Ktl-icon-tai-lieu

Phân Tích Hệ Thống Phân Tích Đa Tiêu Chí

Được đăng lên bởi Lê Trà
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVGD: TS. Chế Đình lý

Sinh viên: Lê Nguyễn Thanh Trà
MSSV: 90702567
Lớp: MO07 QLMT

Bài tập: PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ
U

U

“Quản lý chất thải cho một nhà máy”
1. Xác định nhiệm vụ đánh giá và đưa phương án chính sách hay giải pháp
phân tích
Nhiệm vụ : Quản lý chất thải phát sinh của một nhà máy
Phương án:
PA1: Giảm thiểu/tái chế (giảm dòng thải)
PA2: Đốt kỹ thuật cao (50% đốt, 25% tái chế)
PA3: Tái chế tối đa (90% tái chế, 10% đốt)
PA4: Đốt nhiệt độ cao (50% đốt, 35% tái chế)
PA5: chôn lấp bình thường (không làm gì cả)
2. Xác định các mục tiêu, tiêu chí – chỉ thị đánh giá:
a. Xác định các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể
i. Mục tiêu kinh tế
- Vốn đầu tư thấp
- Chi phí vận hành thấp
- Chi phí bảo trì thấp
ii. Mục tiêu kỹ thuật
- Công nghệ phù hợp với loại chất thải của nhà máy
- Phù hợp với quy mô nhà máy
- Dễ dàng vận hành
- Linh hoạt, cơ động, không phụ thuộc vào một phương pháp
nào
iii. Mục tiêu môi trường
- Ít tác động đến môi trường
- Ít rủi ro nhất
1

GVGD: TS. Chế Đình lý
Mục tiêu chung: phương án quản lý chất thải phải vừa đảm bảo lợi ích môi trường vừa
phù hợp với yêu cầu của nhà máy, khả thi về mặt kinh tế đồng thời mang tính linh
hoạt, cơ động và không phụ thuộc vào một phương pháp nào.
b. Tiêu chí - chỉ thị đánh giá
i. Chi phí (triệu USD)
ii. Mức độ phù hợp với qui định (áp dụng logic mờ)
iii. Lợi ích môi trường (áp dụng logic mờ)
iv. Sự linh hoạt, cơ động, không phụ thuộc vào một phương pháp
nào (áp dụng logic mờ)
Thang đánh giá theo logic mờ:
“xxx” hay “+++” : cho lợi ích tối đa
“xx” hay “++” : cho một số lợi ích
“x” hay “+” : cho ít lợi ích
0: không cho lợi ích gì.
3. Đánh giá các phương án đựa vào tiêu chí và chỉ thị
Bảng thu thập số liệu cho các phương án quản lý chất thải cho nhà máy
Phương án quản lý chất
thải
Giảm thiểu/tái chế
Đốt kỹ thuật cao
Tái chế tối đa
Đốt nhiệt độ cao
Chôn lấp bình thường
Max
Min

Chi
phí
(triệu
USD)
29,6
29,6
31
28,9
27,4
31
27,4

Mức độ phù
hợp với qui
định
+++
+++
+
++
0
+++
0

Lợi
Sự linh hoạt, cơ
ích
động, không
môi
phụ thuộc vào
trường
một pp
xxx
3
xx
2
xxx
2
xx
1
0
0
xxx
3
0
0

4. Lập bảng chuẩn hóa số liệu
Vì dữ liệu dựa trên các thứ nguyên không giống nhau. Vì vậy, để đánh giá so sánh,
chúng ta chuẩn hóa hay qui đổi về cùng thứ nguyên.
Quan hệ toán học liên hệ giữa tiêu chí kết quả với khái niệm “mờ” của khả năng
mong muốn:
GVGD: TS. Chế Đình lý
Sinh viên: Lê Nguyễn Thanh Trà
MSSV: 90702567
Lớp: MO07 QLMT
UBài tậpU: PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ
Quản lý chất thải cho một nhà máy
1. Xác định nhiệm vụ đánh giá đưa phương án chính sách hay giải pháp
phân tích
Nhiệm vụ : Quản lý chất thải phát sinh của một nhà máy
Phương án:
PA1: Giảm thiểu/tái chế (giảm dòng thải)
PA2: Đốt kỹ thuật cao (50% đốt, 25% tái chế)
PA3: Tái chế tối đa (90% tái chế, 10% đốt)
PA4: Đốt nhiệt độ cao (50% đốt, 35% tái chế)
PA5: chôn lấp bình thường (không làm gì cả)
2. Xác định các mục tiêu, tiêu chí chỉ thị đánh giá:
a. Xác định các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể
i. Mục tiêu kinh tế
- Vốn đầu tư thấp
- Chi phí vận hành thấp
- Chi phí bảo trì thấp
ii. Mục tiêu kỹ thuật
- Công nghệ phù hợp với loại chất thải của nhà máy
- Phù hợp với quy mô nhà máy
- Dễ dàng vận hành
- Linh hoạt, cơ động, không phụ thuộc o một phương pháp
nào
iii. Mục tiêu môi trường
- Ít tác động đến môi trường
- Ít rủi ro nhất
1
Phân Tích Hệ Thống Phân Tích Đa Tiêu Chí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân Tích Hệ Thống Phân Tích Đa Tiêu Chí - Người đăng: Lê Trà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phân Tích Hệ Thống Phân Tích Đa Tiêu Chí 9 10 973