Ktl-icon-tai-lieu

Phân tập phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi star-prince228-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
----------

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Đề Tài: Quản lý Sinh Viên
Sinh viên thực hiện:
Đào Văn Đăng
- 511101004
Nguyễn Văn Tiệp - 511101021

I. Môc ®Ých vµ yªu cÇu cña ®Ò tµi
Qu¶n lý sinh viªn lµ c«ng viÖc nh»m qu¶n lý tÊt c¶ qu¸ tr×nh ho¹t
®éng vµ häc tËp cña sinh viªn trong c¸c trêng §¹i häc còng ®Ó n©ng cao
vÒ c«ng nghÖ th«ng tin.
Qu¶n lý sinh viªn trong c¸c trêng §¹i häc chÝnh lµ qu¶n lý qu¸ tr×nh
häc tËp, trong ®ã cã tÊt c¶ hå s¬ cña sinh viªn vµ diÓm trong qu¸ tr×nh häc
tËp t¹i trêng ®Òu ®îc lu trong ch¬ng tr×nh “Qu¶n lý sinh viªn”
Trong qu¶n lý sinh viªn cã nhiÒu ®Çu ®iÓm, cã nhiÒu m«n vµ cã ®iÓm
cña nhiÒu lÇn thi.
Ch¬ng tr×nh “Qu¶n lý sinh viªn gåm nhiÒu lÜnh vùc nh qu¶n lý hä
tªn, ngµy sinh, giíi tÝnh, d©n téc, n¬i sinh...
X©y dùng ch¬ng tr×nh Qu¶n lý sinh viªn nh»m hç trî cho c«ng t¸c
qu¶n lý hä tªn, ngµy sinh, ®iÓm. Bµi to¸n ®Æt ra lµ ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ
thèng th«ng tin vÊn ®Ò ®Æt ra lµ t¹i sao ph¶i qu¶n lý? Vµ qu¶n lý c¸i g× vµ
qu¶n lý nh thÕ nµo ®Ó c«ng viÖc cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm ®îc thêi gian cho
c¸n bé c«ng nh©n viªn.
1. Kh¶o s¸t hÖ thèng thùc tÕ

1.1 Qu¶n lý hå s¬ sinh viªn
Qu¶n lý hå s¬ sinh viªn trong trêng §¹i häc lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®Ò cËp
®Õn. ViÖc qu¶n lý hå s¬ kh«ng tèt sÏ lµm ¶nh hëng ®Õn viÖc theo dâi sinh
viªn vµ nh÷ng viÖc liªn quan ®Õn sinh viªn ®ang theo häc t¹i trêng còng
nh nh÷ng sinh viªn ®· ra trêng. Qu¶n lý hå s¬ sinh viªn tèt sÏ gióp ®ì
chóng ta biÕt ®îc th«ng tin vÒ sinh viªn ®ã.
Khi mµ chóng ta muèn biÕt th«ng tin vÒ ai ®ã th× chóng ta cã thÓ sö
dông hå s¬ mµ chóng ta qu¶n lý ®Ó t×m th«ng tin vÒ hä. Ch¼ng h¹n nh:
Sinh viªn thuéc diÖn u tiªn nµo? t×nh tr¹ng nghØ häc cña sinh viªn, sinh
viªn chuyÓn líp.

1.2 Qu¶n lý líp häc
Líp häc lµ ®¬n vÞ c¬ b¶n ®Ó qu¶n lý sinh viªn trong trêng §¹i häc
tuú theo tõng trêng mµ trong líp häc chØ cã sinh viªn häc theo ngµnh
kh¸c nhau. Mét líp häc thêng bao gåm c¸c th«ng tin sau : M· líp, tªn
líp.

1.3 Qu¶n lý m«n häc vµ hÖ sè m«n häc
M«n häc lµ ®¬n vÞ häc tËp cña tõng sinh viªn. Muèn cho mét líp häc
nµo ®ã häc m«n nµy, th× cÇn ph¶i cã th«ng tin vÒ m«n häc nµy trong danh
s¸ch c¸c m«n häc cña trêng.

1.4 Qu¶n lý ®iÓm cña sinh viªn
Qu¶n lý ®iÓm trong trêng §¹i häc th× hÇu hÕt c¸c trêng lµm ®Òu kh¸
tèt kh«ng cßn t×nh tr¹ng nhÇm ®iÓm hay sai ®iÓm. §iÓm trong trêng §¹i
häc lµ hÖ thèng ®iÓm cã rÊt nhiÒu ®Çu ®iÓm víi nhiÒu hÖ sè. V× vËy viÖc
qu¶n lý còng hÕt søc khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ kh©u tÝnh ®iÓm. HÖ thèng ®iÓm
trong trêng §¹i häc gåm nh÷ng ®Çu ®iÓm: §iÓm lý thuyÕt...
ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
----------
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Đề Tài: Quản lý Sinh Viên
Sinh viên thực hiện:
Đào Văn Đăng - 511101004
Nguyễn Văn Tiệp - 511101021
Phân tập phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tập phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: star-prince228-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phân tập phân tích thiết kế hệ thống 9 10 943