Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC DÙNG TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỨC ĂN THÔ XANH VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP CHO GIA SÚC NHAI LẠI

Được đăng lên bởi trongnghia-ph
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 855 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Di truyền học và ứng dụng – Chuyên san Công nghệ sinh học

Số 6 – 2010

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC DÙNG TRONG CHẾ
BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỨC ĂN THÔ XANH VÀ PHỤ PHẨM NÔNG
NGHIỆP CHO GIA SÚC NHAI LẠI
Đào Thị Lƣơng, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Kim Quy, Trần Thị Lệ Quyên,
Dƣơng Văn Hợp
Viện Vi sinh vật và CNSH-Đại học Quốc Gia Hà Nội
Trần Quốc Việt, Ninh Thị Len, Bùi Thị Thu Huyền
Viện Chăn nuôi
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bảo quản thức ăn cho gia súc ở quy mô
lớn là vấn đề đang được các nhà chăn nuôi
quan tâm. Nó giúp thức ăn cho động vật
không bị hỏng và giữ được dinh dưỡng
trong thời gian dài. Bảo quản thức ăn cho
gia súc bằng phương pháp ủ chua có bổ sung
vi khuẩn lactic dựa vào khả năng ức chế các
vi khuẩn gây thối, gây bệnh của axit lactic
và kháng sinh bacterioxin do chúng sinh ra
là một phương pháp bảo quản được nhiều
quốc gia trên thế giới ứng dụng.
Tuyển chọn các chủng vi khuẩn lactic có
hoạt tính sinh học cao nhằm ứng dụng trong
bảo quản thức ăn gia súc, giúp cho quá trình
lên men hiệu quả hơn. Phân loại bằng sinh
học phân tử kết hợp với các đặc điểm sinh lý
sinh hoá của các chủng vi khuẩn sinh axit
lactic góp phần quan trọng trong việc lựa
chọn ra các chủng có các đặc tính tốt và an
toàn về mặt sinh học.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu
2.1.1. Nguồn vi sinh vật
Các chủng vi khuẩn lactic được phân lập
từ 30 mẫu cỏ, ngô, dưa, cà muối chua, nước
bún.
- Các vi sinh vật kiểm định: Escherichia
coli, Micrococcus luteus, Salmonella typhi,
Shigella flexneri được lữu giữ tại Bảo tàng
giống Vi sinh vật (VTCC) - Viện Vi sinh vật
và Công nghệ Sinh học- Đại học Quốc gia
Hà Nội

