Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm tô bô

Được đăng lên bởi trandoan6789
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 1644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C«ng ty Hµi hoµ 45 Kim ®ång – Hoµng mai – Hµ néi Tel: 04.6643970/1
Ch¬ng 1 Giíi thiÖu
Lêi nãi ®Çu 1.1
HsMo’05 lµ s¶n phÈm phÇn mÒm cña c«ng ty tin häc Hµi Hoµ. §©y lµ
ch¬ng tr×nh trî gióp tÝnh to¸n khèi lîng ®µo ®¾p má. S¶n phÈm ®îc sö
dông víi c¸c menu lÖnh vµ giao diÖn chñ yÕu qua hép tho¹i b»ng tiÕng ViÖt
gióp cho viÖc sö dông HsMo’05 rÊt dÔ dµng.
HsMo’05 ®îc cµi ®Æt trong m«i trêng AutoCAD2005 vµ CAD Map
víi c¸c chøc n¨ng chÝnh sau ®©y:
TÝnh to¸n khèi lîng ®µo ®¾p má than dùa vµo m« h×nh ®Þa h×nh ®Çu
kú, cuèi kú, kÕ ho¹ch. Theo ph¬ng ph¸p mÆt c¾t.
TÝnh to¸n khèi lîng ®èng theo ph¬ng ph¸p mÆt c¾t.
C«ng thøc tÝnh to¸n: theo c«ng thøc Trung b×nh céng hoÆc theo c«ng
thøc Trung b×nh nh©n.
MÆt c¾t thÓ hiÖn §êng ®Çu kú, cuèi kú vµ ®êng kÕ ho¹ch (nÕu cã).
Lu ®îc c¸c kú ®Þa h×nh trªn mÆt c¾t trong mét quý, n¨m...
Ngoµi ra HsMo’05 cung cÊp cho ngêi sö dông c¸c lÖnh phô trî ®Ó
trî gióp cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ má ...
HsMo’05 kÕt hîp víi d÷ liÖu lé vØa tÝnh to¸n khèi lîng than.
LÊy d÷ liÖu VØa xuÊt ra tõ phÇn mÒm Geo Map’05, ®Ó tÝnh to¸n khèi
lîng theo ph¬ng ph¸p mÆt c¾t ®øng.
HsMo’05 phôc vô trî gióp c«ng t¸c tÝnh to¸n khèi lîng ®µo ®¾p.
Chóng t«i hy väng r»ng HsMo’05 sÏ ®îc øng dông phæ biÕn vµ hiÖu qu¶
cho ngêi sö dông nã.
HsMo’05 ch¾c ch¾n cßn cã nhiÒu h¹n chÕ. C«ng ty tin häc Hµi hoµ rÊt
mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña Ngêi sö dông ®Ó
HsMo’05 ngµy cµng ®¸p øng tèt h¬n nh÷ng nhu cÇu thùc tÕ ®ang ®Æt ra
hiÖn nay trong c«ng t¸c tÝnh to¸n khèi lîng.
Xin tr©n träng c¶m ¬n!
C«ng ty tin häc Hµi Hoµ
Tµi liÖu híng dÉn sö dông HsMo’05
Phần mềm tô bô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm tô bô - Người đăng: trandoan6789
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
Phần mềm tô bô 9 10 561