Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích mạch điện trong miền tần số

Được đăng lên bởi anhtt31094
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHÖÔNG II: Phaân tích maïch trong mieàn
taàn soá
2.1.Phương pháp chuỗi Fourier
2.2.Phương pháp biến đổi tích phân Fourier
2.3.Phân tích hệ thống
•Hàm truyền
•Đặc tuyến biên độ, đặc tuyến pha
•Đặc tuyến logarit
•Giản đồ Bode
01 March 2013

401002 – Maïch ñieän 2

1

2.1 PP CHUOÃI FOURIER
1.Tín hieäu tuaàn hoaøn khoâng sin:


Tín hieäu tuaàn hoaøn laø tín hieäu coù phöông trình
toaùn thoaû maõn bieåu thöùc
f(t)=f(t+nT) ; n=1,2…

T: chu kyø cuûa tín hieäu
Coù theå chia laøm 2 loaïi:




Tín hieäu tuaàn hoaøn sin (tín hieäu ñieàu hoaø)

Tín hieäu tuaàn hoaøn khoâng sin.

01 March 2013

401002 – Maïch ñieän 2

2

2.1 PP CHUOÃI FOURIER
2.Chuoãi Fourier bieåu dieãn cho tín hieäu tuaàn
hoaøn khoâng sin:
Moät tín hieäu tuaàn hoaøn f(t) baát kyø coù theå bieåu dieãn
thaønh chuoãi Fourier nhö sau:


f (t )  a0   an cos n0t  bn sin n0t 
0 

2
T

(1)

n1

: Taàn soá cô baûn (rad/s)

T:Chu kyø cuûa tín hieäu tuaàn hoaøn

a0, an, bn : Caùc heä soá khai trieån chuoãi Fourier
01 March 2013

401002 – Maïch ñieän 2

3

2.1 PP CHUOÃI FOURIER
T

1
a0   f (t )dt
T 0
T

2
an   f (t ) cos n 0 tdt
T0
T

2
bn   f (t ) sin n 0tdt
T0

Ngoaøi ra coøn coù caùch bieåu dieãn khaùc:


f (t )  a0   Dn cosn0t   n 

(2)

n 1

Trong ñoù:
01 March 2013

Dn  a  b
2
n

2
n

401002 – Maïch ñieän 2

bn
 n  arctg
an
4

2.1 PP CHUOÃI FOURIER


Töø phöông trình (2), ngöôøi ta coù theå vieát laïi f(t):
f (t )  a0  D1 cos(0 t  1 )  D2 cos(2t   2 )  ....  Dk cos(k0 t   k )  ...



Thaønh phaàn a0 laø heä soá khoâng phuï thuoäc vaøo t.
Veà

maët toaùn hoïc goïi laø thaønh phaàn trung bình
cuûa tín hieäu.
Veà




maët kyõ thuaät goïi laø thaønh phaàn DC.

Thaønh phaàn D1cos(0t + 1) goïi laø thaønh phaàn haøi
cô baûn, coù taàn soá beù nhaát.

Caùc thaønh phaàn coøn laïi laø caùc tín hieäu ñieàu hoaø
coù taàn soá baèng boäi soá cuûa taàn soá cô baûn.

01 March 2013

401002 – Maïch ñieän 2

5

2.1 PP CHUOÃI FOURIER


2 2

 1(rad / s)
T
2

1
a0 
2

2

 1
  1dt   (1)dt  

 2 (  (2   ))  0

0


2
an 
2


2


  cosn0tdt   (1) cos n0tdt  



0


1
(sin n  sin 0)  (sin 2n  sin n ))  0
n0

2


1

2
  1. sin n0tdt   (1). sin n0tdt  
(
(

cos
nt
)

(

cos
nt
)

0


 n
0

0


 4
4
2

: n, le

( cos n  1)   n
 e(t ) 
sin nt
n
n 1,le n
0 : n, chan

2
bn 
2



01 March 2013

401002 – Maïch ñieän 2

6

2.1 PP CHUOÃI FOURIER
1.2 Tính ñoái xöùng va...
CHÖÔNG II: Phaân tích maïch trong mieàn
taàn soá
2.1.Phương pháp chuỗi Fourier
2.2.Phương pháp biến đổi tích phân Fourier
2.3.Phân tích hệ thống
Hàm truyền
Đặc tuyến biên độ, đặc tuyến pha
Đặc tuyến logarit
Giản đồ Bode
01 March 2013 1 401002 Maïch ñieän 2
Phân tích mạch điện trong miền tần số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích mạch điện trong miền tần số - Người đăng: anhtt31094
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Phân tích mạch điện trong miền tần số 9 10 973