Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích kết cấu đập tràn

Được đăng lên bởi nbt3993
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP

TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT ĐẬP TRÀN CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM PAY
THEO SƠ ĐỒ 3D VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO BÊ TÔNG
Đặng Quốc Đại – P.GĐ Trung tâm TV&GĐ, HEC
Trần Thanh Hà – T.P Kỹ thuật Công ty 11, HEC

1. GIỚI THIỆU
Đập tràn công trình thủy điện Nậm Pay được xây dựng trên suối Nậm pay thuộc địa
bàn xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Vị trí xây dựng công trình
cách thị trấn Tuần giáo khoảng 20km dọc theo tỉnh lộ đi Tủa Chùa.
Đập tràn cao 20.4m dài 39.0m, chiều rộng đáy đập 17.0m. Kết cấu đập làm bằng bê
tông M150, mặt ngoài thượng hạ lưu và mặt tràn bọc bê tông cốt thép M200 dày
1.0m, đập tràn được đặt trên nền đá trầm tích Quaczit phong hóa từ vừa cho đến nhẹ
tươi.
2. MỤC ĐÍCH TÍNH TOÁN
Tính toán phân tích ứng suất đập tràn theo sơ đồ không gian 3D có kể đến sự làm
việc đồng thời của nền để xem xét tình hình phân bố ứng suất của thân đập trong mọi
trường hợp và kiểm soát độ bền của bê tông đồng thời xác định yêu cầu bố trí cốt
thép ở những vùng nào cho đập đảm bảo đập làm việc an toàn trong các trường hợp.
3. TRƢỜNG HỢP TÍNH TOÁN
3.1 Trƣờng hợp đập vừa thi công xong
Đập chưa có nước, các tải trọng tác động lên đập chủ yếu là trọng lượng bản thân.
3.2 Trƣờng hợp đập làm việc ở MNDBT
Các tải trọng tác động lên đập gồm: trọng lượng bản thân, áp lực nước của MNDBT
+580.0m lên mặt thượng lưu đập, áp lực thấm do chênh lệch cột nước thượng hạ lưu
lên mặt đáy đập, áp lực đẩy nổi do MNHL tác dụng lên mặt đáy đập, áp lực bùn cát ở
thượng lưu đập, áp lực nước tác dụng lên bề mặt hạ lưu đập.
3.3 Trƣờng hợp đập làm việc ở MNLKT
Các tải trọng tác động lên đập gồm: trọng lượng bản thân, áp lực nước của MNLKT
+589.9m lên mặt thượng lưu đập, áp lực thấm do chênh lệch cột nước thượng hạ lưu
lên mặt đáy đập, áp lực đẩy nổi do MNHL tác dụng lên mặt đáy đập, áp lực bùn cát ở
thượng lưu đập, áp lực nước tác dụng lên bề mặt hạ lưu đập.
3.4 Tác động của sự thay đổi nhiệt độ từ môi trƣờng đến sự phân bố nhiệt độ và
ứng suất trong thân đập.
Tác động nhiệt độ từ môi trường lên đập gồm có: 1) Sự thay đổi nhiệt độ của nước ở
hồ chứa lên bề mặt thượng lưu đâp; 2) Sự thay đổi nhiệt độ không khí lên bề mặt
công trình; 3) Sự thay đổi nhiệt độ không khí và bức xạ mặt trời lên bề mặt tràn.
Nhiệt độ tác động lên bề mặt công trình được xác định theo “Quy phạm tải trọng và
1/6

Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP

tác động lên công trình thủy công DL5077” của Trung Quốc, cụ thể như xác định ở
biểu đồ sau...
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Thy Li Vit Nam - CTCP
1/6
TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT ĐẬP TRÀN CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM PAY
THEO SƠ ĐỒ 3D XÁC ĐỊNH YÊU CẦU BỐ TRÍ CỐT THÉP CHO BÊ TÔNG
Đặng Quốc Đại P.GĐ Trung tâm TV&GĐ, HEC
Trần Thanh Hà – T.P K thuật Công ty 11, HEC
1. GII THIU
Đập tràn công trình thủy điện Nm Pay được y dựng trên suối Nậm pay thuộc địa
bàn Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Vị trí y dựng công trình
cách thị trấn Tuần giáo khoảng 20km dọc theo tỉnh lộ đi Tủa Chùa.
Đập tràn cao 20.4m i 39.0m, chiều rộng đáy đập 17.0m. Kết cấu đập làm bằng
tông M150, mặt ngoài thượng hạ lưu mặt tràn bọc tông cốt thép M200 y
1.0m, đập tràn được đặt trên nền đá trầm tích Quaczit phong hóa t va cho đến nh
tươi.
2. MỤC ĐÍCH TÍNH TOÁN
Tính toán phân tích ng suất đập tràn theo sơ đ không gian 3D kể đến s m
vic đồng thi ca nn để xem xét tình hình phân b ng sut của thân đập trong mi
trường hp kim soát đ bn của tông đồng thi xác định yêu cầu b trí ct
thép ở những vùng nào cho đập đảm bảo đập làm việc an toàn trong các trưng hp.
3. TNG HỢP TÍNH TOÁN
3.1 Trƣờng hp đập va thi công xong
Đập chưa có nước, các tải trọng tác động lên đập ch yếu là trọng lượng bản thân.
3.2 Tng hợp đập làm việc MNDBT
Các tải trọng tác động lên đập gm: trọng lượng bản thân, áp lực c ca MNDBT
+580.0m lên mặt thượng lưu đập, áp lực thấm do chênh lệch cột nước thượng h u
lên mặt đáy đập, áp lực đy ni do MNHL tác dụng lên mặt đáy đập, áp lực bùn cát ở
thượng lưu đập, áp lực nước tác dụng lên bề mt h lưu đập.
3.3 Trƣờng hp đập làm việc MNLKT
Các tải trọng tác động lên đập gm: trọng lượng bản thân, áp lực nước ca MNLKT
+589.9m lên mặt thượng lưu đập, áp lực thấm do chênh lệch cột nước thượng h u
lên mặt đáy đập, áp lực đy ni do MNHL tác dụng lên mặt đáy đập, áp lực bùn cát ở
thượng lưu đập, áp lực nước tác dụng lên bề mt h lưu đập.
3.4 Tác động ca s thay đổi nhiệt đ t môi trƣờng đến s phân b nhiệt đ
ng suất trong thân đập.
Tác động nhiệt độ t môi trường lên đập gm có: 1) S thay đi nhiệt độ của nước
h chứa lên b mặt thượng u đâp; 2) S thay đổi nhiệt đ không khí lên bề mt
công trình; 3) Sự thay đổi nhiệt độ không khí bức x mt trời lên b mặt tràn.
Nhiệt đ tác động lên bề mặt công trình được xác định theo “Quy phạm ti trọng
Phân tích kết cấu đập tràn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích kết cấu đập tràn - Người đăng: nbt3993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Phân tích kết cấu đập tràn 9 10 349