Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chức năng, điều kiện làm việc của chi tiết máy

Được đăng lên bởi onlycornsharp
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án môn học

Công Nghệ Chế Tạo Máy



LỜI NÓI ĐẦU
Đất nước ta đang trong thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội, nhiệm vụ
trước mắt được đặt ra là nhanh chóng đưa nước ta thành một nước công
nghiệp phát triển với nền đại công nghiệp cơ khí. Cũng chính vì thế mà
những năm gần đây ngành cơ khí ở nứoc ta rất được coi trọng và đầu tư
phát triển. Cùng với việc tháng 11 năm nay, Việt Nạm gia nhập tổ chức
thương mại thế giới WTO thì việc giao lưu qua lại, trao đổi mua bán
hàng hoá sẽ diễn ra rất mạnh mẽ, yêu cầu những sản của Việt Nam phải
đủ sức cạnh tranh với những sản phẩm nuớc ngoài trên cảthị trường
trong nước cũng như xuất khẩu. Yêu cầu đặt ra cho ngành là đào tạo ra
một đội ngũ kĩ sư có trình độ, có năng lục chuyên môn và một đội ngũ
công nhân viên có tay nghề cao đáp ứng được những yêu cầu về công
việc của xã hội.
Để làm được điều này thì trước hết mỗi người học phải nắm vững được
những kiến thức cơ bản. Môn học công nghệ chế tạo máy là một môn cơ
bản nhất trang bị cho người học những kiến về ngành cơ khí chế tạo
máy. Với việc nghiên cứu và đưa ra những chi tiết mới mang tính công
nghệ mới sẽ làm đổi thay nhiều mặt của ngành cơ khí. Để chuẩn bị cho
việc đó thì trong quá trình học chúng em đã dược tiếp cận bằng việc làm
đồ án thiết kế quy trình công nghệ của mọt sản phẩm.
Với chi tiết được giao là chi tiết dạng càng rất phức tạp, em đã gặp
không ít khó khăn trong việc thiết kế. Em xin chân thành cám ơn sự
hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của thầy Lý Ngọc Quyết đã giúp em
hoàn thành đồ án này.

Phạm Ngọc Minh

1

Lớp CTK4

Đồ án môn học

Công Nghệ Chế Tạo Máy



ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY
I. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA CHI
TIẾT
Chi tiết C3 la chi tiết dạng càng, dùng để gạt những chi tiết khác đến vị
trí nhất định. Cụ thể: Dùng để thay đổi vị trí ăn khớp của bánh răng lồng
không để tới vị trí ăn khớp với một bánh răng khác, với bề mặt làm việc
chủ yếu là các mặt phẳng bên dùng để gạt chi tiết khác. Bề mặt lỗ trong
 18

được gia công chính xác tới cấp IT6 (+ 0,01) dùng để lắp ghép với

chi tiết trục nhằm thay đổi vị trí cho trục. Trụ lắp vào lỗ

 18

được giữ

chặt bằng một chi tiết được gia công ren lắp vào lỗ ren M8 ở mặt phẳng
dưới nhằm chuyền chuyển động tịnh tiến cho chi tiết. Chuyển động quay
của càng được tạo ra nhờ vào việc đặt lực vào rãnh 16 ở đầu càng.
Trên chi tiết có 2 mặt phẳng B1, B2 và lỗ

 18

được gia công chính xác

nhằm làm chuẩn tinh cho việc gia công các bề mặt sau đó.
Vật liệu sử dụng là gang xám CY21-40 , ...
Đ án môn hc
Công NghChế To Máy
LI NÓI ĐU
Đt nưc ta đang trong thi k quá đ lên Ch Nghĩa Xã Hi, nhim v
trước mt đưc đt ra là nhanh chóng đưa nưc ta tnh mt nưc ng
nghiệp phát trin với nn đi công nghip cơ k. Cũng chính vì thế mà
nhng năm gn đây ngành cơ khí noc ta rt đưc coi trng đu tư
phát trin. Cùng vi vic tháng 11 năm nay, Việt Nm gia nhập t chc
thương mi thế gii WTO thì việc giao lưu qua li, trao đi mua bán
hàng hoá s din ra rt mnh m, u cầu nhng sn ca Vit Nam phi
đ sức cạnh tranh vi nhng sản phm nuc ngoài trên cảth trưng
trong nưc cũng như xut khu. Yêu cu đt ra cho ngành là đào to ra
mt đi ngũ kĩ có trình đ, có năng lc chuyên n và mt đi n
công nn viên tay ngh cao đáp ng đưc nhng yêu cu v công
việc của xã hi.
Đ làm đưc điu này thì trưc hết mỗi ngưi hc phi nm vng đưc
nhng kiến thc cơ bn. Môn hc công ngh chế to máy mt môn cơ
bn nhất trang b cho ngưi hc nhng kiến về ngành khí chế to
máy. Vi việc nghiên cu và đưa ra những chi tiết mi mang tính công
ngh mi s m đi thay nhiều mặt của nnh cơ khí. Đ chun b cho
việc đó thì trong quá trình hc chúng em đã dưc tiếp cn bng vic làm
đ án thiết kế quy trình công ngh ca mt sn phm.
Vi chi tiết đưc giao là chi tiết dng càng rt phức tp, em đã gp
không ít khó khăn trong vic thiết kế. Em xin chân thành cám ơn s
hưng dẫn giúp đ nhiệt tình của thy Lý Ngc Quyết đã giúp em
hoàn thành đồ án này.
Phm Ngc Minh Lp CTK4
1
Phân tích chức năng, điều kiện làm việc của chi tiết máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chức năng, điều kiện làm việc của chi tiết máy - Người đăng: onlycornsharp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Phân tích chức năng, điều kiện làm việc của chi tiết máy 9 10 639