Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển sản phẩm Phát triển sản phẩm mì ăn liền có bổ xung thêm đậu xanh

Được đăng lên bởi hoanglinh0808-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Viện Công Nghệ Sinh Học Và Thực Phẩm

TIỂU LUẬN MÔN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
Đề Tài:

"Phát triển sản phẩm mì ăn liền có bổ sung
thêm đậu xanh"

GVHD
Học viên

: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú
: Trần Thị Dịu
Hoàng Thị Hạnh
Hoàng Viết Giang

Hà Nội, tháng 4 /2014
0

MỤC LỤC
Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ - Ý TƯỞNG.................................................................................2
Phần 2. NHU CẦU THỊ TRƯỜNG...................................................................................3
2.1. Lịch sử về mì ăn liền.................................................................................................3
2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ mì ăn liền ở Việt Nam..............................................3
2.3. Nhu cầu của người tiêu dùng....................................................................................4
Phần 3. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG MỚI...................7
3.1. Phát triển trên nền sản phẩm mì ăn liền Hảo hảo của công ty Acecook Việt Nam. .7
3.2. Giới thiệu về đậu xanh..............................................................................................7
3.3. Vai trò của đậu xanh với cơ thể con người...............................................................8
Phần 4. CÁC BƯỚC TIẾP CẬN SẢN PHẨM................................................................11
Phần 5. THIẾT KẾ SẢN PHẨM.....................................................................................12
Phụ lục..............................................................................................................................17
Phiếu điều tra..................................................................................................................17
Bảng câu hỏi sản phẩm mới...........................................................................................18
Tài liệu tham khảo`...........................................................................................................19

1

Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ - Ý TƯỞNG
Trong những năm qua, ngành công nghiệp chế biến nói chung, công nghiệp
sản xuất mì ăn liền nói riêng đã có một vị thế quan trọng trong nền kinh tế đất nước.
Nó không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông, lâm, ngư
nghiệp mà còn là một giải pháp hiệu quả trong viêc tạo công ăn việc làm, góp phần
phát triển kinh tế, ổn định xã hội.
Từ lâu, mì ăn liền đã trở nên gần gũi kh...


 !"
#$%&%'() *+#$, -(
.
"Pht trin sn phm m ăn lin c b sung
thêm đu xanh"
 
/0 



12345673
Phát triển sản phẩm Phát triển sản phẩm mì ăn liền có bổ xung thêm đậu xanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển sản phẩm Phát triển sản phẩm mì ăn liền có bổ xung thêm đậu xanh - Người đăng: hoanglinh0808-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phát triển sản phẩm Phát triển sản phẩm mì ăn liền có bổ xung thêm đậu xanh 9 10 716