Ktl-icon-tai-lieu

PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Được đăng lên bởi minh-quyet-tran
Số trang: 141 trang   |   Lượt xem: 7037 lần   |   Lượt tải: 24 lần
PHÁP LUẬT VỀ KINH
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
TS. Phạm Văn Võ
P.Trưởng khoa Luật Thương mạiTrường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
1

1. LUẬT KINH DOANH BĐS
2006

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT







Luật Kinh doanh bất động sản 2006
Nghị định 153/2007/NĐ-CP quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh
doanh bất động sản
Nghị định 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực kinh
doanh bất động sản
Thông tư 13/2008/TT-BXD Hướng dẫn thi
hành một số nội dung của NĐ
153/2007/NĐ-CP

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH




Điều chinh hoat đông kinh doanh
̉
̣
̣
BĐS
Điều chinh hoat đông kinh doanh
̉
̣
̣
dich vụ BĐS
̣

KINH DOANH BẤT
ĐỘNG SẢN

KHÁI NIỆM KINH DOANH BẤT ĐỘNG
SẢN (KHOẢN 2, ĐIỀU 4, LUẬT
KDBĐS)
Kinh doanh bất động sản là việc bỏ
vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển
nhượng, thuê, thuê mua bất động sản
để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho
thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích
sinh lợi.

Các hình thức kinh doanh bất động sản
(khoản 1, Điều 9, Luật KDBĐS)
• Kinh doanh nhà, công trình xây dựng:


Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê,
cho thuê mua (Thuê mua nhà, công trình xây dựng là hình thức kinh

doanh bất động sản, theo đó bên thuê mua trở thành chủ sở hữu nhà,
công trình xây dựng đang thuê mua sau khi trả hết tiền thuê mua theo
hợp đồng thuê mua);




Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê
mua;
Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;

• Kinh doanh quyền sử dụng đất




Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên
đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng;
Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công
trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; thuê quyền sử
dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.

Chủ thể hoat đông kinh
̣
̣
doanh bất đông san
̣
̉
Cá nhân, tổ chức trong nước
(được kinh doanh đủ 5 hình thức);
 Tổ chức, cá nhân nước ngoài và
người Viêt Nam đinh cư ở nước
̣
̣
ngoài chỉ được kinh doanh dưới 2
hình thức:


Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng
để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công
trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê
đất đã có hạ tầng;


ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ
NHÂN KINH DOANH BĐS
- Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất
động sản phải thành lập doanh nghiệp
hoặc hợp tác xã, phải có vốn pháp định
và đăng ký kinh doanh bất động sản
theo quy định của pháp luật (khoản 1,
Điều 8, Luật KDBĐS).
- Điều kiện để thực hiện dự án đầu tư
kinh doanh bất động sản:
Phù hợp quy hoạch
Điều kiện về tài chính (Điều 5 NĐ
153...
1
PHÁP LUẬT VỀ KINH
PHÁP LUẬT VỀ KINH
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
TS. Ph m V n Võ ă
TS. Ph m V n Võ ă
P.Tr ng khoa Lu t Th ng m i-ưở ươ
P.Tr ng khoa Lu t Th ng m i-ưở ươ
Tr ng i h c Lu t TP. H Chí Minhườ Đạ
Tr ng i h c Lu t TP. H Chí Minhườ Đạ
PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - Người đăng: minh-quyet-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
141 Vietnamese
PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 9 10 161