Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm ArcGis

Được đăng lên bởi Hiệp Lương
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1417 lần   |   Lượt tải: 2 lần
http://www.ebook.edu.vn 1
PhÇn 1: Lμm quen víi phÇn mÒm ArcGIS
Giíi thiÖu phÇn mÒm ArcGIS
Arcgis Desktop lµ g×?
Arcgis Desktop lµ mét s¶n phÈm cña ViÖn Nghiªn cøu hÖ thèng m«i trêng
(ESRI) . Cã thÓ nãi ®©y lµ mét phÇn mÒm vÒ Gis hoµn thiÖn nhÊt. Arcgis cho
phÐp ngêi sö dông thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng cña Gis ë bÊt cø n¬i nµo hä
muèn: trªn mµn h×nh, m¸y chñ, trªn web, trªn c¸c field … PhÇn mÒm Arcgis
Desktop bao gåm 3 øng dông chÝnh sau:
ArcMap
- ArcMap ®Ó x©y dùng, hiÓn thÞ, xö lý vµ ph©n tÝch c¸c b¶n ®å.
+ t¹o c¸c b¶n ®å tõ c¸c rÊt nhiÒu c¸c lo¹i d÷ liÖu kh¸c nhau
+ truy vÊn d÷ liÖu kh«ng gian ®Ó t×m kiÕm vµ hiÓu mèi liªn hÖ gi÷a
c¸c ®èi tîng kh«ng gian
+ t¹o c¸c biÓu ®å
+ hiÓn thÞ trang in Ên
ArcCatolog
- ArcCatalog: dïng ®Ó lu tr÷, qu¶n lý hoÆc t¹o míi c¸c d÷ liÖu ®Þa lý
Phần mềm ArcGis - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm ArcGis - Người đăng: Hiệp Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Phần mềm ArcGis 9 10 270