Ktl-icon-tai-lieu

phân tích và tổng hợp thuật toán điều khiển lò nấu thép cảm ứng trung tần dùng tiristor

Được đăng lên bởi thanh04041994thanh1
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án tốt nghiệp
Lớp: TBĐ-ĐT 3.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Đề tài : Nghiên cứu, chế tạo bộ chỉnh lưu cho lò nấu thép dùng bán dẫn công
suất.
2. Thông số kỹ thuật:
P

= 15 KW.

U dm = 500 V.
Id

= 30 A.

3. Bố cục :
- Chương 1: Nghiên cứu về nguồn cấp điện cho lò nấu thép.
- Chương 2: Phân tích và tổng hợp bộ (thuật toán điều khiển mạch) chỉnh lưu
cầu ba pha.
- Chương 3: Xây dựng bộ chỉnh lưu cầu ba pha.
- Chương 4: Mô phỏng thực nghiệm.
4. Bản vẽ minh hoạ:

1
GV hướng dẫn:

TS Nguyễn Văn Thuấn

Đồ án tốt nghiệp
Lớp: TBĐ-ĐT 3.

BỘ QUỐC PHÒNG
HỌC VIỆN KTQS
KHOA KTĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

Phê chuẩn

Độ mật……………….…

Ngày…..tháng…..năm 2009

Số………………………

CHỦ NHIỆM KHOA

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên: Nguyễn Văn Giang

Lớp: ĐKTĐ

Khoá : 3

Ngành: Điện - Điện tử

Chuyên ngành: Điều khiển tự động.

1. Tên đồ án:
“Nghiên cứu, chế tạo bộ chỉnh lưu cho lò nấu thép dùng bán dẫn công suất ”
2. Các số liệu ban đầu:
…...…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………
3. Nội dung bản thuyết minh:
lời nói đầu.
Chương I: Nghiên cứu về nguồn cấp điện cho lò nấu thép.
Chương II: Phân tích và tổng hợp bộ (thuật toán điều khiển mạch) chỉnh
lưu cầu ba pha.
Chương III: Xây dựng bộ chỉnh lưu cầu ba pha.
Chương VI: Mô phỏng thực nghiệm.

2
GV hướng dẫn:

TS Nguyễn Văn Thuấn

Đồ án tốt nghiệp
Lớp: TBĐ-ĐT 3.

4. Số lượng, nội dung các bản vẽ ( ghi rõ loại, kích thước và cáh thực hiện các
bản vẽ ) và các sản phẩm (nếu có):
Đồ án gồm……bản vẽ A0 :
- Bản 1: Sơ đồ khối tổng quát.
- Bản 2: Sơ đồ nguyên lý mạch khiển.
- Bản 3: Sơ đồ nguyên lý mạch công suất.
- Bản 4:
5. Cán bộ hướn dẫn (ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị hướn dẫn toàn bộ
hay từng phần):
Đại tá tiến sỹ Nguyễn Văn Thuấn - Bộ môn Kỹ thuật Điện – Khoa kỹ
Thuật Điều Khiển - Học Viện Kỹ thuật Quân Sự.

3
GV hướng dẫn:

TS Nguyễn Văn Thuấn

Đồ án tốt nghiệp
Lớp: TBĐ-ĐT 3.

Ngày giao: 12-01-09

Ngày hoàn thành: 25-04-09
Hà nội, Ngày 25 tháng 04 năm 2009

Chủ nhiệm bộ mộn

Cán bộ hướng dẫn

Đại tá, PGS.TS ĐÀO HOA VIỆT

Đại tá, TS NGUYỄN VĂN THUẤN

Học viện thực hiên
Đã hoàn thành và nộp đồ án ngày 25 tháng 04 năm 2009

Nguyên Văn Giang.

4
GV hướng dẫn:

TS Nguyễn Văn Thuấn

Đồ án tốt nghiệp
Lớp: TBĐ-ĐT 3.

MỤC LỤC
Trang
Bìa chính
Phụ bìa
Nhiệm vụ đần án
Lời cam kết
Mục lục
Dang mục các hình vẽ và đồ thị
Mởi đầu…………………………………………………………………………..1
CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU VỀ NGUỒN CẤP ĐIỆN CHO LÒ NẤU THÉP.
1.1: Tổng quan về lò nấu thép cảm ứng………........
Đồ án tốt nghiệp
Lớp: TBĐ-ĐT 3.
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1. Đề tài : Nghiên cứu, chế tạo bộ chỉnh lưu cho nấu thép dùng bán dẫn công
suất.
2. Thông số kỹ thuật:
P = 15 KW.
dm
U
= 500 V.
d
I
= 30 A.
3. Bố cục :
- Chương 1: Nghiên cứu về nguồn cấp điện cho lò nấu thép.
- Chương 2: Phân tích tổng hợp bộ (thuật toán điều khiển mạch) chỉnh lưu
cầu ba pha.
- Chương 3: Xây dựng bộ chỉnh lưu cầu ba pha.
- Chương 4: Mô phỏng thực nghiệm.
4. Bản vẽ minh hoạ:
1
GV hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Thuấn
phân tích và tổng hợp thuật toán điều khiển lò nấu thép cảm ứng trung tần dùng tiristor - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích và tổng hợp thuật toán điều khiển lò nấu thép cảm ứng trung tần dùng tiristor - Người đăng: thanh04041994thanh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
phân tích và tổng hợp thuật toán điều khiển lò nấu thép cảm ứng trung tần dùng tiristor 9 10 125