Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và thiết kế chương trình quản lý bưu điện văn hóa xã

Được đăng lên bởi Vũ Tài
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2927 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Khoa Công Nghệ Thông Tin

Môn: Phân tích và thiết kế hệ thống
Đề tài: “ Phân tích và thiết kế chương trình quản
lý bưu điện văn hóa xã ”
Giảng viên hướng dẫn:

Trần Thị Thu Huyền

Nhóm SV thực hiện:

Lương Văn Hấn

533444

Phạm Thị Huệ

533451

Nguyễn Trọng Thắng

523000

Nguyễn Xuân Tuân

533473

Hà nội 4/2011

Mục lục:

Page 1 of 43

QUẢN LÝ BƯU ĐIỆN CẤP XÃ

Produced by: NHÓM 5

Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Mục lục:.................................................................................................................. 1
PHẦN 1: Khảo sát hệ thống ..................................................................................3
1.Khái quát .........................................................................................................3
2.

Mục đích.....................................................................................................3

3. Phạm vi..........................................................................................................4
4.Mô tả nghiệp vụ................................................................................................4
PHẦN II: Phân tích hệ thống...............................................................................12
1.BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG:..............................................................12
2.BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC NGỮ CẢNH:.............................................13
3.BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC ĐỈNH.........................................................22
4.BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC CHI TIẾT...................................................23
4.1.Biểu đồ luồng dữ liệu mức chi tiết của chức năng quản lý BƯU GỬI:......23
4.2.Biểu đồ luồng dữ liệu mức chi tiết của chức năng quản lý CUỘC GỌI....24
4.3.Biểu đồ luồng dữ liệu mức chi tiết của chức năng quản lý LẮP ĐẶT ĐIỆN
THOẠI CỐ ĐỊNH:...........................................................................................25
4.4.Biểu đồ luồng dữ liệu mức chi tiết của chức năng quản lý KHIẾU NẠI:....26
4.5.Biểu đồ luồng dữ liệu mức chi tiết của chức năng quản lý KHIẾU NẠI ....27
5.CÁC THỰC THỂ LIÊN KẾT VÀ CÁC THUỘC TÍNH:......................................27
PHẦN III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.........................................................................33
Chương trình quản lý bưu điện được thực hiện trên VB.Net 2005. Từ biểu đồ
luồng dữ liệu và biểu đồ phân cấp chức năng ở trên ta có thể đưa ra một số
giao diện của chương t...
Trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội
Khoa Công Nghệ Thông Tin
Môn: Phân tích và thiết kế hệ thống
Đề tài: Phân tích và thiết kế chương trình quản
lý bưu điện văn hóa xã ”
Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Thu Huyền
Nhóm SV thực hiện: Lương Văn Hấn 533444
Phạm Thị Huệ 533451
Nguyễn Trọng Thắng 523000
Nguyễn Xuân Tuân 533473
Hà nội 4/2011
Mục lục:
Page 1 of 43
QUẢN LÝ BƯU ĐIỆN CẤP XÃ Produced by: NHÓM 5
Phân tích và thiết kế chương trình quản lý bưu điện văn hóa xã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và thiết kế chương trình quản lý bưu điện văn hóa xã - Người đăng: Vũ Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Phân tích và thiết kế chương trình quản lý bưu điện văn hóa xã 9 10 830