Ktl-icon-tai-lieu

phanh ABS

Được đăng lên bởi minhluc293-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Baøi 1

GIÔÙI THIEÄU VEÀ ABS
I.

THEÁ NAØO LAØ ABS?
Chöùc naêng cuûa heä thoáng phanh thoâng thöôøng laø ñeå giaûm toác ñoä hay döøng xe baèng
caùch söû duïng 2 löïc caûn. Loaïi thöù nhaát laø löïc caûn giöõa maù phanh vaø ñóa phanh (hay giöõa maù
phanh vaø troáng phanh) vaø loaïi thöù 2 laø giöõa loáp vaø maët ñöôøng. Phanh coù theå ñöôïc ñieàu
khieån oån ñònh neáu moái lieân heä sau giöõa löïc caûn trong heä thoáng phanh vaø löïc caûn giöõa loáp vaø
maët ñöôøng xaûy ra.
 Löïc caûn heä thoáng phanh < löïc caûn giöõa loáp vaø maët ñöôøng

Tuy nhieân, neáu moái lieân heä treân bò ñaûo ngöôïc, baùnh xe seõ bò boù cöùng vaø xe baét ñaàu
bò tröôït.
 Löïc caûn heä thoáng phanh > löïc caûn giöõa loáp vaø maët ñöôøng
Neáu caùc baùnh tröôùc bò boù cöùng, noù seõ laøm cho xe khoâng theå laùi ñöôïc. Neáu caùc baùnh
xe sau bò boù cöùng, do söï khaùc nhau veà heä soá ma saùt giöõa baùnh beân phaûi vaø baùnh beân traùi
vôùi maët ñöôøng neân seõ laøm cho ñuoâi xe bò laïng.
ABS ñieàu khieån aùp suaát daàu taùc duïng leân caùc xy lanh baùnh xe ñeå ngaên khoâng cho noù
bò boù cöùng khi phanh treân ñöôøng trôn hay khi phanh gaáp. Noù cuõng ñaûm baûo tính oån ñònh daãn
höôùng trong quaù trình phanh neân xe vaãn coù theå laùi ñöôïc.

1

THAM KHAÛO
ÔÛ heä thoáng phanh thoâng thöôøng khoâng coù ABS, neáu ñaïp phanh treân ñöôøng tuyeát, raát
deã maát tính oån ñònh daãn höôùng vaø ngöôøi laùi xe phaûi ñaïp lieân tuïc (nhoài phanh) ñeå döøng xe.
Vôùi xe coù ABS, ABS töï ñoäng thöïc hieän chöùc naêng naøy. Vì vaäy phanh ñöôïc ñieàu khieån chính
xaùc vaø hieäu quaû hôn.

II.

NGUYEÂN LYÙ
Khi xe chuyeån ñoäng ôû toác ñoä khoâng ñoåi, toác ñoä cuûa xe vaø baùnh xe laø nhö nhau (noùi
caùch khaùc, caùc baùnh xe khoâng tröôït). Tuy nhieân, khi ngöôøi laùi ñaïp phanh ñeå giaûm toác ñoä xe,
toác ñoä cuûa caùc baùnh xe seõ giaûm töø töø vaø khoâng theå baèng toác ñoä cuûa thaân xe, luùc naøy ñang
chuyeån ñoäng nhôø quaùn tính cuûa noù (töùc laø coù theå xaûy ra tröôït nheï giöõa caùc loáp xe vôùi maët
ñöôøng). Söï khaùc nhau giöõa toác ñoä thaân xe vaø toác ñoä baùnh xe ñöôïc bieåu dieãn baèng moät heä
soá goïi laø “heä soá tröôït”.
Heä soá tröôït coù theå tính theo coâng thöùc sau:
Heä soá tröôït = Toác ñoä xe – Toác ñoä baùnh xe / Toác ñoä xe x 100%

THAM KHAÛO
2

Heä soá tröôït 0% coù nghóa laø traïng thaùi baùnh xe quay trôn khoâng coù söùc caûn. Heä soá
tröôït 100% laø traïng thaùi baùnh xe bò boù cöùng hoaøn toaøn vaø loáp xe tröôït treân maët ñöôøng. Khi
söï khaùc nhau giöõa toác...
1
Baøi 1
GIÔÙI THIEÄU VEÀ ABS
I. THEÁ NAØO LAØ ABS?
Chöùc naêng cuûa heä thoáng phanh thoâng thöôøng laø ñeå giaûm toác ñoä hay döøng xe baèng
caùch söû duïng 2 löïc caûn. Loaïi thöù nhaát laø löïc caûn giöõa maù phanh vaø ñóa phanh (hay giöõa maù
phanh vaø troáng phanh) vaø loaïi thöù 2 laø giöõa loáp vaø maët ñöôøng. Phanh coù theå ñöôïc ñieàu
khieån oån ñònh neáu moái lieân heä sau giöõa löïc caûn trong heä thoáng phanh vaø löïc caûn giöõa loáp vaø
maët ñöôøng xaûy ra.
Löïc caûn heä thoáng phanh < löïc caûn giöõa loáp vaø maët ñöôøng
Tuy nhieân, neáu moái lieân heä treân bò ñaûo ngöôïc, baùnh xe seõ bcöùng vaø xe baét ñaàu
bò tröôït.
Löïc caûn heä thoáng phanh > löïc caûn giöõa loáp vaø maët ñöôøng
Neáu caùc baùnh tröôùc boù cöùng, noù seõ laøm cho xe khoâng theå laùi ñöôïc. Neáu caùc baùnh
xe sau boù cöùng, do söï khaùc nhau veà heä soá ma saùt giöõa baùnh beân phaûi vaø baùnh beân traùi
vôùi maët ñöôøng neân seõ laøm cho ñuoâi xe bò laïng.
ABS ñieàu khieån aùp suaát daàu taùc duïng leân caùc xy lanh baùnh xe ñeå ngaên khoâng cho noù
bò boù cöùng khi phanh treân ñöôøng trôn hay khi phanh gaáp. Noù cuõng ñaûm baûo tính oån ñònh daãn
höôùng trong quaù trình phanh neân xe vaãn coù theå laùi ñöôïc.
phanh ABS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phanh ABS - Người đăng: minhluc293-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
phanh ABS 9 10 330