Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích mạch điện

Được đăng lên bởi Nguyễn Mạnh Tuấn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 819 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN

CÁC PHƯƠNG PHÁP
PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN
Bởi:
Nguyễn Tuấn Hùng

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN

KHÁI NIỆM CHUNG
Phân tích Mạch điện là bài toán cho biết kết cấu và thông số của Mạch điện
( thông số của nguồn U và E, điện trở R, điện cảM L, điện dung C, tần số fi của Mạch)
và yêu cầu phải tìM dòng điện, điện áp, và công suất trên các nhánh

Hai định luật Kiếchốp là cơ sở để giải Mạch điện.
Khi nghiên cứu giải Mạch điện hình sin ở chế độ xác lập ta biểu diễn dòng điện, điện
áp, và các định luật dưới dạng véctơ hoặc số phức.
Đặc biệt khi cần lập hệ phương trình để giải Mạch điện phức tạp ta nên sử dụng phương
pháp biểu diễn bằng số phức.
ỨNG DỤNG BIỂU DIỄN SỐ PHỨC ĐỂ GIẢI MẠCH ĐIỆN
Cho Mạch điện như hình vẽ 3.2.
Cho biết:

1/13

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN

TìM dòng điện I, I1, I2 bằng phương pháp biểu diễn số phức
TìM công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q, công suất biểu kiến S của Mạch
điện.

Hình 3.2

Giải Mạch điện bằng phương pháp số phức:
Tổng trở phức nhánh ZCD = R.ZL/ ( R+ ZL) = 5 ( 1+P) (W);
Tổng trở phức ZAC = - PXC = -10P (W);
Tổng trở phức toàn Mạch ZAB = ZAC +ZCD = 5 ( 1+P) - 10P = 5 ( 1- P) ( W);
Dòng điện phức Mạch chính:

Giá trị hiệu dụng dòng điện Mạch chính:

(A)
Điện áp phức nhánh CD:
2/13

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN

Dòng điện phức I1:

Giá trị hiệu dụng dòng điện I1 = 10 (A)
Dòng điện phức nhánh 2:

Giá trị hiệu dụng dòng điện I2 = 10 (A)
Công suất tác dụng toàn Mạch: P = I22 .R = 100. 10 = 1000(W)
Công suất phản kháng của toàn Mạch:
Q = I12 XL – I2 XC = 100. 10 – 200. 10 = - 1000 (Var)
Công suất biểu kiến của toàn Mạch :

CÁC PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG
Mắc nối tiếp
Các tổng trở Z1, Z2, Z3 được Mắc nối tiếp
Tổng trở tương đương của Mạch nối tiếp Ztđ = Z1 +Z2 + Z3
Ta có:

3/13

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN

Suy ra Ztđ= Z1 +Z2 + Z3
Kết luận: Tổng trở tương đương của các phần tử Mắc nối tiếp bằng tổng các tổng trở
của các phần tử.
Công thức tổng quát:

Mắc song song
Các tổng trở Z1, Z2, Z3 được Mắc song song
Áp dụng định luật kiếchốp 1 tại nút A:

(1)
Mặc khác :

(2)
Từ (1) và (2) ta có:

Ta có: Ytđ = Y1 +Y2 +Y3
Kết luận: Tổng dẫn tương đương của các nhánh song song bằng tổng các tổng dẫn các
phần tử trên các nhánh.
Công thức tổng quát:

4/13

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN

Biến đổi sao - taM giác (Y - delta) và taM giác – sao ( delta -Y)
Biến đổi từ hình sao sang taM giác (Y - delta):

Nếu Z1 =Z2 = Z3 = ZY suy ra Z12 =Z23 = Z31 =3.Zy
Biến đổi từ hình taM gi...
CÁC PHƯƠNG PHÁP
PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN
Bởi:
Nguyễn Tuấn Hùng
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN
KHÁI NIỆM CHUNG
Phân tích Mạch điện là bài toán cho biết kết cấu và thông số của Mạch điện
( thông số của nguồn U E, điện trở R, điện cảM L, điện dung C, tần số fi của Mạch)
và yêu cầu phải tìM dòng điện, điện áp, và công suất trên các nhánh
Hai định luật Kiếchốp là cơ sở để giải Mạch điện.
Khi nghiên cứu giải Mạch điện hình sin chế độ xác lập ta biểu diễn dòng điện, điện
áp, và các định luật dưới dạng véctơ hoặc số phức.
Đặc biệt khi cần lập hệ phương trình để giải Mạch điện phức tạp ta nên sử dụng phương
pháp biểu diễn bằng số phức.
ỨNG DỤNG BIỂU DIỄN SỐ PHỨC ĐỂ GIẢI MẠCH ĐIỆN
Cho Mạch điện như hình vẽ 3.2.
Cho biết:
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN
1/13
Phân tích mạch điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích mạch điện - Người đăng: Nguyễn Mạnh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Phân tích mạch điện 9 10 648