Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm mô phỏng Packet Tracer của Cisco

Được đăng lên bởi hoanghuyptit
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1763 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thực hành tốt nghiệp
Giới thiệu phần mềm mô phỏng Packet Tracer của Cisco

I.

Phần mềm mô phỏng Packet Tracer được Cisco phát triển để hỗ trợ người học thực hành trong các
kháo học CCNX. Nó có thể mô phỏng giao diện dòng lệnh (Comand Line Interface) các router của
Cisco. Để cài đặt Packet Tracer trên Windows cần
•

Cài đặt Acrobat trước khi cài đặt Packet Tracer

•

Kích hoạt file PacketTracer_setup.exe

Sau khi chạy chương trình trong Start\Program\Packet Tracer 4.1 ta có giao diện như hình 1

Hình 1: Giao diện Packet Tracer 4.1
Thiết kế mạng bằng Packet Tracer 4.1

II.

Để thiết kế mạng làm theo các bước sau:
•

Chọn Custom Made Devices. Chọn Router 2621XM (NM-2FE2W (2) WIC-2T) sau đó kéo
vào màn hình chính

•

Chọn End Devices. Chọn PC-PT sau đó kéo vào nàm hình chính
1

•

Chọn icon Switches, chọn Switch 2950-24. Kéo ra màn hình chính

•

Chọn icon Connection sau đó chọn các kiểu kết nối tương ứng, chọn serial (hình chớp đỏ)
và fast ethernet (hình đậm liền nét đen).

•

Sau khi lựa chọn thiết bị và kết nối các thiết bị bằng các liên kết serial, ethernet… ta được
mạng như hình 2

2

Hình 2: Cấu hình mạng cơ bản
•

Save file cấu hình này vào với tên tên nhóm (nhom_x.pkt)
Cấu hình cho các phần tử trong môi trường liên mạng

III.

Các phần tử trong môi trường liên mạng bao gồm PC, Switch, Router. Các phần tử này được đặt tên
như trên hình vẽ. Tuy nhiên trong bài TN-TH này chỉ cần cấu hình cho các PC và Router
1. Cấu hình cho PC
Trong bài TN-TH này yêu cầu khai báo địa chỉ IP (địa chỉ IP, Subnet Mask, Defaul Gateway) cho
tất cả các PC trong liên mạng.
•

Để cấu hình cho PC cần click chuột vào PC đó.

•

Chọn Desktop

3

•

Chọn IP Configuration

•

Thiết lập địa chỉ IP, Subnet Mask, Default Gateway theo kế hoạch định trước.

•

Đóng cửa sổ IP Configuration

•

Mở cửa sổ Command Prompt nếu cần thực hiện lệnh ping để kiểm tra độ kết nối từ PC đó
tới các phần tử khác trong liên mạng

4

•

Thoát khỏi PC

•

Tiếp tục thiết lập cấu hình cho các Router khác.

2. Cấu hình cho các Router
Thiết lập cấu hình cho các Router rất phức tạp, tuy nhiên trong bài TN-TH này chỉ yêu cầu các công
việc sau:
•

Gán địa chỉ IP cho các giao diện của Router trong liên mạng

•

Kích hoạt các giao diện của Router

•

Xây dựng bảng định tuyến bằng một trong các cách sau:
o Định tuyến tĩnh
o Sử dụng giao thức định tuyến RIPv1
o Sử dụng giao thức định tuyến RIPv2
o Sử dụng giao thức định tuyến OSPF

•

Kiểm tra kết quả đã làm được bằng các lệnh “show”

•

Kiểm tra độ kết nối giữa c...
1
Thực hành tốt nghiệp
I. Giới thiệu phần mềm mô phỏng Packet Tracer của Cisco
Phần mềm phỏng Packet Tracer được Cisco phát triển để hỗ trngười học thực hành trong các
kháo học CCNX. thể phỏng giao diện dòng lệnh (Comand Line Interface) các router của
Cisco. Để cài đặt Packet Tracer trên Windows cần
Cài đặt Acrobat trước khi cài đặt Packet Tracer
Kích hoạt file PacketTracer_setup.exe
Sau khi chạy chương trình trong Start\Program\Packet Tracer 4.1 ta có giao diện như hình 1
Hình 1: Giao diện Packet Tracer 4.1
II. Thiết kế mạng bằng Packet Tracer 4.1
Để thiết kế mạng làm theo các bước sau:
Chọn Custom Made Devices. Chọn Router 2621XM (NM-2FE2W (2) WIC-2T) sau đó kéo
vào màn hình chính
Chọn End Devices. Chọn PC-PT sau đó kéo vào nàm hình chính
Phần mềm mô phỏng Packet Tracer của Cisco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm mô phỏng Packet Tracer của Cisco - Người đăng: hoanghuyptit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Phần mềm mô phỏng Packet Tracer của Cisco 9 10 591