Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi cuongvt204
Số trang: 138 trang   |   Lượt xem: 1226 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ
HỆ THỐNG THÔNG TIN
Trần Đình Quế
Nguyễn Mạnh Sơn

i

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................... ii
LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................. 1
CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU ................................................................................. 3
1.2 KHÁI QUÁT VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN...............4
1.3 CÁC CÁCH TIẾP CẬN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.......................7
1.3.1 Phương pháp hướng cấu trúc..............................................................8
1.3.2 Phương pháp hướng đối tượng ...........................................................9
1.5 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA HƯỚNG ĐÓI TƯỢNG...........................10
1.6 CÁC BƯỚC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG ....................11
TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 .................................................................................13
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP.....................................................................................13

CHƯƠNG 2 : UML VÀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ................. 15
2.1 GIỚI THIỆU VỀ UML ................................................................................15
2.1.1 Lịch sử ra đời của UML......................................................................15
2.1.2 UML – Ngôn ngữ mô hình hoá hướng đối tượng...............................16
2.1.3 Các khái niệm cơ bản trong UML.......................................................17
2.2 CÁC BIỂU ĐỒ UML ..................................................................................20
2.2.1 Biểu đồ use case................................................................................22
2.2.2 Biểu đồ lớp.........................................................................................24
2.2.3 Biểu đồ trạng thái ...............................................................................30
2.2.4 Biểu đồ tương tác dạng tuần tự .........................................................33
2.2.5 Biểu đồ tương tác dạng cộng tác .......................................................35
2.2.6 Biểu đồ hoạt động ..............................................................................36
2.2.7 Biểu đồ thành phần ........................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Người đăng: cuongvt204
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
138 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 9 10 864