Ktl-icon-tai-lieu

Phan ung FTS

Được đăng lên bởi Công Bk
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 5607 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Co/Al2O3 từ nguồn
muối acetate cho quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu
lỏng

Mục lục
Mục lục .......................................................................................................... 1
Danh mục các bảng ....................................................................................... 3
Danh mục các hình ........................................................................................ 4
Lời nói đầu .................................................................................................... 6
Chương 1: Tổng quan lý thuyết..................................................................... 7
1.1.

Mở đầu:......................................................................................... 7

1.2.

Lịch sử phát triển của quá trình tổng hợp Fischer – Tropsch ...... 9

1.3.

Các phản ứng trong quá trình FTS ............................................. 10

1.3.1.

Các giai đoạn và đặc điểm công nghệ của quá trình .......... 10

1.3.2.

Các phản ứng xảy ra trong quá trình ................................... 12

1.3.3.

Cơ chế của quá trình ............................................................ 12

1.3.4.

Động học của phản ứng ....................................................... 14

1.4.

Xúc tác của quá trình .................................................................. 15

1.4.1.

Tổng quan về xúc tác FTS ................................................... 15

1.4.2.

Các loại xúc tác.................................................................... 16

1.4.3.

Phương pháp tổng hợp xúc tác ............................................ 19

1.4.4.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính xúc tác........................ 21

1.5.

Thiết bị phản ứng FTS................................................................ 24

1.6.

Các công nghệ FT trên thế giới .................................................. 26

1.6.1.

CN của Sasol ( Sasolburg and Secunda, South Africa) ....... 27

1.6.2.

Công nghệ của PetroSA/Mossgas(Mossel Bay South Africa )
28

1.6.3.

Công nghệ của Shell SMDS ( Bintulu, Malaysia) ............... 29

Chương 2: Thực nghiệm.............................................................................. 31

GVHD: TS. Nguyễn Hồng Liên
SVTH: Phạm Thị Nga

Trang 1

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng hợp xúc tác Co/Al2O3 từ nguồn
muối acetate cho quá trình chuyển hóa khí tổng hợp thành nhiên liệu
lỏng

2.1.

Tổng hợp xúc tác .....................
Đồ án tt nghip: Nghiên cu tng hp xúc tác Co/Al2O3 t ngun
mui acetate cho quá trình chuyn hóa khí tng hp thành nhiên liu
lng
GVHD: TS. Nguyn Hng Liên Trang 1
SVTH: Phm Th Nga
Mc lc
Mc lc .......................................................................................................... 1
Danh mc các bng ....................................................................................... 3
Danh mc các hình ........................................................................................ 4
Lời nói đầu .................................................................................................... 6
Chương 1: Tổng quan lý thuyết..................................................................... 7
1.1. M đầu:......................................................................................... 7
1.2. Lch s phát trin ca quá trình tng hp Fischer Tropsch ...... 9
1.3. Các phn ng trong quá trình FTS ............................................. 10
1.3.1. Các giai đoạn và đặc điểm công ngh ca quá trình .......... 10
1.3.2. Các phn ng xy ra trong quá trình ................................... 12
1.3.3. Cơ chế ca quá trình ............................................................ 12
1.3.4. Động hc ca phn ng ....................................................... 14
1.4. Xúc tác ca quá trình .................................................................. 15
1.4.1. Tng quan v xúc tác FTS ................................................... 15
1.4.2. Các loi xúc tác .................................................................... 16
1.4.3. Phương pháp tổng hp xúc tác ............................................ 19
1.4.4. Các yếu t ảnh hưởng đến hot tính xúc tác ........................ 21
1.5. Thiết b phn ng FTS ................................................................ 24
1.6. Các công ngh FT trên thế gii .................................................. 26
1.6.1. CN ca Sasol ( Sasolburg and Secunda, South Africa) ....... 27
1.6.2. Công ngh ca PetroSA/Mossgas(Mossel Bay South Africa )
28
1.6.3. Công ngh ca Shell SMDS ( Bintulu, Malaysia) ............... 29
Chương 2: Thực nghim.............................................................................. 31
Phan ung FTS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phan ung FTS - Người đăng: Công Bk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Phan ung FTS 9 10 295