Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế HTTT

Được đăng lên bởi Do Dang Linh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1851 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH &THẾT KẾ HTTT

NỘI DUNG
 Giới thiệu về hệ thống thông tin
 Khái niệm chung về hệ thống thông tin
 Một số hệ thống thông tin thường gặp
 Vai trò của của phân tích & thiết kế hệ thống

 Vấn đề cơ bản về phát triển hệ thống thông tin
 Các cách tiếp cận phát triển HTTT
 Vòng đời phát triển HTTT
 Các phương pháp phát triển HTTT

Phân tích & thiết kế HTTT

2

Giới thiệu về Hệ thống thông tin
 Khái niệm chung về hệ thống thông tin
 Phân loại hệ thống thông tin thường gặp
 Vai trò của của phân tích & thiết kế hệ
thống

Phân tích & thiết kế HTTT

3

Khái niệm về HTTT
 Là một tập hợp các thành phần được tổ chức để
thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối và biểu diễn
thông tin, trợ giúp việc ra quyết định và kiểm soát
hoạt động trong một tổ chức





Phân tích & thiết kế HTTT

Dữ liệu?
Thông tin?
Xử lý thông tin?
Biểu diễn thông tin?

4

Khái niệm về HTTT….
 Dữ liệu: mô tả sự kiện, sự vật, con người thế giới
thực
 Thông tin: hiểu biết từ dữ liệu
 Xử lý thông tin:
 Hoạt động tác động lên dữ liệu làm nó biến đổi
 Số và phi số
 Xử lý theo lô, tương tác, thời gian thực, phân tán…

 Biểu diễn thông tin: biểu diễn dữ liệu ở dạng mà
con người nhận biết được (màn hình, loa, giấy, …)
 Thu thập, lưu trữ, phân phối, xử lý, trình diễn 
hoạt động thông tin
Phân tích & thiết kế HTTT

5

Hệ thống thông tin quản lý
 Là sự phát triển và sử dụng HTTT có hiệu quả trong
một tổ chức
 Các yếu tố cấu thành một HTTT quản lý

Phân tích & thiết kế HTTT

6

Phân loại HTTT
 Phân theo lĩnh vực nghiệp vụ










Hệ thống tự động văn phòng
Hệ thống truyền thông
Hệ thống thông tin thực hiện
Hệ thống xử lý giao dịch
Hệ thống thông tin quản lý
Hệ trợ giúp quyết
Hệ chuyên gia
Hệ trợ giúp hệ điều hành
Hệ trợ giúp làm việc nhóm

Phân tích & thiết kế HTTT

7

Phân loại HTTT…
 Phân loại theo quy mô kĩ thuật
 Hệ thống thông tin cá nhân
 Hệ thống thông tin làm việc nhóm
 Hệ thống thông tin doanh nghiệp

 Phân loại theo đặc tính kĩ thuật
 Hệ thống thông thường
 Hệ thống thời gian thực
 Hệ thống nhúng

 Hệ thống thông tin tích hợp
 Được hình thành trên cơ sở tích hợp các hệ thống khác
nhau để được một hệ thống tổng thể
Phân tích & thiết kế HTTT

8

Tại sao cần phải phát triển HTTT?
 Khắc phục hạn chế, khó khăn cản trở việc đạt mục
tiêu hiện tại
 Tạo ưu thế để vượt qua thách thức và tận dụng cơ
hội trong tương lai
 Để hợp tác với đối tác

Phân tích & thiết kế HTTT

9

Vai trò và tầm quan trọng...
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH &THẾT KẾ HTTT
Phân tích thiết kế HTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế HTTT - Người đăng: Do Dang Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Phân tích thiết kế HTTT 9 10 580