Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống chương 2

Được đăng lên bởi Trần Thế Thắng
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương II
QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH

Nội dung
•
•
•
•
•
•

Khái niệm tiến trình
Các trạng thái của tiến trình.
Cài đặt tiến trình.
Tiểu trình.
Lập lịch tiến trình.
Đồng bộ hóa tiến trình.

I. Khái niệm tiến trình
• Một tiến trình là một chương trình đang được xử
lý, sở hữu con trỏ lệnh , tập các thanh ghi, biến
và để hoàn thành nhiệm vụ của mình một tiến
trình phải sử dụng các tài nguyên máy tính như
CPU, bộ nhớ chính, các tập tin và thiết bị nhập
xuất.
• Trong hệ thống đa chương có thể thể thực hiện
nhiều tác vụ đồng thời. Việc thực hiện đồng thời
này được hiện bằng cách chuyển đổi CPU qua
lại giữa các chương trình.

I. Khái niệm tiến trình
• Ý tưởng là có thể xem như mỗi tiến trình
sở hữu một CPU ảo cho riêng mình,
nhưng trong thực tế chỉ có một bộ xử lý
thật sự được chuyển đổi qua lại giữa các
tiến trình.
• Hệ điều hành chịu trách nhiệm sử dụng
một thuật toán điều phối để quyết định
thời điểm cần dừng một tiến trình để thực
hiện một tiến trình khác

II. Các trạng thái của tiến trình
• Mô hình chuyển đổi giữa các trạng thái:

II. Các trạng thái của tiến trình
1. Tiến trình mới tạo được đưa vào hệ thống.
2. Bộ lập lịch cấp phát cho tiến trình một khoảng
thời gian sử dụng CPU.
3. Tiến trình kết thúc .
4. Tiến trình yêu cầu một tài nguyên nhưng chưa
được đáp ứng hoặc phải chờ thao tác nhập
xuất.
5. Bộ lập lịch thu hồi CPU và cấp phát cho tiến
trình khác.
6.Tài nguyên mà tiến trình yêu cầu đã được cấp
phát hay thao tác nhập xuất đã hoàn tất.

III. Cài đặt tiến trình
• Hệ điều hành quản lý các tiến trình trong
hệ thống thông qua khối quản lý tiến trình
(Process Control Block- PCB).
• PCB là một vùng nhớ lưu trữ các thông tin
mô tả cho tiến trình như sau:
– Chỉ danh của tiến trình: Để phân biệt các tiến
trình.
– Trạng thái tiến trình: Xác định hoạt động hiện
hành của tiến trình.

III. Cài đặt tiến trình
– Ngữ cảnh của tiến trình: quản lý các tài
nguyên của tiến trình:
– Trạng thái CPU : nội dung các thanh ghi.
– Bộ nhớ chính: Danh sách các ô nhớ được cấp phát cho
tiến trình.
– Tài nguyên sử dụng: Danh sách các tài nguyên hệ thống
mà tiến trình đang sử dụng.
– Tài nguyên tạo lập: Danh sách tài nguyên do tiến trình
tạo lập.

III. Cài đặt tiến trình
– Thông tin giao tiếp: Phản ánh các thông tin về
quan hệ của tiến trình với các tiến trình khác
trong hệ thống:
• Tiến trình cha: Tiến trình tạo lập tiến trình này.
• Tiến trình con: Các tiến trình do tiến trình này tạo
lập.
• Độ ưu tiên: Giúp bộ lập lịch lựa chọn tiến trình
được cấp pháp CPU.

– Thông tin thống kê: ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống chương 2 - Người đăng: Trần Thế Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống chương 2 9 10 77