Ktl-icon-tai-lieu

Phân lớp dữ liệu sử dụng cây quyết định

Được đăng lên bởi anhpham
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phân lớp dữ liệu sử dụng công cụ rừng ngẫu nhiên

Phần 1: Giới thiệu kĩ thuật phân lớp trong khai phá dữ liệu
1.1 Phân lớp dữ liệu là gì?
Kho dữ liệu luôn chứa rất nhiều các thông tin hữu ích có thể dùng cho việc ra các
quyết định liên quan đến điều hành, định hướng của một đơn vị, tổ chức. Phân lớp
và dự đoán là hai dạng của quá trình phân tích dữ liệu được sử dụng để trích rút các
mô hình biểu diễn các lớp dữ liệu quan trọng hoặc dự doán các dữ liệu phát sinh
trong tương lai. Kỹ thuật phân tích này giúp cho chúng ta hiểu kỹ hơn về các kho
dữ liệu lớn. Ví dụ chúng ta có thể xây dựng một mô hình phân lớp để xác định một
giao dịch cho vay của ngân hàng là an toàn hay có rủi ro, hoặc xây dựng mô hình
dự đoán để phán đoán khả năng chi tiêu của các khách hàng tiềm năng dựa trên các
thông tin liên quan đến thu nhập của họ. Rất nhiều các phương pháp phân lớp và dự
đoán được nghiên cứu trong các lĩnh vực máy học, nhận dạng mẫu và thông kê. Hầu
hết các thuật toán đều có hạn chế về bộ nhớ với các giả định là kích thước dữ liệu
đủ nhỏ. Kỹ thuật khai phá dữ liệu gần đây đã được phát triển để xây dựng các
phương pháp phân lớp và dự đoán phù hợp hơn với nguồn dữ liệu có kích thước
lớn.
Phân lớp dữ liệu là kĩ thuật dựa trên tập dữ liệu huấn luyện và các giá trị trong
một thuộc tính phân lớp và sử dụng nó để xác định lớp cho dữ liệu mới. Như vậy,
phân lớp dùng để dự đoán những nhãn phân lớp cho các bộ dữ liệu/mẫu mới.
 Đầu vào: một tập các mẫu dữ liệu huấn luyện, với một nhãn phân lớp cho
mỗi mẫu dữ liệu.
 Đầu ra: mô hình (bộ phân lớp ) dựa trên tập huấn luyện và những nhãn phân
lớp.
Kĩ thuật phân lớp được tiến hành bao gồm 2 bước: Xây dựng mô hình và sử dụng
mô hình.
 Xây dựng mô hình : là mô tả một tập những lớp được định nghĩa trước đó:
mỗi bộ hoặc mẫu được gán thuộc về một lớp được định nghĩa trước như là
được xác định bởi thuộc tính nhãn lớp, tập hợp của những bộ được sử dụng
trong việc sử dụng mô hình được gọi là tập huấn luyện. Mô hình được biếu
diễn là những luật phân lớp, cây quyết định và những công thức toán học.
 Sử dụng mô hình: Việc sử dụng mô hình phục vụ cho mục đích phân lớp dữ
liệu trong tương lai hoặc phân lớp cho những đối tượng chưa biết đến. Trước
khi sử dụng mô hình người ta thường phải đánh giá tính chính xác của mô
hình đó : nhãn được biết của mẫu kiểm tra được so sánh với kết quả phân lớp
của mô hình, độ chính xác là phần trăm của tập hợp mẫu kiểm tra mà phân
loại đúng bởi mô hình, tập kiểm tra là độc lập với tập huấn luyện.
Phân lớp dữ liệu...
Phân lớp dữ liệu sử dụng công cụ rừng ngẫu nhiên
Phần 1: Giới thiệu kĩ thuật phân lớp trong khai phá dữ liệu
1.1 Phân lớp dữ liệu là gì?
Kho dữ liệu luôn chứa rất nhiều các thông tin hữu ích có thể dùng cho việc ra các
quyết định liên quan đến điều hành, định hướng của một đơn vị, tổ chức. Phân lớp
