Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích xà phòng

Được đăng lên bởi Vũ Hà My
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 736 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐỀ TÀI:
PhântíchlượngNaOH, Na2CO3trongxàphòng
PhântíchlượngNa2O, SiO2trongNatrisilicat

GVHD:TánVănHậu
Nhómbáocáo:Nhóm3

Danhsáchnhóm

1.VũHàMy

2.PhùngDiễmHồng

Nộidung

PhântíchlượngNaOH,
Na2CO3trongxàphòng

PhântíchlượngNa2O,
SiO2trongNatrisilicat

PhântíchlượngNaOH, Na2CO3trongxàphòng

1.Tổngquanvềxàphòng

2.Phântíchmẫuxàphòng

1.Tổngquanvềxàphòng
Xà phòng hay xàbônglàmột chất
tẩy rửa các vết bẩn, vết dầu mỡ.
Thành
phần
của
xà
phòng
là muốinatri hoặc kali củaaxitbéo.

• dạng bánh
• Bột
• chất lỏng

Cấutạophântửxàphòng

Mạchcacbon

Nhómphâncực

Maïchhydrocacbua

Cacboxyl-COO

thuoäcmaïchParafi
n,olefin,voøngbenz
engaéngoácHydroca
cbua.

Hydroxyl-OH
+
Amin – NH2
SunfatOSO 3

-

Xàphòng loại bỏ được vết bẩn mà nước không loại
bỏđược
Mỗiphân tửxàphòngcó hai đầu

• Một đầu phân tử rất ưa nước, tan
trong nước và dính chặt vào các phân
tử nước. Đầu‘hút nước’.

• Đầukỵ nướccủagắnchặt với chất
béo,hòatan và tẩy bỏ vếtbẩn

2.Phântíchmẫuxàphòng

PhântíchlượngNaOHtrongxàphòng

PhântíchlượngNa2CO3trongxàphòng

PhântíchNaOH, Na2CO3trongmẫuxútcôngnghiệp

 Phạmviápdụng
 Nguyêntắc

Tómtắtquytrìnhphảnứng
Côngthứctínhtoán

Phạmviápdụng

TCVN

3795

–

83:phươngphápxácđịnhhàmlượngnatrihydroxit,tổnglượngbazovànatricacbonat(Na 2CO3)
Tiêuchuẩnnàyquyđịnhphươngphápchuẩnđộxácđịnhnatrihydroxitvớihàmlượnglớnhơn10%,tổng
lượngbazotrên10%vànatricacbonattrongkhoảng0,1%đến3%

Nguyêntắc

XácđịnhhàmlượngNaOH
Xác định hàm lượng NaOH

o

ChovàomẫulượngdưBaCl2đểloạibỏNa2CO3

o

DùngddHClđểchuẩnđộtổnglượngbazovớichỉthịPP.

BaCl2đểloạibỏNa2CO3
Na2CO3+BaCl2=>2NaCl+BaCO3

Quytrìnhxácđịnh:
Hòatanđịnhmức

10 mlddmẫu

BaCl2

loạibỏBaCO3,nếukhôngkhónhậnbiếtĐTĐ
2+
2BaCO3 Ba
+CO3
DomuốikiềmBaCO
cópH=9, PP(8,2-10)
NaOH+HCl=>NaCl+H
2- 3 +
2- 2O
CO3 +H HCO3

HCl0,1N

PP

XácđịnhNaOH
Côngthứctínhtoán
 

%NaOH=× f ×1000

Trongđó:
=0,04
N,V:nồngđộvàthểtíchHCl
m:Khốilượngmẫu

Nguyêntắc
XácđịnhhàmlượngbazovàNa2CO3

DùngddHClchuẩnđộmẫuthửvớichỉthịPP, MO.
- TheochỉthịPP, ởđiểmtươngđươngdungdịchmấtmàuhồng,ghithểtíchHCltiêutốn.
NaOH+HCl=>NaCl+ H2O

(1)

Na2CO3+HCl=>NaHCO3+NaCl(2)

-

NhỏtiếpchỉthịMOvàchuẩnbằngHCltrênđếnkhidungdịchchuyểntừvàngsanghồngnhạt,ghithểtíchHCltiêutốn.
NaHCO3+HCl=>NaCl+ H2O + CO2(3)

QuytrìnhphântíchxácđịnhtổnghàmlượngbazovàNa2CO3

10 mlddmẫu
10 mlddmẫu
20ml H2O
20ml H2O

6giọtPP 0,1%

6giọtPP0,1%

ChuẩnđộbằngHCl0,1Nđến

ChuẩnđộbằngHCl0,1Nđếnmấtmàu

Vb=Va– 0,5mldừnglại

(Va)

23giọtM
ChuẩnđộbằngHCl0,01Nđếnk...
ĐỀ TÀI:
PhântíchlượngNaOH, Na
2
CO
3
trongxàphòng
PhântíchlượngNa
2
O, SiO
2
trongNatrisilicat
GVHD:TánVănHậu
Nhómbáocáo:Nhóm3
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phân tích xà phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích xà phòng - Người đăng: Vũ Hà My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Phân tích xà phòng 9 10 392