Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi mrbeo4194
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý Khách sạn

Báo cáo

PHÂN TÍCH VÀ
THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ KHÁCH
SẠN

1

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý Khách sạn

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay trên thế giới, du lịch đã trở thành nhu cầu cần thiết và phổ biến của mọi
người, chính đây là cơ hội rất lớn cho ngành du lịch phát triển, đóng góp ngày càng lớn vào
thu nhập của toàn cầu và của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, ngành du
lịch mới thực sự phát triển về quy mô cũng như ảnh hưởng của nó trong các lĩnh vự kinh tế
xã hội ngày càng được mở rộng. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng chương trình quản lý
khách sạn cho ngành du lịch là vô cùng cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng
như chất lượng phục vụ khách hàng. Và đồ án “ Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý khách
sạn” được thực hiện không ngoài mục đích đó.
Chúng em xin cảm ơn Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh đã truyền dạy những kiến thức
cần thiết và bổ ích trong học phần “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin” để chúng em có
kiến thức về lĩnh vực phân tích thiết kế và thực hiện tốt đồ án này. Tuy nhiên , do sự hiểu
biết của chúng em về lĩnh vực này còn chưa sâu sắc nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót , chúng
em mong thầy thông cảm và góp ý thêm cho chúng em .
Xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên, ủng hộ và tạo những điều kiện thuận lợi
nhất để chúng em có thể hoàn thành đồ án này.
TP Hồ Chí Minh Tháng 5/2008
Nhóm thực hiện
Nguyễn Thị Lam Phương
Hồ Nam Trân

2

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý Khách sạn

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU................................................................................................................1
1.

MỤC TIÊU, PHẠM VI ĐỀ TÀI....................................................................................3
1.1.

Mục tiêu...................................................................................................................3

1.2.

Phạm vi....................................................................................................................3

2.

KHẢO SÁT.....................................................................................................................4

3.

PHÂN TÍCH, XỬ LÝ DỮ LIỆU.................................................................................11
3.1.

Phát hiện thực thể.................................................................................................11

3.2.

Mô hình ERD.........................................................................................................13

3.3....
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý Khách sạn
Báo cáo
PHÂN TÍCH VÀ
THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ KHÁCH
SẠN
1
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn - Người đăng: mrbeo4194
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn 9 10 64