Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Được đăng lên bởi leanhnang-le
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2

Các quá trình nhiệt ñộng cơ bản

Chương 2
CÁC QUÁ TRÌNH NHIỆT ðỘNG CƠ BẢN
2.1. Khái niệm
2.1.1. Hơi nước là 1 khí thực
Hơi nước có rất nhiều ưu ñiểm so với các môi chất khác như có nhiều trong
thiên nhiên, rẻ tiền và ñặc biệt là không ñộc hại ñối với môi trường và không ăn mòn
thiết bị, do ñó nó ñược sử dụng rất nhiều trong các ngành công nghiệp. Hơi nước
thường ñược sử dụng trong thực tế ở trạng thái gần trạng thái bão hoà nên không thể
bỏ qua thể tích bản thân phân tử và lực hút giữa chúng. Vì vậy, không thể dùng
phương trình trạng thái lí tưởng cho hơi nước ñược.
Phương trình trạng thái cho hơi nước ñược dùng nhiều nhất hiện nay là phương trình
Vukalovich-novikov:




 p + a2 (v − b) = RT 1− 3c 


V 
 T 2 +m 
Ở ñây : a, b, m là các hệ số ñược xác ñịnh bằng thực nghiệm.
Từ công thức này người ta ñã xây dựng bảng và ñồ thị hơi nước .
2.1.2 Quá trình hoá hơi của nước
Nước có thể chuyển từ thể lỏng sang thể hơi nhờ quá trình hoá hơi. Quá trình
hoá hơi có thể là bay hơi hoặc sôi.
* Quá trình bay hơi:
Quá trình bay hơi là quá trình hoá hơi chỉ xảy ra trên bề mặt thoáng chất lỏng, ở nhiệt
ñộ bất kì.
- ðiều kiện ñể xảy ra quá trình bay hơi : Muốn xảy ra quá trình bay hơi thì cần phải có
mặt thoáng.
- ðặc ñiểm của quá trình bay hơi: Quá trình bay hơi xảy ra do các phân tử nước trên bề
mặt thoáng có ñộng năng lớn hơn sức căng bề mặt và thoát ra ngoài, bởi vậy quá trình
bay hơi xảy ra ở bất kì nhiệt ñộ nào.
- Cường ñộ bay hơi phụ thuộc vào bản chất và nhiệt ñộ của chất lỏng. Nhiệt ñộ càng
cao thì tốc ñộ bay hơi càng lớn.
* Quá trình sôi:
Quá trình sôi là quá trình hoá hơi xảy ra cả trong lòng thể tích chất lỏng.
- ðiều kiện ñể xảy ra quả trình sôi: Khi cung cấp nhiệt cho chất lỏng thì nhiệt ñộ của
nó tăng lên và cường ñộ bay hơi cũng tăng lên, ñến một nhiệt ñộ xác ñịnh nào ñó thì
hiện tượng bay hơi xảy ra cả trong toàn bộ thể tích chất lỏng, khi ñó các bọt hơi xuất
hiện cả trên bề mặt nhận nhiệt lẫn trong lòng chất lỏng, ta nói chất lỏng sôi. Nhiệt ñộ
ñó ñược gọi là nhiệt ñộ sôi hay nhiệt ñộ bão hoà.
- ðặc ñiểm của quá trình sôi: Nhiệt ñộ sôi phụ thuộc vào bản chất và áp suất của chất
lỏng ñó. Ở áp suất không ñổi nào ñó thì nhiệt ñộ sôi của chất lỏng không ñổi, khi áp
suất chất lỏng càng cao thì nhiệt ñộ sôi càng lớn và ngược lại.
2.1.3 Quá trình ngưng tụ
Quá trình ngược lại với quá trình sôi là quá trình ngưng tụ, trong ñó hơi nhả
nhiệt và biến thành chất lỏng. Nhiệt ñộ của chất lỏng không thay ñổi suốt trong quá
trình ngưng tụ.
...
Chương 2 Các quá trình nhit ñộng cơ bn
- 27-
Chương 2
CÁC QUÁ TRÌNH NHI
T ðỘNG CƠ BN
2.1. Khái nim
2.1.1. Hơi nước là 1 khí thc
H
ơi nước rt nhiu ưu ñim so vi các môi cht khác như nhiu trong
thiên nhiên, r tin ñặc bit không ñộc hi ñối vi môi trường không ăn mòn
thiết b, do ñó nó ñược s dng rt nhiu trong các ngành công nghip. Hơi nước
th
ường ñược s dng trong thc tế trng thái gn trng thái bão hoà nên không th
b qua th tích bn thân phân t lc hút gia chúng. vy, không th dùng
ph
ương trình trng thái lí tưởng cho hơi nước ñược.
Phương trình trng thái cho hơi nước ñưc dùng nhiu nht hin nay phương trình
Vukalovich-novikov:
( )
3
2
2
1
m
a c
p v b RT
V
T
+
+ =
ñây :
, ,
a b m
là các h s ñược xác ñịnh bng thc nghim.
T
công thc này người ta ñã xây dng bng và ñồ th hơi nước .
2.1.2 Quá trình hoá h
ơi ca nước
N
ước th chuyn t th lng sang th hơi nh quá trình hoá hơi. Quá trình
hoá h
ơi có th là bay hơi hoc sôi.
* Quá trình bay hơi:
Quá trình bay hơi quá trình hoá hơi ch xy ra trên b mt thoáng cht lng, nhit
ñộ bt kì.
- ðiu kin ñể xy ra quá trình bay hơi : Mun xy ra quá trình bay hơi thì cn phi
m
t thoáng.
- ðặc ñim ca quá trình bay hơi: Quá trình bay hơi xy ra do các phân t nước trên b
mt thoáng ñng năng ln hơn sc căng b mt thoát ra ngoài, bi vy quá trình
bay h
ơi xy ra bt kì nhit ñộo.
- Cường ñộ bay hơi ph thuc vào bn cht nhit ñộ ca cht lng. Nhit ñộ càng
cao thì t
c ñộ bay hơi càng ln.
* Quá trình sôi:
Quá trình sôi là quá trình hoá h
ơi xy ra c trong lòng th tích cht lng.
- ðiu kin ñể xy ra qu trình sôi: Khi cung cp nhit cho cht lng thì nhit ñ ca
tăng lên cưng ñộ bay hơi cũng tăng lên, ñến mt nhit ñộ xác ñịnh nào ñó thì
hi
n tượng bay hơi xy ra c trong toàn b th tích cht lng, khi ñó các bt hơi xut
hin c trên b mt nhn nhit ln trong lòng cht lng, ta nói cht lng sôi. Nhit ñộ
ñó ñược gi là nhit ñộ sôi hay nhit ñộ bão hoà.
- ðặc ñim ca quá trình sôi: Nhit ñộ sôi ph thuc vào bn cht áp sut ca cht
l
ng ñó. áp sut không ñổi nào ñó thì nhit ñộ sôi ca cht lng không ñổi, khi áp
sut cht lng càng cao thì nhit ñ sôi càng ln và ngược li.
2.1.3 Quá trình ng
ưng t
Quá trình ng
ược li vi quá trình sôi quá trình ngưng t, trong ñó hơi nh
nhit biến thành cht lng. Nhit ñộ ca cht lng không thay ñổi sut trong quá
trình ng
ưng t.
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG - Người đăng: leanhnang-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 9 10 304