Ktl-icon-tai-lieu

phân tích công cụ

Được đăng lên bởi hoabk
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 934 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM
PHÂN TÍCH BẰNG CÔNG CỤ
Nội dung
Bài 1: Phương pháp dãy đồng phân tử gam xác định thành phần phức Cu(II)- muối Nitrozo-R .......... 2
1.1.Giới thiệu ..................................................................................................................................... 2
1.2. Thuốc thử .................................................................................................................................... 2
1.3. Cách thực hiện ............................................................................................................................ 3
Bài 2: Phương pháp đường cong bão hòa xác định thành phần phức Cu(II)- muối Nitrozo-R ............. 3
2.1. Cách tiến hành ............................................................................................................................. 3
Bài 3: Xác định Cu trong hợp kim đồng theo phương pháp đo quang vi sai ......................................... 3
3.1.Cơ sở phương pháp ...................................................................................................................... 3
3.2. Cách tiến hành ............................................................................................................................. 4
Bài 4. Phương pháp quang phổ đo quang .............................................................................................. 4
4.1. Khảo sát phổ hấp thụ của sắt với axit sunfosalyxylic ................................................................. 4
4.1.1. Nội dung............................................................................................................................... 4
4.1.2. Cách tiến hành ...................................................................................................................... 5
4.2. Xác định nồng độ của Fe3+ .......................................................................................................... 5
4.2.1. Nội dung ............................................................................................................................... 5
4.2.2. Cách tiến hành ...................................................................................................................... 5
3.3. Thiết bị, dụng vụ và hóa chất ...................................................................................................... 6
Bài 5. Phương pháp chuẩn độ điện thế xác định nồng độ HCl bằng NaOH chuẩn sử dụng điện cực tổ
hợp thủy tinh ..........
1
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM
PHÂN TÍCH BẰNG CÔNG CỤ
Ni dung
Bài 1: Phương pháp dãy đồng phân tử gam xác định thành phần phức Cu(II)- muối Nitrozo-R .......... 2
1.1.Giới thiệu ..................................................................................................................................... 2
1.2. Thuốc thử .................................................................................................................................... 2
1.3. Cách thực hiện ............................................................................................................................ 3
Bài 2: Phương pháp đường cong bão hòa xác định thành phần phức Cu(II)- muối Nitrozo-R ............. 3
2.1. Cách tiến hành ............................................................................................................................. 3
Bài 3: Xác định Cu trong hợp kim đồng theo phương pháp đo quang vi sai ......................................... 3
3.1.Cơ sở phương pháp ...................................................................................................................... 3
3.2. Cách tiến hành ............................................................................................................................. 4
Bài 4. Phương pháp quang phổ đo quang .............................................................................................. 4
4.1. Khảo sát phổ hấp thụ của sắt với axit sunfosalyxylic ................................................................. 4
4.1.1. Nội dung ............................................................................................................................... 4
4.1.2. Cách tiến hành ...................................................................................................................... 5
4.2. Xác định nồng độ của Fe
3+
.......................................................................................................... 5
4.2.1. Ni dung ............................................................................................................................... 5
4.2.2. Cách tiến hành ...................................................................................................................... 5
3.3. Thiết bị, dụng vụ và hóa chất ...................................................................................................... 6
Bài 5. Phương pháp chuẩn độ điện thế xác định nồng độ HCl bằng NaOH chuẩn sử dụng điện cực tổ
hợp thủy tinh .......................................................................................................................................... 6
5.1. Cơ sở phương pháp ..................................................................................................................... 6
5.2. Cách tiến hành ............................................................................................................................. 7
5.3. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất ...................................................................................................... 8
Bài 6. Phương pháp điện phân xác định nồng độ Cu
2+
.......................................................................... 9
6.1. Cơ sở phương pháp ..................................................................................................................... 9
Điện phân với hai điện cực .......................................................................................................... 13
6.2. Cách tiến hành ........................................................................................................................... 14
6.2.1. Chuẩn bị điện cực .............................................................................................................. 14
6.2.2. Chuẩn bị cốc điện phân ...................................................................................................... 14
6.2.3. Tiến hành điện phân ........................................................................................................... 14
6.3. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất .................................................................................................... 15
phân tích công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích công cụ - Người đăng: hoabk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
phân tích công cụ 9 10 622