Ktl-icon-tai-lieu

phân tích môi trường

Được đăng lên bởi Manh Nguyen Quang
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 2319 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời giới thiệu

Quan trắc và phân tích môi trường (QT&PTMT) là một hoạt động quan
trọng của
công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tại các Điều 37 và 38 của Lu
ật Bảo vệ
môi trường đã quy định rằng, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là
Bộ Tài
nguyên Môi trường) chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hoạt động quản lý nh
à nước
về bảo vệ môi trường và một trong những nội dung cơ bản của công tác này là:
"Tổ
chức, xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá hiện trạng môi tr
ường, dự
báo diễn biến môi trường."
Để thực hiện các quy định trên của Luật Bảo vệ môi trường, từ năm 199
4, Bộ
KHCN&MT ( nay là Bộ Tài nguyên & Môi trường) đã từng bước xây dựng Mạ
ng lưới
các trạm QT&PTMT quốc gia. Mạng lưới này được xây dựng trên cơ sở phối h
ợp liên
bộ nhằm tận dụng được các năng lực sẵn có về QT&PTMT tại một số bộ, ngàn
h, địa
phương và nhanh chóng đưa được Mạng lưới vào hoạt động phục vụ kịp thời c
ác yêu
cầu cấp bách về quản lý môi trường. Ngoài Mạng lưới QT&PTMT quốc gia thì
vài năm
trở lại đây, hàng chục địa phương trong nước cũng bắt đầu xây dựng và bước đ
ầu đưa
vào hoạt động các trạm QT&PTMT địa phương. Cùng với sự phát triển của hoạ
t động
QT&PTMT thì nhu cầu về bộ tài liệu pháp quy hướng dẫn việc bảo đảm và kiể
m soát
chất lượng của hoạt động này ngày càng trở nên bức xúc.
Bản hướng dẫn này được soạn thảo như là một trong các nỗ lực của Cụ
c Bảo vệ
môi trường, Bộ TN&MT, trong việc đảm bảo và kiểm soát chất lượng của hoạt
động

QT&PTMT nhằm đưa ra được các số liệu quan trắc có độ tin cậy và chính xác
cao.
Bản hướng dẫn đầy đủ sẽ bao gồm nhiều thành phần môi trường khác n
hau, bản
hướng dẫn đầu tiên này soạn thảo cho quan trắc môi trường nước lục địa bao g
ồm 2
chương :
Chương 1 - Những vấn đề chung, bao gồm các khái niệm cơ bản về qua
n trắc
môi trường và hoạt động đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi
trường
Chương 2 - Hướng dẫn cụ thể về đảm bảo và kiểm soát chất lượng tron
g quan
trắc môi trường nước lục địa.
Đối tượng áp dụng Bản hướng dẫn này là tất cả hoạt động QT&PTMT
được tiến
hành trong Mạng lưới quốc gia và các trạm QT&PTMT địa phương. Bản hướn
g dẫn
cũng có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo cho hoạt động QT&PTMT củ
a các
Bộ/ngành khác.
Tài liệu này do Cục Bảo vệ môi trường chủ trì biên soạn với sự tham gi
a của các
chuyên gia về quan trắc và phân tích môi trường thuộc các đơn vị sau:
1. Trung tâm kỹ thuật môi trường Đô thị và Khu công nghiệp, Đại học
Xây dựng
Hà Nội
2. Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - ...
Lời
giới
thiệu
Quan trắc phân tích môi trường (QT&PTMT) một hoạt động quan
trọng của
công tác quản nhà nước về bảo vệ môi trường. Tại các Điều 37 38 của Lu
ật Bảo vệ
môi trường đã quy định rằng, Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường (nay
Bộ Tài
nguyên Môi trường) chịu trách nhiệm trước Chính phủ về hoạt động quản nh
à nước
về bảo vệ môi trường một trong những nội dung bản của công tác y là:
"Tổ
chức, xây dựng, quản hệ thống quan trắc, định kỳ đánh giá hiện trạng môi tr
ường, dự
báo diễn biến môi trường."
Để thực hiện các quy định trên của Luật Bảo vệ môi trường, từ năm 199
4, Bộ
KHCN&MT ( nay Bộ Tài nguyên & Môi trường) đã từng bước xây dựng Mạ
ng lưới
các trạm QT&PTMT quốc gia. Mạng lưới y được xây dựng trên sở phối h
ợp liên
bộ nhằm tận dụng được các năng lực sẵn về QT&PTMT tại một số bộ, ngàn
h, địa
phương nhanh chóng đưa được Mạng lưới vào hoạt động phục vụ kịp thời c
ác yêu
cầu cấp bách về quản môi trường. Ngoài Mạng lưới QT&PTMT quốc gia thì
vài năm
trở lại đây, hàng chục địa phương trong nước cũng bắt đầu xây dựng bước đ
ầu đưa
vào hoạt động các trạm QT&PTMT địa phương. Cùng với sự phát triển của hoạ
t động
QT&PTMT thì nhu cầu về bộ tài liệu pháp quy hướng dẫn việc bảo đảm kiể
m soát
chất lượng của hoạt động y ngày càng trở nên bức xúc.
Bản hướng dẫn này được soạn thảo như một trong các nỗ lực của Cụ
c Bảo vệ
môi trường, Bộ TN&MT, trong việc đảm bảo kiểm soát chất lượng của hoạt
động
phân tích môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích môi trường - Người đăng: Manh Nguyen Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
phân tích môi trường 9 10 744