và dự đoán là hai dạng của quá trình phân tích dữ liệu được sử dụng để trích rút các
mô hình biểu diễn các lớp dữ liệu quan trọng hoặc dự doán các dữ liệu phát sinh
trong tương lai. Kỹ thuật phân tích này giúp cho chúng ta hiểu kỹ hơn về các kho
dữ liệu lớn. Ví dụ chúng ta có thể xây dựng một mô hình phân lớp để xác định một
giao dịch cho vay của ngân hàng là an toàn hay có rủi ro, hoặc xây dựng mô hình
dự đoán để phán đoán khả năng chi tiêu của các khách hàng tiềm năng dựa trên các
thông tin liên quan đến thu nhập của họ. Rất nhiều các phương pháp phân lớp và dự
đoán được nghiên cứu trong các lĩnh vực máy học, nhận dạng mẫu và thông kê. Hầu
hết các thuật toán đều có hạn chế về bộ nhớ với các giả định là kích thước dữ liệu
đủ nhỏ. Kỹ thuật khai phá dữ liệu gần đây đã được phát triển để xây dựng các
phương pháp phân lớp và dự đoán phù hợp hơn với nguồn dữ liệu có kích thước
lớn.
Phân lớp dữ liệu là kĩ thuật dựa trên tập dữ liệu huấn luyện và các giá trị trong
một thuộc tính phân lớp và sử dụng nó để xác định lớp cho dữ liệu mới. Như vậy,
phân lớp dùng để dự đoán những nhãn phân lớp cho các bộ dữ liệu/mẫu mới.
Đầu vào: một tập các mẫu dữ liệu huấn luyện, với một nhãn phân lớp cho
mỗi mẫu dữ liệu.
Đầu ra: mô hình (bộ phân lớp ) dựa trên tập huấn luyện và những nhãn phân
lớp.
Kĩ thuật phân lớp được tiến hành bao gồm 2 bước: Xây dựng mô hình và sử dụng
mô hình.
Xây dựng hình : tả một tập những lớp được định nghĩa trước đó:
mỗi bộ hoặc mẫu được gán thuộc về một lớp được định nghĩa trước như
được c định bởi thuộc tính nhãn lớp, tập hợp của những bộ được sử dụng
trong việc sử dụng hình được gọi tập huấn luyện. hình được biếu
diễn là những luật phân lớp, cây quyết định và những công thức toán học.
Sử dụng hình: Việc sử dụng hình phục vụ cho mục đích phân lớp dữ
liệu trong tương lai hoặc phân lớp cho những đối tượng chưa biết đến. Trước
khi sử dụng mô hình người ta thường phải đánh giá tính chính xác của
hình đó : nhãn được biết của mẫu kiểm tra được so sánh với kết quả phân lớp
của hình, độ chính xác phần trăm của tập hợp mẫu kiểm tra phân
loại đúng bởi mô hình, tập kiểm tra là độc lập với tập huấn luyện.
Phân lớp dữ liệu thể coi quá trình học một mô hình hình này dùng để
mô tả các lớp dữ liệu khác nhau.Các lớp dữ liệu ở đây đã được xác định trước. Phân
lớp dữ liệu được xem một quá trình “học giám sát”. Sau khi được xây dựng ,
hình phân lớp thể được sử dụng để phân lớp các dữ liệu mới.Ngược lại với
hình thức học được giám sát là hình thức học không được giám sát lúc đó nhãn của
tập dữ liệu huấn luyện là không được biết đến.
Mỗi bản ghi trong tập dữ liệu học một thuộc tính gọi là nhãn lớp (Class lable)
để chỉ ra bản ghi đó thuộc lớp nào.
Khoá luận tốt nghiệp _Phạm Thị Ánh_THOK54 1
Phân lớp dữ liệu sử dụng cây quyết định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân lớp dữ liệu sử dụng cây quyết định - Người đăng: anhpham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phân lớp dữ liệu sử dụng cây quyết định 9 10 46