Ktl-icon-tai-lieu

phân tích đánh giá môi trường

Được đăng lên bởi caotienhoang95
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 577 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch−¬ng 1: ChØ thÞ m«i tr−êng
1.1. ChØ thÞ - (indicator) lµ g×?
Khi b¹n bÞ èm vµ sèt, sù t¨ng th©n nhiÖt cña b¹n chÝnh lµ mét chØ thÞ. Nång ®é «xy thÊp cña
mét con s«ng lµ chØ thÞ cho thÊy mét l−îng lín chÊt h÷u c¬ ®· ®−îc th¶i vµo con s«ng ®ã. Mét chØ
thÞ m«i tr−êng còng t−¬ng tù nh− mét th−íc ®o “nhiÖt ®é” m«i tr−êng. VËy, viÖc truyÒn ®¹t th«ng
tin chÝnh lµ chøc n¨ng chÝnh cña c¸c chØ thÞ.
Theo UNEP: ChØ thÞ m«i tr−êng (CTMT) lµ møc ®é ®o tËp hîp mét sè sè liÖu vÒ m«i tr−−êng
thµnh mét th«ng tin tæng hîp vÒ mét khÝa c¹nh m«i tr−êng cña mét quèc gia hoÆc mét ®Þa ph−¬ng.
Khi b¹n bÞ èm vµ sèt, sù t¨ng th©n nhiÖt cña b¹n chÝnh lµ mét chØ thÞ. Nång ®é «xy thÊp cña mét con
s«ng lµ chØ thÞ cho thÊy mét l−îng lín chÊt h÷u c¬ ®· ®−îc th¶i vµo con s«ng ®ã. Mét chØ thÞ m«i
tr−êng còng t−¬ng tù nh− mét th−íc ®o “nhiÖt ®é” m«i tr−êng. VËy, viÖc truyÒn ®¹t th«ng tin chÝnh
lµ chøc n¨ng chÝnh cña c¸c chØ thÞ. Theo UNEP: ChØ thÞ m«i tr−−êng (CTMT) lµ møc ®é ®o tËp hîp
mét sè sè liÖu vÒ m«i tr−−êng thµnh mét th«ng tin tæng hîp vÒ mét khÝa c¹nh m«i tr−êng cña mét
quèc gia hoÆc mét ®Þa ph−−¬ng.
Theo LuËt B¶o vÖ m«i tr−êng n−íc CHXH ViÖt Nam (2005): “ChØ thÞ m«i tr−êng lµ mét
hoÆc tËp hîp th«ng sè vÒ m«i tr−−êng ®ã chØ ra ®Æc tr−ng cña m«i tr−êng”. “ChØ thÞ m«i tr−êng lµ
c¬ së ®Ó l−îng hãa chÊt l−îng m«i tr−êng, theo dâi diÔn biÕn chÊt l−îng m«i tr−êng, lËp b¸o c¸o
hiÖn tr¹ng m«i tr−êng. Bé Tµi nguyªn vµ m«i tr−êng ban hµnh bé chØ thÞ m«i tr−êng quèc gia ®Ó ¸p
dông trong c¶ n−íc”.NhiÒu chØ thÞ m«i tr−êng hîp l¹i thµnh mét bé CTMT cña mét n−íc, hoÆc mét
vïng, mét ®Þa ph−−¬ng. ThÝ dô vÒ mét sè chØ thÞ m«i tr−êng liªn quan ®Õn suy tho¸i tµi nguyªn
rõng. ChØ thÞ ¸p lùc m«i tr−êng: diÖn tÝch rõng bÞ mÊt trong n¨m (ha, % tæng diÖn tÝch cña n¨m
tr−íc). ChØ thÞ tr¹ng th¸i m«i tr−êng: tæng diÖn tÝch rõng hiÖn cã (ha, % tæng diÖn tÝch l·nh thæ). ChØ
thÞ ®¸p øng cña x· héi: DiÖn tÝch rõng trång/n¨m (ha)
1.2. Chøc n¨ng cña chØ thÞ:
a. Cung cÊp th«ng tin cho c¸c chÝnh trÞ gia, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch:
- VÊn ®Ò ®ang tiÕn triÓn thÕ nµo?
