Ktl-icon-tai-lieu

Phần hai: Slide bài giảng CAD căn bản

Được đăng lên bởi dcruoiden
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAD – CT152
Computer - Aided Design
Ks. Nguyễn Văn Khanh
Bộ môn Tự động hóa

Khoa công nghệ

Đánh giá học phần
• Giữa kỳ: 30%, hình thức: bài tập
• Cuối kỳ: 70%, hình thức: trắc nghiệm
• Giữa kỳ không đạt (0 điểm) => không đạt
toàn học phần

Tài liệu tham khảo
• Tài liệu chính: David F. Griffths, An ntroduction
to Matlab, The University of Dundee, 1996
(pdf)
• Tài liệu thực hành: Tài liệu thí nghiệm CAD –
Thầy Nguyễn Chí Ngôn
• Ebooks:
• Phần mềm: Matlab 2009b
• Website: 

Thông tin liên hệ
• Công bố điểm: thống nhất vào cuối học kỳ,
nhập trực tiếp vào phần mềm quản lý, giải
đáp,…
• Email: vankhanh@ctu.edu.vn
• Phone (khẩn cấp): 0916 726 011
• Phone SV (Liên hệ khi cần thiết): 0976 973
135 (Thất)

Khả năng đạt được sau khi hoàn
thành học phần
•
•
•
•
•

Hiểu được khái niệm về CAD
Thực hiện các thao tác tính toán dùng Matlab
Có khả năng lập trình dùng Matlab
Mô phỏng hệ thống vật lý dùng simulink
Tạo ứng dụng giao diện sử dụng GUIDE

Sơ lược nội dung học phần
• Tổng thời gian học phần: 7 tuần
• Tuần 1:
– Giới thiệu tổng quan về CAD

• Tuần 2:
– Các thao tác cơ bản trên Matlab: khởi động, tính
toán, định dạng kết quả,…

• Tuần 3:
– Cấu trúc chương trình: hàm, tập tin kịch bản, dữ
liệu ma trận, mảng

Sơ lược nội dung học phần (tt)
• Tuần 4:
– Ký tự, chuỗi
– Lập trình trong Matlab

• Tuần 5: Kiểm tra giữa kỳ
• Tuần 6:
– Quản lý tập tin
– Đồ họa

• Tuần 7:
– Simulink: giới thiệu thư viện, ví dụ cơ bản

• Tuần 8: Ôn tập thi cuối kỳ

Tổng quan về CAD
• Các công nghệ hỗ trợ thiết kế sản phẩm
– CAD: Computer-Aided Design
– CAE: Computer-Aided Engineering
– CAM: Computer-Aided Manufacturing

• Mục tiêu:
– Hoàn thành công việc tự động, chính xác
– Giảm thời gian và chi phí phát triển sản phẩm
– Giảm thời gian và chi phí chế tạo sản phẩm

Tổng quan về CAD – Vai trò
• CAD:
– Sử dụng hệ thống máy tính để giúp đỡ việc tạo,
sửa đổi, phân tích và tối ưu hóa thiết kế
– Vai trò cơ bản nhất của CAD là để xác định hình
học của thiết kế như hình dáng hình học của các
chi tiết cơ khí, các kết cấu kiến trúc, mạch điện
tử, mặt bằng nhà cửa trong xây dựng…
– Sản phẩm: Bản vẽ kỹ thuật chứa đầy đủ các
thông tin của sản phẩm, mô hình 3D của sản
phẩm

Tổng quan về CAD – Vai trò
• Một số quá trình CAD tiêu biểu
–
–
–
–

Xây dựng mô hình hình học sản phẩm
Phân tích kỹ thuật sản phẩm
Kiểm tra và đánh giá kỹ thuật
Xây dựng bản vẽ kỹ thuật

• Các công cụ CAD hỗ trợ thiết kế sản phẩm:
– Các công cụ xây dựng mô hình, đồ họa
– mô hình hóa và mô phỏng thiết kế: chuyển...
CAD – CT152
Computer - Aided Design
Ks. Nguyễn Văn Khanh
Bộ môn Tự động hóa
Khoa công nghệ
Phần hai: Slide bài giảng CAD căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần hai: Slide bài giảng CAD căn bản - Người đăng: dcruoiden
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Phần hai: Slide bài giảng CAD căn bản 9 10 67