+ Đối MF

I bt max

HT

SF

 I...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần điện trong nhà máy điện - Người đăng: Gio Ve Dau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Phần điện trong nhà máy điện 9 10 936