Ktl-icon-tai-lieu

PHẦN MỀM LABVIEW

Được đăng lên bởi Hau Nguyen
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1512 lần   |   Lượt tải: 20 lần
- 19 -

CHƯƠNG 3 PHẦN MỀM LABVIEW
3.1. Giới thiệu về LabVIEW
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) là
một phần mềm máy tính được phát triển bởi National Instruments. LabVIEW dùng
trong hầu hết các phòng thí nghiệm, lĩnh vực khoa học kỹ thuật như tự động hóa,
điều khiển, điện tử, cơ điện tử, hàng không, hóa sinh, điện tử y sinh ở các nước đặc
biệt là Mỹ, Hàn quốc, Nhật Bản.
3.1.1. LabVIEW là gì?
Ngôn ngữ lưu đồ đồ họa của LabVIEW hấp dẫn các kỹ sư và nhà khoa học
trên toàn thế giới như một phương pháp trực giác hơn trong việc tự động hóa các
hệ thống đo lường và điều khiển. Ngôn ngữ lưu đồ kết hợp với I/O gắn liền và điều
khiển giao diện người sử dụng tương tác cùng đèn chỉ báo làm cho LabVIEW trở
thành một sự lựa chọn lý tưởng cho kĩ sư và nhà khoa học.
3.1.2. Các khả năng chính của LabVIEW
LabVIEW được biết đến như là một ngôn ngữ lập trình với khái niệm hoàn
toàn khác so với các ngôn ngữ lập trình truyền thống như ngôn ngữ C, Pascal.
Bằng cách diễn đạt cú pháp thông qua các hình ảnh trực quan trong môi trường
soạn thảo, LabVIEW đã được gọi với tên khác là lập trình G (viết tắt của
Graphical). Hiện tại ngoài phiên bản LabVIEW cho các hệ điều hành Window,
Linux, hãng NI đã phát triển các modul LabVIEW cho máy hỗ trợ cá nhân (PDA).
3.1.3. Môi trường phát triển LabVIEW
Phát triển nhanh với công nghệ Express: sử dụng Express VIs và I/O nhanh
chóng tạo ra các ứng dụng đo lường phổ biến mà không cần lập trình. Hàng nghìn
chương trình minh họa, kiểu module và phân cấp, trợ giúp tích hợp, thư viện giao
diện người sử dụng kéo và thả hàng nghìn chức năng lập sẵn, ngôn ngữ được biên
dịch để thực hiện nhanh hơn. Đến phát triển lớn, theo hướng nhóm (teamoriented): Ngôn ngữ mở, gỡ rối bằng đồ họa tích hợp, phân phối ứng dụng đơn
giản, nhiều công cụ phát triển cấp cao, công cụ phát triển nhóm, điều khiển mã

- 20 nguồn, quản lý đích. Thu thập, phân tích và hiển thị lập sẵn. Thu thập: môi trường
LabVIEW mở tương thích với mọi phần cứng đo với các trợ giúp tương tác, tạo mã
nguồn và khả năng kết nối tới hàng nghìn thiết bị giúp tập hợp dữ liệu dễ dàng. Vì
LabVIEW cung cấp tính kết nối tới hầu hết mọi thiết bị đo, nên bạn có thể dễ dàng
kết hợp những ứng dụng LabVIEW mới vào các hệ thống hiện tại. Bất chấp mọi
yêu cầu của phần cứng, LabVIEW cung cấp một giao diện để kết nối tới I/O một
cách dễ dàng. Thông tin chi tiết có tại trang web ni.com/labVIEWtools.
3.1.4. Các tín hiệu đo được với LabVIEW
Nhiệt độ, sức căng, độ rung, âm thanh, điện áp, d...
- 19 -
CHƯƠNG 3 PHN MM LABVIEW
3.1. Gii thiu v LabVIEW
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench)
mt phn mềm máy tính đưc phát trin bi National Instruments. LabVIEW dùng
trong hu hết các phòng thí nghiệm, lĩnh vực khoa hc k thut như tự động hóa,
điều khiển, điện tử, cơ đin tử, hàng không, hóa sinh, điện t y sinh các nước đặc
bit là M, Hàn quc, Nht Bn.
3.1.1. LabVIEW là gì?
Ngôn ng lưu đồ đồ ha ca LabVIEW hp dn các k nhà khoa học
trên toàn thế giới như một phương pháp trực giác hơn trong việc t động hóa các
h thống đo lường và điều khin. Ngôn ng lưu đồ kết hp vi I/O gn liền và điều
khin giao diện người s dụng tương tác cùng đèn ch báo m cho LabVIEW tr
thành mt s la chn lý tưởng cho kĩ sư và nhà khoa học.
3.1.2. Các kh năng chính của LabVIEW
LabVIEW được biết đến như một ngôn ng lp trình vi khái nim hoàn
toàn khác so vi các ngôn ng lp trình truyn thống như ngôn ng C, Pascal.
Bng cách diễn đạt pháp thông qua các hình nh trực quan trong môi trường
son thảo, LabVIEW đã được gi vi tên khác lp trình G (viết tt ca
Graphical). Hin ti ngoài phiên bn LabVIEW cho các h điu hành Window,
Linux, hãng NI đã phát triển các modul LabVIEW cho máy h tr cá nhân (PDA).
3.1.3. Môi trường phát trin LabVIEW
Phát trin nhanh vi công ngh Express: s dng Express VIs I/O nhanh
chóng to ra các ng dụng đo lường ph biến không cn lp trình. Hàng nghìn
chương trình minh ha, kiu module phân cp, tr giúp tích hp, tviện giao
diện người s dng kéo th hàng nghìn chức năng lập sn, ngôn ng đưc biên
dịch để thc hiện nhanh hơn. Đến phát trin ln, theo hướng nhóm (team-
oriented): Ngôn ng m, g ri bằng đồ ha tích hp, phân phi ng dụng đơn
gin, nhiu công c phát trin cp cao, công c phát trin nhóm, điu khin mã
PHẦN MỀM LABVIEW - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHẦN MỀM LABVIEW - Người đăng: Hau Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
PHẦN MỀM LABVIEW 9 10 331