Ktl-icon-tai-lieu

phân tích không gian quản lý môi trường

Được đăng lên bởi Oanh Khổng
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG - MÔI TRƢỜNG
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG

PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN QLMT
GEOSPATIAL ANALYSIS in EM

Introduction

Nguyễn Hải Hòa
PTK4

(Ph.D – Geography & Env Mgt)
nguyenhaihoa2013vfu@gmail.com

PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN
Phân tích không gian?

PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN?
 Kiểm tra; đánh giá địa điểm (địa lý), thuộc tính & các mối

quan hệ trong dữ liệu không gian thông qua chồng xếp
các lớp dữ liệu & sử dụng kỹ thuật phân tích để trả lời

câu hỏi nghiên cứu.

 Quá trình chiết xuất/tạo ra thông
tin mới từ dữ liệu không gian gốc.

PHÂN BỐ KHÔNG GIAN?
 Quá trình lan tràn/trải rộng của đối tượng trên một phạm

vi, diện tích/thể tích tại địa điểm không gian.

 Hiện tượng lan tràn, phân bố của
một đối tượng nào đó trên vị trí
không gian.


PHÂN BỐ KHÔNG GIAN (2)
Ngoài ra:

1. Sự sắp xếp của đối tượng trên bề mặt Trái đất & hiển thị
đồ họa của sự sắp xếp đó.

2. Là một công cụ quan trọng trong thống kê địa lý & tài
nguyên môi trường.

Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH KHÔNG GIAN

Ý NGHĨA (1)
 Tìm kiếm & phân tích dữ liệu không gian giúp tìm
kiếm đối tượng theo các điều kiện đặt ra, hỗ trợ việc ra
quyết định.

 Đã tạo ra diện mạo riêng cho GIS: xử lý các dữ liệu có
tọa độ để biến chúng thành các thông tin trợ giúp ra
quyết định phục vụ các nhà quản lý.

Ý NGHĨA (2)
 Là một phần của hệ thống ArcGIS, hỗ trợ trả lời câu hỏi

& đưa ra các quyết định quan trọng thông qua việc sử
dụng phân tích hiển thị.
o Lập bản đồ sự thay đổi: thảm thực vật, hiện trạng sử
dụng đất;
o Tìm kiếm những điểm/khoảng cách gần nhất;
o Tìm kiếm điểm nóng tội phạm;
o Thiết lập các phòng khám sơ tán khi có thiên tai.

KIỂU PHÂN BỐ KHÔNG GIAN CƠ BẢN

Correspondence of Population and Economy (CPE)

PHÂN BỐ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN (1)
 Phân bố không gian ngẫu nhiên (Random): gặp trong môi

trường đồng nhất, không có xu hướng kết thành nhóm &
không có tính lãnh thổ.
 Phân bố không gian theo hệ thống/đồng đều (Uniform)
 Phân bố không gian theo cụm/đám (Clustered).

PHÂN BỐ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN (2)

Radom

Uniform

Clustered

SIMPLE RANDOM SAMPLING
Ƣu điểm:
 Đơn giản, tính đại diện cao.
 Có thể lồng vào các kỹ thuật chọn mẫu
khác.
Hạn chế:

 Cần phải có khung mẫu
 Các cá thể được chọn vào mẫu có thể phân bố tản mạn, do

vậy việc thu thập số liệu tốn kém và mất thời gian.

SYSTEMATIC SAMPLING
Ƣu điểm: Dễ làm, tốn ít thời gian hơn lấy mẫu đơn ngẫu

nhiên.

Hạn chế: Nguy cơ gây sai số vì khoảng cách mẫu có thể

trùng...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích không gian quản lý môi trường - Người đăng: Oanh Khổng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
phân tích không gian quản lý môi trường 9 10 628