Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích phân bón

Được đăng lên bởi Luôn LặngThầm ĐángYếu Đuối
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kieåm nghieäm phaân boùn
cô

Chöông1:Phaân tích phaân boùn voâ

CHƯƠNG I
PHÂN TÍCH PHÂN BÓN VÔ CƠ
Mục đích
Sau khi hoàn tất chương này bao gồm cả phần lý thuyết và thực hành ,
sinh viên có được các kết quả sau đây:


Thực hiện được quá trình phân tích các chỉ tiêu kiểm tra chất lượng

đối với các loại phân bón vô cơ.


Rèn luyện được các kỹ năng phân tích hệ thống đối với các đối tượng

mẫu phân tích thuộc nhóm phân bón vô cơ , rèn luyện được khả năng kiểm
soát thao tác thông qua nắm vững kiến thức điều kiện xác định cho mỗi quy
trình phân tích.


Rèn luyện được ý thức trong việc tổ chức một quy trình phân tích

mang tính kế hoạch hệ thống và có kiểm soát , đồng thời nâng cao được ý
thức tiết kiệm hoá chất , thời gian, thông qua việc phân tích để lựa chọn
phương pháp phân tích phù hợp cho từng chỉ tiêu.

Yêu cầu
Để đạt được mục đích trên , sinh viên phải thực hiện các yêu cầu sau:


Nắm vững và kế thừa được môn học phân tích định lượng và phân

tích dụng cụ.


Phải ghi nhận được nội dung phân tích đối với phân bón vô cơ bao

gồm các chỉ tiêu phân tích , mỗi một chỉ tiêu phải trình bày được nguyên tắc ,
phải hiểu được điều kiện xác định , công thức tính toán , phải nêu được các
bước cốt lõi trong quy trình xác định và đưa ra các hoá chất và dụng cụ cần
dùng cho quá trình phân tích chỉ tiêu đó.


Khi thực hành , sinh viên phải thực hiện tất cả các khâu chủ yếu bao

gồm chuẩn bị hoá chất, chuẩn bị dụng cụ , lên kế hoạch cho các bước tiến
hành phân tích .Các thao tác cơ bản trong phân tích thể tích , phân tích trọng
lượng phải được thực hiện chuẩn xác và có kiểm soát , cả thao tác trên máy đo
phải tuân thủ đúng theo chỉ dẫn trên máy sao cho phù hợp với điều kiện đo của
máy và phù hợp với điều kiện xác định của quy trình phân tích.

Khoa CNHH – Chuyeân ngaønh Hoùa PhaânTích

Trang1

Kieåm nghieäm phaân boùn
cô

Chöông1:Phaân tích phaân boùn voâ

Sinh viên khi lựa chọn phương pháp phân tích và thủ thuật tiến hành



phải dựa trên cơ sở là phương pháp phân tích phải có độ đúng , độ chính xác,
tiết kiệm hoá chất , thời gian và phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc.

I. ĐẠI CƯƠNG VỀ CÁC LOẠI PHÂN VÔ CƠ
Những nguyên tố cơ bản trong thực vật là C , H , O , N và những nguyên
tố như P , K, Ca, Mg , Fe , S… cùng một số nguyên tố vi lượng khác như B ,
Cu , Mn , Zn , Co , Mo…Tất cả các nguyên tố trên ở dạng hợp chất hữu cơ
hoặc muối khoáng vô cơ đã cấu thành thực vật.
Do sự tăng trưởng và phát triển , các loại thực vật đã lấy đi một luợng
khá lớn chất din...
Kieåm nghieäm phaân boùn Chöông1:Phaân tích phaân boùn voâ
CHƯƠNG I
PHÂN TÍCH PHÂN BÓN VÔ CƠ
Mục đích
Sau khi hoàn tất chương này bao gồm cả phần lý thuyết và thực hành ,
sinh viên có được các kết quả sau đây:
Thực hiện được quá trình phân tích các chỉ tiêu kiểm tra chất lượng
đối với các loại phân bón vô cơ.
Rèn luyện được các kỹ năng phân tích hệ thống đối với các đối tượng
mẫu phân tích thuộc nhóm phân bón , rèn luyện được khả năng kiểm
soát thao tác thông qua nắm vững kiến thức điều kiện xác định cho mỗi quy
trình phân tích.
Rèn luyện được ý thức trong việc tổ chức một quy trình phân tích
mang tính kế hoạch hệ thống kiểm soát , đồng thời nâng cao được ý
thức tiết kiệm hoá chất , thời gian, thông qua việc phân tích để lựa chọn
phương pháp phân tích phù hợp cho từng chỉ tiêu.
Yêu cầu
Để đạt được mục đích trên , sinh viên phải thực hiện các yêu cầu sau:
Nắm vững kế thừa được môn học phân tích định lượng phân
tích dụng cụ.
Phải ghi nhận được nội dung phân tích đối với phân bón bao
gồm các chỉ tiêu phân tích , mỗi một chỉ tiêu phải trình bày được nguyên tắc ,
phải hiểu được điều kiện xác định , công thức tính toán , phải nêu được các
bước cốt lõi trong quy trình xác định đưa ra các hoá chất dụng cụ cần
dùng cho quá trình phân tích chỉ tiêu đó.
Khi thực hành , sinh viên phải thực hiện tất cả các khâu chủ yếu bao
gồm chuẩn bị h chất, chuẩn bị dụng cụ , lên kế hoạch cho các bước tiến
hành phân tích .Các thao tác bản trong phân tích thể tích , phân tích trọng
lượng phải được thực hiện chuẩn xác và có kiểm soát , cả thao tác trên máy đo
phải tuân thủ đúng theo chỉ dẫn trên máy sao cho phù hợp với điều kiện đo của
máy và phù hợp với điều kiện xác định của quy trình phân tích.
Khoa CNHH – Chuyeân ngaønh Hoùa PhaânTích Trang1
Phân tích phân bón - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích phân bón - Người đăng: Luôn LặngThầm ĐángYếu Đuối
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Phân tích phân bón 9 10 588