Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích hệ thống quản lý bán hàng

Được đăng lên bởi Duy Traanf
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 2029 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án tốt nghiệp

Phân tích thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý bán hàng

MỤC LỤC

MỤC LỤC

1

Hình 1: Hợp đồng mua bán 13.............................................................................................2
Hình 2: Phiếu thu 13.............................................................................................................2
Hình 3: Phiếu chi 14..............................................................................................................2
Hình 4: Phiếu nhập kho 14...................................................................................................2
Hình 5: Phiếu xuất kho 15....................................................................................................2
Hình 6: Phúc đáp đơn đặt hàng 16.......................................................................................2
Hình 7: Biểu đồ phân rã chức năng 35................................................................................2
Hình 9: Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 40.........................................................................2
Hình 13: Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. Chức năng quản lý nhân viên 44.....................2
Hình 14: Liên kết giữa các thực thể 46................................................................................2
Hình 16. Hình chú thích 48..................................................................................................3
Hình 17: Mô hình quan hệ 50...............................................................................................3
51 3
Hình 18: Biểu đồ phân định chức năng xuất nhập hàng 51................................................3
Hình 19: Biểu đồ phân định chức năng quản lý thu chi 52..................................................3
Hình 20: Biểu đồ phân định chức năng bán hàng 52..........................................................3
Bảng 1 54..............................................................................................................................3
Bảng 2 54..............................................................................................................................3
Bảng 3 54..............................................................................................................................3
Bảng 4 55..............................................................................................................................3
Bảng 5 55....................................................................
Đồ án tốt nghiệp Phân tích thiết kế và xây dựng hệ thống quản lý bán hàng
MC LC
MC LC 1
Hình 1: H p đ ng mua bán 13 .............................................................................................2
Hình 2: Phi u thu 13ế .............................................................................................................2
Hình 3: Phi u chi 14ế ..............................................................................................................2
Hình 4: Phi u nh p kho 14ế ...................................................................................................2
Hình 5: Phi u xu t kho 15ế ....................................................................................................2
Hình 6: Phúc đáp đ n đ t hàng 16ơ .......................................................................................2
Hình 7: Bi u đ phân rã ch c năng 35 ................................................................................2
Hình 9: Bi u đ lu ng d li u m c đ nh 40 .........................................................................2
Hình 13: Bi u đ lu ng d li u m c đ nh. Ch c năng qu n lý nhân viên 44 .....................2
Hình 14: Liên k t gi a các th c th 46ế ................................................................................2
Hình 16. Hình chú thích 48..................................................................................................3
Hình 17: Mô hình quan h 50 ...............................................................................................3
51 3
Hình 18: Bi u đ phân đ nh ch c năng xu t nh p hàng 51 ................................................3
Hình 19: Bi u đ phân đ nh ch c năng qu n lý thu chi 52 ..................................................3
Hình 20: Bi u đ phân đ nh ch c năng bán hàng 52 ..........................................................3
B ng 1 54 ..............................................................................................................................3
B ng 2 54 ..............................................................................................................................3
B ng 3 54 ..............................................................................................................................3
B ng 4 55 ..............................................................................................................................3
B ng 5 55 ..............................................................................................................................3
B ng 6 55 ..............................................................................................................................3
B ng 7 55 ..............................................................................................................................3
B ng 8 56 ..............................................................................................................................3
B ng 9 56 ..............................................................................................................................3
B ng 10 56 ............................................................................................................................3
B ng 11 56 ............................................................................................................................3
B ng 12 56 ............................................................................................................................3
B ng 13 57 ............................................................................................................................3
Giảng viên hướng dẫn: Th.s Bành Thị Quỳnh Mai 1 Sinh viên thực hiện: ĐThị Nhàn
Lớp liên kết đào tạo ngành
CNTT - K46
Phân tích hệ thống quản lý bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích hệ thống quản lý bán hàng - Người đăng: Duy Traanf
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Phân tích hệ thống quản lý bán hàng 9 10 140