- C¸c tiÕn ®é ®¹t ®−îc so víi môc tiªu ®Ò ra?
- Quy ho¹ch vµ dù b¸o nãi chung – mèi liªn hÖ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ vµ qu¶n lý m«i tr−êng.
b. Ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch:
- §Æt ra c¸c môc tiªu, chØ tiªu
- Theo dâi viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch
- Ho¹ch ®Þnh, thùc thi, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch
c. Cung cÊp th«ng tin cho céng ®ång
- ChuyÓn t¶i th«ng tin, tuyªn truyÒn, n©ng cao nhËn thøc vµ thay ®æi hµnh vi cña céng ®ång.
1.3. Qu¸ tr×nh x©y dùng chØ thÞ m«i t...
http://www.ebook.edu.vn Made in o0KyoShiRo0o
1
Ch¬ng 1: ChØ thÞ m«i trêng
1.1. ChØ thÞ - (indicator) lµ g×?
Khi b¹n bÞ èm vµ sèt, sù t¨ng th©n nhiÖt cña b¹n chÝnh lµ mét chØ thÞ. Nång ®é «xy thÊp cña
mét con s«ng lµ chØ thÞ cho thÊy mét lîng lín chÊt h÷u c¬ ®· ®îc th¶i vµo con s«ng ®ã. Mét chØ
thÞ m«i trêng còng t¬ng tù nh mét thíc ®o “nhiÖt ®é” m«i trêng. VËy, viÖc truyÒn ®¹t th«ng
tin chÝnh lµ chøc n¨ng chÝnh cña c¸c chØ thÞ.
Theo UNEP: ChØ thÞ m«i trêng (CTMT) lµ møc ®é ®o tËp hîp mét sè sè liÖu vÒ m«i tr−−êng
thµnh mét th«ng tin tæng hîp vÒ mét khÝa c¹nh m«i trêng cña mét quèc gia hoÆc mét ®Þa ph¬ng.
Khi b¹n bÞ èm vµ sèt, sù t¨ng th©n nhiÖt cña b¹n chÝnh lµ mét chØ thÞ. Nång ®é «xy thÊp cña mét con
s«ng lµ chØ thÞ cho thÊy mét lîng lín chÊt h÷u c¬ ®· ®îc th¶i vµo con s«ng ®ã. Mét chØ thÞ m«i
trêng còng t¬ng tù nh mét thíc ®o “nhiÖt ®é” m«i trêng. VËy, viÖc truyÒn ®¹t th«ng tin chÝnh
lµ chøc n¨ng chÝnh cña c¸c chØ thÞ. Theo UNEP: ChØ thÞ m«i tr−−êng (CTMT) lµ møc ®é ®o tËp hîp
mét sè sè liÖu vÒ m«i tr−−êng thµnh mét th«ng tin tæng hîp vÒ mét khÝa c¹nh m«i trêng cña mét
quèc gia hoÆc mét ®Þa ph−−¬ng.
