Ktl-icon-tai-lieu

phân phối dòng chảy

Được đăng lên bởi lamthanh99111
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 8
ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN VÀ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
8.1. Tình hình nghiên cứu thuỷ văn, địa chất thủy văn và mạng lưới quan trắc
8.1.1. Tình hình nghiên cứu khí tượng thủy văn và địa chất thủy văn
Dòng chảy sông ngòi luôn gắn bó mật thiết với đời sống của con người nên việc
nghiên cứu để khai thác mặt lợi, tránh tác hại của nguồn nước được nhân dân ta thực hiện
từ xa xưa. Các công trình thủy lợi được xây dựng để điều tiết và khai thác nguồn nước.
Các ngành giao thông đường bộ, đường sông, thủy sản... đều có những khảo sát,
nghiên cứu, tính toán phục vụ cho chuyên ngành mình. Mỗi ngành đều dựa trên một hệ
cao độ giả định riêng. Năm 1995, hệ thống cao độ của các trạm khí tượng thủy văn đã
được thống nhất theo hệ cao độ Quốc gia trên toàn quốc do Cục Bản đồ thực hiện.
Tài liệu điều tra về địa chất thủy văn và nước dưới đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng
Bình còn rất ít, mới có 2 báo cáo điều tra nước dưới đất (vùng Đồng Hới, tỷ lệ 1/50.000,
diện tích 500km2, trữ lượng C2 = 55.926,6 m3/ng; vùng Quảng Trạch, tỷ lệ 1/25.000, diện
tích 53km2, trữ lượng C2 = 22.230 m3/ng) và một số báo cáo chuyên đề và kết quả đề tài
nghiên cứu khoa học khác tại một số khu vực cụ thể như: vùng ven biển Nam Quảng
Bình, vùng ven biển Bắc Quảng Bình và khu vực cảng biển Hòn La.
8.1.2. Sự phát triển của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh
Quảng Bình
Các trạm khí tượng thủy văn (KTTV) và đo mưa phần lớn được thành lập ngay sau
ngày hoà bình lập lại, đa số đã có chuỗi số liệu đo đạc từ 43 - 45 năm.
Số lượng trạm đo ở Quảng Bình trước đây tương đối nhiều, qua thời gian dài đo đạc,
do nhiều nguyên nhân mà một số trạm đã ngừng hoạt động. Hiện nay toàn tỉnh chỉ còn lại
có 6 trạm thủy văn, 3 trạm khí tượng và 5 điểm đo mưa nhân dân (ngành khí tượng thủy
văn kết hợp với nhân dân địa phương tổ chức đo đạc). Mạng lưới trạm KTTV được phân
bố như sau:
- Trạm khí tượng: Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 trạm đang hoạt động, bao gồm:
+ Trạm khí tượng Đồng Hới là trạm quan trắc cơ bản và phát báo Quốc tế phục vụ
hàng không. Đây là trạm có thời gian quan trắc dài từ năm 1956 đến nay, đo đạc đầy đủ
các yếu tố thời tiết.
+ Trạm khí tượng Ba Đồn và trạm khí hậu Tuyên Hoá cũng có tài liệu từ năm 1962
quan trắc đầy đủ các yếu tố chính.
Bảng 8.1: Danh sách các trạm khí tượng
STT

Tên trạm

Huyện/TP

Vị trí địa lý

Thời kỳ quan trắc

1

Đồng Hới

Đồng Hới

106.36

17.29

1956-2005

2

Ba Đồn

QuảngTrạch

106.25

17.45

1962-2005

3

Tuyên Hoá

Tuyên Hoá

106.01

17.53

1962-2005

- Trạm thuỷ v...
Chương 8
ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN VÀ ĐỊA CHẤT THỦY VĂN
8.1. Tình hình nghiên cứu thuỷ văn, địa chất thủy văn và mạng lưới quan trắc
8.1.1. Tình hình nghiên cứu khí tượng thủy văn và địa chất thủy văn
Dòng chảy sông ngòi luôn gắn bó mật thiết với đời sống của con người nên việc
nghiên cứu để khai thác mặt lợi, tránh tác hại của nguồn nước được nhân dân ta thực hiện
từ xa xưa. Các công trình thủy lợi được xây dựng để điều tiết và khai thác nguồn nước.
Các ngành giao thông đường bộ, đường sông, thủy sản... đều có những khảo sát,
nghiên cứu, tính toán phục vụ cho chuyên ngành mình. Mỗi ngành đều dựa trên một hệ
cao độ giả định riêng. Năm 1995, hệ thống cao độ của các trạm khí tượng thủy văn đã
được thống nhất theo hệ cao độ Quốc gia trên toàn quốc do Cục Bản đồ thực hiện.
Tài liệu điều tra về địa chất thủy văn và nước dưới đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng
Bình còn rất ít, mới có 2 báo cáo điều tra nước dưới đất (vùng Đồng Hới, tỷ lệ 1/50.000,
diện tích 500km
2
, trữ lượng C2 = 55.926,6 m
3
/ng; vùng Quảng Trạch, tỷ lệ 1/25.000, diện
tích 53km
2
, trữ lượng C2 = 22.230 m
3
/ng) và một số báo cáo chuyên đề và kết quả đề tài
nghiên cứu khoa học khác tại một số khu vực cụ thể như: vùng ven biển Nam Quảng
Bình, vùng ven biển Bắc Quảng Bình và khu vực cảng biển Hòn La.
8.1.2. Sự phát triển của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn trên địa n tỉnh
Quảng Bình
Các trạm khí tượng thủy văn (KTTV) và đo mưa phần lớn được thành lập ngay sau
ngày hoà bình lập lại, đa số đã có chuỗi số liệu đo đạc từ 43 - 45 năm.
Số lượng trạm đo ở Quảng Bình trước đây tương đối nhiều, qua thời gian dài đo đạc,
do nhiều nguyên nhân mà một số trạm đã ngừng hoạt động. Hiện nay toàn tỉnh chỉ còn lại
có 6 trạm thủy văn, 3 trạm khí tượng và 5 điểm đo mưa nhân dân (ngành khí tượng thủy
văn kết hợp với nhân dân địa phương tổ chức đo đạc). Mạng lưới trạm KTTV được phân
bố như sau:
- Trạm khí tượng: Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 trạm đang hoạt động, bao gồm:
+ Trạm khí tượng Đồng Hới là trạm quan trắc cơ bản và phát báo Quốc tế phục vụ
hàng không. Đây là trạm có thời gian quan trắc dài từ năm 1956 đến nay, đo đạc đầy đủ
các yếu tố thời tiết.
+ Trạm khí tượng Ba Đồn và trạm khí hậu Tuyên Hoá cũng có tài liệu từ năm 1962
quan trắc đầy đủ các yếu tố chính.
Bảng 8.1: Danh sách các trạm khí tượng
STT Tên trạm Huyện/TP Vị trí địa lý Thời kỳ quan trắc
1 Đồng Hới Đồng Hới
106.36 17.29
1956-2005
2 Ba Đồn QuảngTrạch
106.25 17.45
1962-2005
phân phối dòng chảy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân phối dòng chảy - Người đăng: lamthanh99111
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
phân phối dòng chảy 9 10 255