Ktl-icon-tai-lieu

Phần tử hữu hạn trong cơ học tính toán

Được đăng lên bởi Phuong Viet
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp
phần tử hữu hạn

NGUYỄN TIẾN DŨNG
Bộ môn Cơ học kết cấu - Đại học Xây dựng Hà nội
Hà nội 06-2009

Mục lục
1

2

Mở
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

đầu
Phương pháp phần tử hữu hạn
Cơ sở ten sơ . . . . . . . . . . .
Chuyển trục toạ độ . . . . . . .
Giải tích véc tơ . . . . . . . . . .
Đại số tuyến tính . . . . . . . .
Cơ sở lý thuyết đàn hồi . . . .
Bài tập . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Phương trình cơ sở và phương trình biến thiên
2.1 Phương trình cơ sở . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1 Thanh chịu kéo nén . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 Thanh chịu uốn ngang phẳng . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Vật thể đàn hồi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Tấm chịu uốn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Thiết lập phương trình biến thiên từ nguyên lý công khả dĩ
2.2.1 Nguyên lý công khả dĩ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Thanh chịu kéo nén . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 Thanh chịu uốn ngang phẳng . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 Vật thể đàn hồi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.5 Tấm chịu uốn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Thiết lập phương trình biến thiên từ phương pháp hàm thử
2.3.1 Thanh chịu kéo nén . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2 Thanh chịu uốn ngang phẳng . . . . . . . . . . . . .
2.3.3 Vật thể đàn hồi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.4 Tấm chịu uốn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Bài tập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

1
1
2
5
7
9
9
11

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

13
13
13
14
15
16
18
18
19
19
19
19
19
20
20
21
21
22

ii

Mục lục

3 Hệ thanh
3.1 Hàm chuyển vị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Thanh chịu kéo nén dọc trục . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2 Thanh chịu uốn ngang phẳng . . . . . . . . . . . . .
3.1.3 Thanh chịu xoắn thuần tuý . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Dạng ma trận của các bài toán cơ bản . . . . . . . . . . . . .
3.2.1 Thanh chịu kéo nén dọc trục . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2 Thanh chịu uốn ngang...
Phương pháp
phần tử hữu hạn
NGUYỄN TIẾN DŨNG
Bộ môn học kết cấu - Đại học y dựng nội
nội 06-2009
Phần tử hữu hạn trong cơ học tính toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần tử hữu hạn trong cơ học tính toán - Người đăng: Phuong Viet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Phần tử hữu hạn trong cơ học tính toán 9 10 408