Theo LuËt B¶o vÖ m«i trêng níc CHXH ViÖt Nam (2005): “ChØ thÞ m«i trêng lµ mét
hoÆc tËp hîp th«ng sè vÒ m«i tr−−êng ®ã chØ ra ®Æc trng cña m«i trêng”. “ChØ thÞ m«i trêng lµ
c¬ së ®Ó lîng hãa chÊt lîng m«i trêng, theo dâi diÔn biÕn chÊt lîng m«i trêng, lËp b¸o c¸o
hiÖn tr¹ng m«i trêng. Bé Tµi nguyªn vµ m«i trêng ban hµnh bé chØ thÞ m«i trêng quèc gia ®Ó ¸p
dông trong c¶ níc”.NhiÒu chØ thÞ m«i trêng hîp l¹i thµnh mét bé CTMT cña mét níc, hoÆc
mét
vïng, mét ®Þa ph−−¬ng. ThÝ dô vÒ mét sè chØ thÞ m«i trêng liªn quan ®Õn suy tho¸i tµi nguyªn
rõng. ChØ thÞ ¸p lùc m«i trêng: diÖn tÝch rõng bÞ mÊt trong n¨m (ha, % tæng diÖn tÝch cña n¨m
tríc). ChØ thÞ tr¹ng th¸i m«i trêng: tæng diÖn tÝch rõng hiÖn cã (ha, % tæng diÖn tÝch l·nh thæ). ChØ
thÞ ®¸p øng cña x· héi: DiÖn tÝch rõng trång/n¨m (ha)
1.2. Chøc n¨ng cña chØ thÞ:
a. Cung cÊp th«ng tin cho c¸c chÝnh trÞ gia, c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch:
- VÊn ®Ò ®ang tiÕn triÓn thÕ nµo?
- C¸c tiÕn ®é ®¹t ®îc so víi môc tiªu ®Ò ra?
- Quy ho¹ch vµ dù b¸o nãi chung – mèi liªn hÖ gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ vµ qu¶n lý m«i trêng.
b. Ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch:
- §Æt ra c¸c môc tiªu, chØ tiªu
- Theo dâi viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch
- Ho¹ch ®Þnh, thùc thi, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch
c. Cung cÊp th«ng tin cho céng ®ång
- ChuyÓn t¶i th«ng tin, tuyªn truyÒn, n©ng cao nhËn thøc vµ thay ®æi hµnh vi cña céng ®ång.
1.3. Qu¸ tr×nh x©y dùng chØ thÞ m«i trêng vµ c¸c tiªu chÝ lùa chän chØ thÞ m«i trêng
a. Qu¸ tr×nh x©y dùng chØ thÞ m«i trêng:
Trong qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh c¸c chØ thÞ phï hîp vµ kh¶ thi, lÊy nhu cÇu cña ngêi sö dông víi
c¬ng vÞ lµ nhµ qu¶n lý m«i trêng lµm xuÊt ph¸t ®iÓm, cã thÓ c¸ch tiÕp cËn díi ®©y sÏ gióp Ých:
- Trong lÜnh vùc m«i trêng ®ang ®Ò cËp tíi, x¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò vµ/hoÆc c¸c ®Æc tÝnh quan
träng nhÊt.
- X¸c ®Þnh môc ®Ých th«ng tin ®Çu tiªn cÇn cã tõ chØ thÞ.
- X¸c ®Þnh nh÷ng chØ thÞ mang tÝnh chiÕn lîc nhÊt (víi mét sè lîng Ýt nhÊt c¸c chØ thÞ cã
thÓ phôc vô nhiÒu nhÊt c¸c môc ®Ých th«ng tin) ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc ®Ých th«ng tin trªn.
- KiÓm tra l¹i tÝnh s½n cã cña c¸c d÷ liÖu hiÖn t¹i vµ xem xÐt c¸c khÝa c¹nh liªn quan ®Õn
chÊt lîng chØ thÞ.
- NÕu cÇn, kiÓm tra c¸c kh¶ n¨ng c¶i thiÖn tÝnh s½n cã cña d÷ liÖu: c¸c kh¶ n¨ng tríc m¾t
còng nh trong thêi gian ng¾n h¹n.
- Lùa chän c¸c chØ thÞ.
b. M« h×nh §éng lùc - ¸p lùc - HiÖn tr¹ng - T¸c ®éng - §¸p øng
(Dynamic - Pressures - State - Impacts – Response: m« h×nh DPSIR) trong x©y dùng chØ thÞ
m«i trêng. M« h×nh DPSIR m« t¶ mèi quan hÖ t¬ng hç gi÷a:
phân tích đánh giá môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích đánh giá môi trường - Người đăng: caotienhoang95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
phân tích đánh giá môi trường 9 10 915