Ktl-icon-tai-lieu

PHẦN IV:TÍNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG

Được đăng lên bởi Đàm Quang Chuyên
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2630 lần   |   Lượt tải: 3 lần
PHẦN IV:TÍNH
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
4.1.Chọn vật liệu.
Hộp giảm tốc chịu công suất nhỏ nên chọn vật liệu có độ rắn HB ≤ 350, bánh răng
được thường hóa hoặc tôi cải thiện.Tra bảng 6.1/tr 92 [I] ta có
HB1 ≥ HB2 + (10÷15)
+ Bánh răng nhỏ : Thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB1 = 241 ÷ 285 chọn HB1= 260
có σb1 = 850 MPa, δch1 = 580 MPa
+ Bánh lớn : Thép 45 tôi thường hóa đạt độ rắn HB2 = 170 ÷ 217MPa chọn
HB2= 210 có σb 2 = 600 MPa , δch 2 = 340 Mpa
4.2.Xác định ứng suất cho phép.
Theo bảng 6.2 /tr 94[I]
[I] . Thép tôi cải thiện đạt chế độ rắn HB 180…350 ta có.
0
σ H lim = 2 HB + 70 SH=1,1, SF=1,75, σ F0 lim = 1,8HB .
Chọn bánh răng nhỏ 1 : HB=260
⇒ σ H0 lim1 = 2.260 + 70 = 590Mpa
σ F0 lim1 = 1,8.260 = 468Mpa
Bánh răng lớn 2: có HB=210
σ H0 lim 2 = 2.210 + 70 = 490 Mpa

σ F0 lim 2 = 1,8.210 = 378Mpa
Theo bảng 6.5/tr 93[I]
NHO= 30.HHB2,4
⇒ NHO1= 30. 2602,4= 1,875.107
⇒ NHO2=30. 2102,4 =1,123. 107
-số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử uốn :NFO=4.106
NHE,NFE: là số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương
Công thức 6.7 và 6.8 trang 93 [I]
NHE = 60c∑(Ti/Tmax)3 niti
NFE = 60c∑(Ti/Tmax)MF niti
C: số lần ăn khớp trong 1 vòng quay
n : số vòng quay trong 1 phút
tΣ: tổng số giờ làm việc của bánh răng đang xét
⇒ NHE1 = NFE1 = 60.1.205,196.24000.( 13.4/8+ 0,63 4/8 ) = 17,964.108 (h)
NHE1>NHO1 do vậy KHL1= 1
Suy ra ta có: NHE2 > NHO2 do đó KHL2 = 1
⇔ KHL1 = 1 ;KFL1 = 1
KHL2 = 1 ; KFL2 = 1

Các ứng suất cho phép theo công thức (6.1)/tr 93 [I]
[σH]1 =
[σH]2 =

σ h lim 1
s h1

σ h lim 2
sh2

=

=

590
= 536,364 Mpa
1,1

490
=445,455 MPa
1,1

Vậy ứng suất tiếp cho phép:

[σH ] =

[ σ H ]1 + [ σ H ] 2
2

=

536,364 + 445, 455
= 490, 9 (Mpa)
2

ứng suất pháp cho phép:
[σF]= (σ0Flim1 .KFC .KFL1 / SF) (6.2a)/tr 93 [I]
Vì bộ truyền quay một chiều lên KFC =1 .
[σF1]= (σ0Flim1 .1.1/ SF). =468.1.1/1,75 =267,429 Mpa
[σF2] = (σ0Flim2 . KFC .KFL1 / SF) = 378/1,75 = 216 Mpa
ứng suất tải cho phép theo (6.14) /tr 93[I]
[I]
[σH]max1 = 2,8 . σch1 = 2,8.580= 1624 Mpa.
[σH]max2 = 2,8 . σch2 = 2,8 .340 = 952 Mpa.
[σF]max1 = 0,8 . σch1 = 0,8.580= 464 Mpa.
[σF]max2 = 0,8 . σch2 = 0,8. 340 = 272 MPa
4.3. Tính toán bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng.
4.3.1. xác định khoảng cách trục:
aw1 = K a (u ± 1)3

