Ktl-icon-tai-lieu

PHẦN LÝ THUYẾT HTTT QL

Được đăng lên bởi nhomtruong
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN LÝ THUYẾT:
1. Khái niệm thông tin, dữ liệu? So sánh thông tin dữ liệu?
2. Trình bày khái niệm các khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin, hệ thông thông tin
quản lý?cho ví dụ?
3. Các giai đoạn phát triển của quá trình xử lý thông tin?
4. Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý?
5. Khái niệm, vai trò của hệ thống thông tin? Các cách phân loại hệ thống thông tin?
Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra?
6. Trình bày nguồn tài nguyên dữ liệu, nguồn tài nguyên con người trong hệ thống thông
tin?
7. Các nguyên tắc trong xây dựng hệ thống thông tin?
8. Trình bày các công việc trong lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án?
9. Trình bày các thành phần có trong biểu đồ luồng dữ liệu. Một số lưu ý khi xây dựng
biểu luồng dữ liệu BLD?
10. Trình bày mô hình tổng quát của hệ thống thông tin?
11. Vai trò của giai đoạn phân tích và thiết kế hệ thống?
12. Khi nào một doanh nghiệp cần phát triển một hệ thống thông tin?
13. Các phương pháp cài đặt hệ thống?
14. Kiến thức cần có để quản trị HTTT?
15. Vai trò của việc tìm hiểu và đánh giá hiện trạng của hệ thống?
16. Vai trò của đào tạo CNTT trong ứng dụng HTTT?
17. Khung tri thức về hệ thống thông tin?
18. Quy trình xây dựng HTTT (mô tả vắn tắt)
19: TẠI SAO NÓI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LÀ NHIỆM VỤ CẤP THIẾT KHI
DOANH NGHIệP MÚN ÁP DỤNG HTTT?
20:CON NGƯỜI LÀ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG HTTT?
21 :ĐỂ P.TR 1 HTTT HIỆU QUẢ DN CẦN PHẢI LÀM J ?
( 19 – 20 – 21 Mới xuất hiện trong đề thi )
TRẢ LỜI:
CÂU1: Khái niệm thông tin, dữ liệu? So sánh thông tin dữ liệu?
*KNThông tin:
+Là những gì mang lại hiểu biết về 1 sự vật, hiện tượng.
+ý nghĩa của dữ liệu được rút ra sau khi đã có những đánh giá hoặc so sánh.
VD: .doanh thu tháng trước của một công ty là 100 triệu đồng, tháng này là 85 triệu
àtháng này công ty hoạt động không hiệu quả bằng tháng trước?
_Thông tin luôn mang ý nghĩa và gồm nhiều giá trị dữ liệu.
VD: Nguyễn văn A,845678,15/5/2009/,20,v.v…là những ví dụ về dữ liệu.
àtừ đó có thông tin sau; thủ kho nguyễn văn A xuất mặt hàng có danh mục là:845678
vào ngày 15/5/2009 với số lượng 20.
*KN dữ liệu:
+ký hiệu, biểu tượng,…àphản ánh một vấn đề nào đó của cuộc sống.
+được cho bởi các giá trị mô tả các sự kiện, hiện tượng cụ thể:
.tín hiệu vật lý
.con số
.các ký hiệu khác,…
1

VD:số đo nhiệt độ trong ngày, doanh thu của một công ty trong 1 tháng.
*So sánh thông tin với dữ liệu:
Dữ liệu là những con số hoặc dữ kiện thuần túy, rời rạc mà quan sát hoặc đo đếm được
không có ngữ cảnh hay diễn giải, đa phần là dữ liệu th...
PHẦN LÝ THUYẾT:
1. Khái niệm thông tin, dữ liệu? So sánh thông tin dữ liệu?
2. Trình bày khái niệm các khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin, hệ thông thông tin
quản lý?cho ví dụ?
3. Các giai đoạn phát triển của quá trình xử lý thông tin?
4. Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý?
5. Khái niệm, vai trò của hệ thống thông tin? Các cách phân loại hệ thống thông tin?
Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra?
6. Trình bày nguồn tài nguyên dữ liệu, nguồn tài nguyên con người trong hệ thống thông
tin?
7. Các nguyên tắc trong xây dựng hệ thống thông tin?
8. Trình bày các công việc trong lập dự trù và kế hoạch triển khai dự án?
9. Trình bày các thành phần có trong biểu đồ luồng dữ liệu. Một số lưu ý khi xây dựng
biểu luồng dữ liệu BLD?
10. Trình bày mô hình tổng quát của hệ thống thông tin?
11. Vai trò của giai đoạn phân tích và thiết kế hệ thống?
12. Khi nào một doanh nghiệp cần phát triển một hệ thống thông tin?
13. Các phương pháp cài đặt hệ thống?
14. Kiến thức cần có để quản trị HTTT?
15. Vai trò của việc tìm hiểu và đánh giá hiện trạng của hệ thống?
16. Vai trò của đào tạo CNTT trong ứng dụng HTTT?
17. Khung tri thức về hệ thống thông tin?
18. Quy trình xây dựng HTTT (mô tả vắn tắt)
19: TẠI SAO NÓI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LÀ NHIỆM VỤ CẤP THIẾT KHI
DOANH NGHIệP MÚN ÁP DỤNG HTTT?
20:CON NGƯỜI LÀ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG HTTT?
21 :ĐỂ P.TR 1 HTTT HIỆU QUẢ DN CẦN PHẢI LÀM J ?
( 19 – 20 – 21 Mới xuất hiện trong đề thi )
TRẢ LỜI:
CÂU1: Khái niệm thông tin, dữ liệu? So sánh thông tin dữ liệu?
*KNThông tin:
+Là những gì mang lại hiểu biết về 1 sự vật, hiện tượng.
+ý nghĩa của dữ liệu được rút ra sau khi đã có những đánh giá hoặc so sánh.
VD: .doanh thu tháng trước của một công ty 100 triệu đồng, tháng này 85 triệu
àtháng này công ty hoạt động không hiệu quả bằng tháng trước?
_Thông tin luôn mang ý nghĩa và gồm nhiều giá trị dữ liệu.
VD: Nguyễn văn A,845678,15/5/2009/,20,v.v…là những ví dụ về dữ liệu.
àtừ đó thông tin sau; thủ kho nguyễn văn A xuất mặt hàng danh mục là:845678
vào ngày 15/5/2009 với số lượng 20.
*KN dữ liệu:
+ký hiệu, biểu tượng,…àphản ánh một vấn đề nào đó của cuộc sống.
+được cho bởi các giá trị mô tả các sự kiện, hiện tượng cụ thể:
.tín hiệu vật lý
.con số
.các ký hiệu khác,…
1
PHẦN LÝ THUYẾT HTTT QL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHẦN LÝ THUYẾT HTTT QL - Người đăng: nhomtruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
PHẦN LÝ THUYẾT HTTT QL 9 10 930