Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thủy ngân bằng phương pháp quang phổ hấp thụ UV-VIS

Được đăng lên bởi Nguyễn Đình Hùng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 7361 lần   |   Lượt tải: 30 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(39).2010

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG THỦY NGÂN TRONG
MỘT SỐ NGUỒN NƯỚC BỀ MẶT VÀ NƯỚC NGẦM Ở THÀNH PHỐ
ĐÀ NẴNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ
UV-VIS
DEVELOPING ANALYTICAL METHODS FOR DETERMINATION OF THE
TOTAL ARSENIC IN SOME SURFACE AND UNDERGROUND WATER
SOURCES IN DANANG CITY USING SPECTROPHOTO-METER ABSORBANCE
MOLECULE METHOD UV-VIS
Lê Thị Mùi
Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Hiện nay vấn đề ô nhiễm nước bởi kim loại nặng (KLN) độc hại đang được các nhà
khoa học trên thế giới cũng như trong nước quan tâm. Nước bề mặt và nước ngầm là một hệ
phức tạp bao gồm nhiều chất vô cơ và hữu cơ tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau. Trong đó,
phải kể đến hàm lượng kim loại nặng độc hại đặc biệt là thủy ngân (Hg). Kết quả của việc xây
dựng phương pháp phân tích hàm lượng Hg trong nước bằng phương pháp quang phổ hấp thụ
phân tử UV-VIS và áp dụng để xác định, đánh giá hàm lượng Hg trong một số nguồn nước trên
địa bàn thuộc thành phố Đà Nẵng cho thấy Hg có mặt trong hầu hết các nguồn nước mặt (từ
0,0007mg/lít đến 0,0028mg/lít) và nước ngầm (từ không phát hiện đến 0,00016mg/lít) tuy nhiên
mức độ an toàn vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08:2008/BTNMT ngoại trừ hồ
Đầm Rong, Bàu Tràm và Đò Xu.
ABSTRACT
Nowadays, water pollution caused by toxic metals is a matter of concern for most
scientists all over the world. Surface and underground water is a sophisticated system containing
many organic and inorganic compounds in different forms. Among them, heavy metals are always
taken into consideration because of their toxicities, especially mercury (Hg). The protocol for the
total Hg content in water using the UV-VIS spectroscopy method has been set up. The results of
the quantative analysis in some water sources in Danang city show that Hg can be found in all the
surface water samples (from 0.0007mg/l to 0.0028mg/l) and in the underground water (from an
undetected amount to 0.00016mg/l) but the content of Hg is within permissible limits of the
Vietnamese standards 08:2008/BTNMT, except for in Damrong, Bautram and Doxu Lakes.

1. Mở đầu
Nước bề mặt và nước ngầm đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển
kinh tế và xã hội của con người, nước bề mặt chủ yếu tập trung ở các ao, hồ, đầm... còn
nước ngầm chủ yếu từ các giếng khoan, giếng đóng. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng có khoảng 30 hồ, đầm thực hiện các chức năng chính là điều tiết nước, điều hòa vi
khí hậu, tạo cảnh...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 4(39).2010
50
XÂY DNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TNG THY NGÂN TRONG
MT S NGUN NƯỚC B MT VÀ NƯỚC NGM THÀNH PH
ĐÀ NNG BNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PH HP TH PHÂN T
UV-VIS
DEVELOPING ANALYTICAL METHODS FOR DETERMINATION OF THE
TOTAL ARSENIC IN SOME SURFACE AND UNDERGROUND WATER
SOURCES IN DANANG CITY USING SPECTROPHOTO-METER ABSORBANCE
MOLECULE METHOD UV-VIS
Lê Th Mùi
Trường Đại hc Sư phm, Đại hc Đà Nng
TÓM TT
Hin nay vn đề ô nhim nước bi kim loi nng (KLN) độc hi đang được các nhà
khoa hc trên thế gii cũng như trong nước quan tâm. Nước b mt và nước ngm là mt h
phc tp bao gm nhiu cht vô cơ và hu cơ tn ti nhiu trng thái khác nhau. Trong đó,
phi k đến hàm lượng kim loi nng độc h
i đặc bit là thy ngân (Hg). Kết qu ca vic xây
dng phương pháp phân tích hàm lượng Hg trong nước bng phương pháp quang ph hp th
phân t UV-VIS và áp dng để xác định, đánh giá hàm lượng Hg trong mt s ngun nước trên
địa bàn thuc thành ph Đà Nng cho thy Hg có mt trong hu hết các ngun nước mt (t
0,0007mg/lít đến 0,0028mg/lít) và nước ngm (t không phát hin đến 0,00016mg/lít) tuy nhiên
mc độ an toàn vn n
m trong gii hn cho phép ca QCVN 08:2008/BTNMT ngoi tr h
Đầm Rong, Bàu Tràm và Đò Xu.
ABSTRACT
Nowadays, water pollution caused by toxic metals is a matter of concern for most
scientists all over the world. Surface and underground water is a sophisticated system containing
many organic and inorganic compounds in different forms. Among them, heavy metals are always
taken into consideration because of their toxicities, especially mercury (Hg). The protocol for the
total Hg content in water using the UV-VIS spectroscopy method has been set up. The results of
the quantative analysis in some water sources in Danang city show that Hg can be found in all the
surface water samples (from 0.0007mg/l to 0.0028mg/l) and in the underground water (from an
undetected amount to 0.00016mg/l) but the content of Hg is within permissible limits of the
Vietnamese standards 08:2008/BTNMT, except for in Damrong, Bautram and Doxu Lakes.
1. M đầu
Nước b mt và nước ngm đóng vai trò hết sc quan trng đối vi s phát trin
kinh tế và xã hi ca con người, nước b mt ch yếu tp trung các ao, h, đầm... còn
nước ngm ch yếu t các giếng khoan, giếng đóng. Hin nay trên địa bàn thành ph Đà
Nng có khong 30 h, đầm thc hin các chc nă
ng chính là điu tiết nước, điu hòa vi
khí hu, to cnh quan đẹp và x lý nước thi đô th. Vì vy s nhim bn bi các cht
Phân tích thủy ngân bằng phương pháp quang phổ hấp thụ UV-VIS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thủy ngân bằng phương pháp quang phổ hấp thụ UV-VIS - Người đăng: Nguyễn Đình Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phân tích thủy ngân bằng phương pháp quang phổ hấp thụ UV-VIS 9 10 732