T1 .THβ

[σ H ] 2 .u.ψ ba

Trong đó:
-

Ka =43: Hệ số phụ
(theo bảng 6.5/tr 96 [I]

thuộc

vào

vật

liệu

của

cặp

-

T1 : Mômen xoắn trên trục bánh chủ động T1 = 61289,84 Nmm

-

[σH] : Ứng suất tiếp xúc cho phép

bánh

răng

u = 4 : Tỷ số truyền của hộp giảm tốc.
ψba = 0,4 t...
PHẦN IV:
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
4.1.Chọn vật liệu.
4.1.Chọn vật liệu.
Hộp giảm tốc chịu công suất nhỏ nên chọn vật liệu đ rắn HB 350, bánh răng
Hộp giảm tốc chịu công suất nhỏ nên chọn vật liệu đ rắn HB 350, bánh răng
được thường hóa hoặc tôi cải thiện.Tra bảng 6.1/tr 92 [I] ta có
được thường hóa hoặc tôi cải thiện.Tra bảng 6.1/tr 92 [I] ta có
HB
HB
1
1
≥ HB
≥ HB
2
2
+ (10÷15)
+ (10÷15)
+ Bánh răng nhỏ : Thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB
+ Bánh răng nhỏ : Thép 45 tôi cải thiện đạt độ rắn HB
1
1
= 241
= 241
÷
285 chọn HB
285 chọn HB
1
1
= 260
= 260
1b
σ
= 850 MPa,
= 850 MPa,
1ch
δ
= 580 MPa
= 580 MPa
+ Bánh lớn : Thép 45 tôi thường hóa đạt độ rắn HB
+ Bánh lớn : Thép 45 tôi thường hóa đạt độ rắn HB
2
2
= 170
= 170
÷
217MPa chọn
217MPa chọn
HB
HB
2
2
= 210 có
= 210 có
2b
σ
= 600 MPa ,
= 600 MPa ,
2ch
δ
= 340 Mpa
= 340 Mpa
4.2.Xác định ứng suất cho phép.
Theo bảng 6.2 /tr 94
[I] . Thép tôi cải thiện đạt chế độ rắn HB 180…350 ta có.
[I] . Thép tôi cải thiện đạt chế độ rắn HB 180…350 ta có.
702
0
lim
+=
HB
H
σ
S
S
H
H
=1,1, S
=1,1, S
F
F
=1,75,
=1,75,
HB
F
8,1
0
lim
=
σ
.
.
Chọn bánh răng nhỏ 1 : HB=260
Chọn bánh răng nhỏ 1 : HB=260
Mpa
Mpa
F
H
468260.8,1
59070260.2
0
1lim
0
1lim
==
=+=
σ
σ
Bánh răng lớn 2: có HB=210
Bánh răng lớn 2: có HB=210
0
lim2
0
lim2
2.210 70 490
1,8.210 378
H
F
Mpa
Mpa
σ
σ
= + =
= =
Theo bảng 6.5/tr 93[I]
Theo bảng 6.5/tr 93[I]
N
N
HO
HO
= 30.H
= 30.H
HB
HB
2,4
2,4
N
N
HO1
HO1
= 30. 260
= 30. 260
2,4
2,4
= 1,875.10
= 1,875.10
7
7
N
N
HO2
HO2
=
=
30. 210
30. 210
2,4
2,4
=1,123.
=1,123.
10
10
7
7
-số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử uốn :N
-số chu kỳ thay đổi ứng suất cơ sở khi thử uốn :N
FO
FO
=4.10
=4.10
6
6
N
N
HE
HE
,N
,N
FE
FE
: là số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương
: là số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương
Công thức 6.7 và 6.8 trang 93 [I]
Công thức 6.7 và 6.8 trang 93 [I]
N
N
HE
HE
= 60c∑(T
= 60c∑(T
i
i
/T
/T
max
max
)
)
3
3
n
n
i
i
t
t
i
i
N
N
FE
FE
= 60c∑(T
= 60c∑(T
i
i
/T
/T
max
max
)
)
MF
MF
n
n
i
i
t
t
i
i
C: số lần ăn khớp trong 1 vòng quay
C: số lần ăn khớp trong 1 vòng quay
n : số vòng quay trong 1 phút
n : số vòng quay trong 1 phút
t
t
Σ:
Σ:
tổng số giờ làm việc của bánh răng đang xét
tổng số giờ làm việc của bánh răng đang xét
N
N
HE1
HE1
= N
= N
FE1
FE1
= 60.1.205,196.24000.( 1
= 60.1.205,196.24000.( 1
3
3
.4/8+ 0,6
.4/8+ 0,6
3
3
4/8 ) = 17,964.10
4/8 ) = 17,964.10
8
8
(h)
(h)
N
N
HE1
HE1
>N
>N
HO1
HO1
do vậy K
do vậy K
HL1
HL1
= 1
= 1
Suy ra ta có: N
Suy ra ta có: N
HE2
HE2
> N
> N
HO2
HO2
do đó K
do đó K
HL2
HL2
= 1
= 1
K
K
HL1
HL1
= 1 ;K
= 1 ;K
FL1
FL1
= 1
= 1
K
K
HL2
HL2
= 1 ; K
= 1 ; K
FL2
FL2
= 1
= 1
PHẦN IV:TÍNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHẦN IV:TÍNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG - Người đăng: Đàm Quang Chuyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
PHẦN IV:TÍNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 9 10 174