- Môi trường MRS thạch (g/l): Glucoza20,0;
K2HPO4-2,0;
CaCO3-5,0;
CH3COONa-5,0; Cao thịt- 10,0; Triamoni
xitrat-2,0; Pepton-10,0; MgSO4.7H2O- 0,58;
Cao nấm men-5,0; MnSO4.4H2O- 0,28;
Tween 80- 1 ml; Thạch- 15,0; Nước cất vừa
đủ- 1lít; pH= 6,0; khử trùng 121oC/15 phút.
- Môi trường MRS dịch thể (g/l): Có thành
phần như trên ngoại trừ thạch và CaCO3.
- Môi trường canh thang nuôi vi sinh vật
kiểm định(g/l): Cao thịt - 3,0; Pepton- 5,0;
NaCl- 1,0; Thạch-15,0; Nước cất vừa đủ-1
lít; pH 7,0; khử trùng 121oC/15 phút.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.2.1. Các phương pháp định tính và định
lượng
- Định lượng axit theo Therner (Emanuel và
cộng sự, 2005)
- Xác định hàm lượng axit lactic bằng sắc ký
lỏng cao áp (Bevilacqua và Califano, 1989)
2.2.2. Phương pháp phân lập và tuyển
chọn vi khuẩn lactic
- Phân lập: Sử dụng phương pháp pha loãng
giới hạn (Nguyễn Lân Dũng và cộng sự,
1972)
-...
Di truyền học và ứng dụng – Chuyên san Công nghệ sinh học Số 6 – 2010
J. Genetics and Applications Special Issue: Biotechnology
Institute of Microbiology and Biotechnology, Vietnam National University, Hanoi
1
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC DÙNG TRONG CHẾ
BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỨC ĂN THÔ XANH VÀ PHỤ PHẨM NÔNG
NGHIỆP CHO GIA SÚC NHAI LẠI
Đào Thị Lƣơng, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Kim Quy, Trần Thị Lệ Quyên,
Dƣơng Văn Hợp
Viện Vi sinh vật và CNSH-Đại học Quốc Gia Hà Nội
Trần Quốc Việt, Ninh Thị Len, Bùi Thị Thu Huyền
Viện Chăn nuôi
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bảo quản thức ăn cho gia súc quy
lớn vấn đề đang được các nhà chăn nuôi
quan tâm. Nó giúp thức ăn cho động vật
không bị hỏng giữ được dinh dưỡng
trong thời gian dài. Bảo quản thức ăn cho
gia súc bằng phương pháp ủ chua có bổ sung
vi khuẩn lactic dựa vào khả năng c chế các
vi khuẩn gây thối, gây bệnh của axit lactic
kháng sinh bacterioxin do chúng sinh ra
một phương pháp bảo quản được nhiều
quốc gia trên thế giới ứng dụng.
Tuyn chn các chng vi khun lactic
hot tính sinh hc cao nhm ng dng trong
bo qun thức ăn gia súc, giúp cho quá trình
lên men hiu qu hơn. Phân loại bng sinh
hc phân t kết hp với các đặc điểm sinh
sinh hoá ca các chng vi khun sinh axit
lactic góp phn quan trng trong vic la
chn ra các chủng các đặc tính tt an
toàn v mt sinh hc.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu
2.1.1. Nguồn vi sinh vật
Các chủng vi khuẩn lactic được phân lập
từ 30 mẫu cỏ, ngô, dưa, muối chua, nước
bún.
- c vi sinh vật kiểm định: Escherichia
coli, Micrococcus luteus, Salmonella typhi,
Shigella flexneri được lữu giữ tại Bảo tàng
giống Vi sinh vật (VTCC) - Viện Vi sinh vật
Công nghệ Sinh học- Đại học Quốc gia
Hà Nội
2.1.2. Môi trường nghiên cứu
- Môi trường MRS thạch (g/l): Glucoza-
20,0; K
2
HPO4-2,0; CaCO
3
-5,0;
CH
3
COONa-5,0; Cao thịt- 10,0; Triamoni
xitrat-2,0; Pepton-10,0; MgSO
4
.7H
2
O- 0,58;
Cao nấm men-5,0; MnSO
4
.4H
2
O- 0,28;
Tween 80- 1 ml; Thạch- 15,0; Nước cất vừa
đủ- 1lít; pH= 6,0; khử trùng 121
o
C/15 phút.
- Môi trường MRS dịch thể (g/l): thành
phần như trên ngoại trừ thạch và CaCO
3
.
- Môi trường canh thang nuôi vi sinh vật
kiểm định(g/l): Cao thịt - 3,0; Pepton- 5,0;
NaCl- 1,0; Thạch-15,0; Nước cất vừa đủ-1
lít; pH 7,0; khử trùng 121
o
C/15 phút.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
2.2.1. Các phương pháp định tính định
lượng
- Định lượng axit theo Therner (Emanuel
cộng sự, 2005)
- Xác định hàm lượng axit lactic bằng sắc ký
lỏng cao áp (Bevilacqua và Califano, 1989)
2.2.2. Phương pháp phân lập tuyển
chọn vi khuẩn lactic
- Phân lập: Sử dụng phương pháp pha loãng
giới hạn (Nguyễn Lân Dũng và cộng sự,
1972)
- Tuyển chọn: Xác định khả năng n men
đồng hình; chịu nhiệt; kháng khuẩn; sinh
bacterioxin; sinh enzyme ngoại bào phân
giải các chất (tinh bột, casein, pectin,
xylan, CMC) khả ng đối kháng theo
các phương pháp của Nguyễn Lân Dũng
cộng sự (1972).
2.2.3. Phương pháp phân loại
- Xác định các đặc điểm sinh sinh hoá
(Kozaki et al., 1992)
- Phân loại dựa trên giải trình tự ADNr 16S
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC DÙNG TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỨC ĂN THÔ XANH VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP CHO GIA SÚC NHAI LẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC DÙNG TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỨC ĂN THÔ XANH VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP CHO GIA SÚC NHAI LẠI - Người đăng: trongnghia-ph
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LACTIC DÙNG TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỨC ĂN THÔ XANH VÀ PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP CHO GIA SÚC NHAI LẠI 9 10 435