Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tinh thể bằng XRD

Được đăng lên bởi hehe17
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 917 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÂN TÍCH TINH THỂ BẰNG
NHIỄU XẠ TIA X-XRD
Lý thuyết nhiễu xạ tia x
Phân tích phổ nhiễu xạ tia x
Phân tích định tính và định lượng bằng
nhiễu xạ tia x
Phân tích các đặc trưng cấu trúc tinh
thể bằng nhiễu xạ tia x

LÝ THUYẾT NHIỄU XẠ TIA X
• Phương trình Vulf-Bragg
• Cường độ tia nhiễu xạ từ một hệ mặt
• Cường độ tia nhiễu xạ từ một tinh thể - lý
thuyết về kích thước nút mạng nghịch và
quan hệ với kích thước tinh thể
• Mạng nghịch và cầu nhiễu xạ Ewald
• Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nhiễu
xạ kế
• Các đặc trưng của phổ nhiễu xạ tia x

PHƯƠNG TRÌNH VULF-BRAGG
Khi chieáu tia X vaøo vaät chaát thaønh phaàn ñieän tröôøng seõ
cöôõng böùc caùc nguyeân töû dao ñoäng vôùi cuøng taàn soá
Caùc nguyeân töû trôû thaønh taâm phaùt soùng keát hôïp (taàn soá
dao ñoäng baèng taàn soá cuûa tia X)
•

Caùc soùng thöù caáp seõ giao thoa nhau, seõ taêng cöôøng hay
trieät tieâu laãn nhau theo moät soá phöông

•

Soùng thöù caáp chæ quan saùt ñöôïc theo moät soá phöông maø
bieân ñoä soùng toång hôïp ñöôïc taêng cöôøng-soùng toång hôïp
coù bieân ñoä baèng toång bieân ñoä cuûa caùc soùng phaùt ra töø
nguyeân töû-soùng naøy ñöôïc goïi laø soùng phaûn xaï hay soùng
taùn xaï

PHƯƠNG TRÌNH VULF-BRAGG

• Phöông cuûa soùng taùn xaï ñöôïc xaùc ñònh bôûi
ñieàu kieän Vulf-Bragg: hai soùng keát hôïp cho
cöïc ñaïi giao thoa khi hieäu quang loä cuûa
chuùng baèng moät soá nguyeân laàn böôùc soùng:

PHƯƠNG TRÌNH VULF-BRAGG
• hieäu quang loä giöõa tia 1 vaø tia 2:
AB+CD=2AB=2dhklsin

PHƯƠNG TRÌNH VULF-BRAGG
• Ñeå quan saùt ñöôïc tia nhieãu xaï (soùng taùn xaï
toång hôïp cöïc ñaïi) thì hieäu naøy phaûi baèng
moät soá nguyeân laàn böôùc soùng:
•
2dhklsin=n
•
• ñaây chính laø ñieàu kieän nhieãu xaï Vulf-Bragg

PHƯƠNG TRÌNH VULF-BRAGG
• Nhö vaäy phaûn xaï naøy laø coù choïn loïc: phuï
thuoäc vaøo goùc tôùi  vaø khoaûng caùch dhkl
cuûa nhöõng maët song song vaø böôùc soùng .
Khi ba ñaïi löôïng treân thoaõ maõn ñoàng thôøi
ñieàu kieän Vulf-Bargg thì môùi quan saùt
ñöïôc cöïc ñaïi giao thoa-tia nhieãu xaï

CÖÔØNG ÑOÄ NHIEÃU XAÏ TÖØ MOÄT
HEÄ MAËT THEO ÑUÙNG ÑIEÀU KIEÄN
VULF-BRAGG

• Ñoái vôùi vaät lieäu ña tinh theå (hoaëc daïng boät)
cöôøng ñoä tích phaân cuûa caùc cöïc ñaïi nhieãu
xaï ñöôïc tính theo coâng thöùc sau ñaây:

I   I 0 . A  , .L .P  F e

2  2M
hkl

. p.V

CÖÔØNG ÑOÄ NHIEÃU XAÏ TÖØ MOÄT HEÄ MAËT
THEO ÑUÙNG ÑIEÀU KIEÄN VULF-BRAGG
• I0 cöôøng ñoä chuøm tia ban ñaàu
• A  , - soá nhaân haáp thuï
•  ,  : laø heä soá haáp thuï cuûa maãu vaø goùc phaûn
xaï Bra...
PHÂN TÍCH TINH THỂ BẰNG
NHIỄU XẠ TIA X-XRD
Lý thuyết nhiễu xạ tia x
Phân tích phổ nhiễu xạ tia x
Phân tích định tính và định lượng bằng
nhiễu xạ tia x
Phân tích các đặc trưng cấu trúc tinh
thể bằng nhiễu xạ tia x
Phân tích tinh thể bằng XRD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tinh thể bằng XRD - Người đăng: hehe17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Phân tích tinh thể bằng XRD 9 10 656