Ktl-icon-tai-lieu

Phay CNC

Được đăng lên bởi kdieuvp91
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 4606 lần   |   Lượt tải: 39 lần
B AØ I

G I AÛ N G :

Máy công cụ C N C

CHƢƠNG 4
CÔNG NGHỆ & LẬP TRÌNH
PHAY CNC

BIÊN SOẠN : ThS.GVC. Trần Trung Anh Dũng

NỘI DUNG

1. Công nghệ Phay CNC
2. Lập trình Phay CNC (Hệ Fanuc)

ThS. Trần Trung Anh Dũng
dung_sgu@yahoo.com

Chương 4 – Công nghệ &
Lập trình phay CNC

ThS. Trần Trung Anh Dũng
dung_sgu@yahoo.com

Chương 4 – Công nghệ &
Lập trình phay CNC

3

Các bước lập trình thủ công

B1

Phân tích bản vẽ

B2

Thiết lập trình tự gia công

B3

Lựa chọn đồ gá & dụng cụ cắt

B4
ThS. Trần Trung Anh Dũng
dung_sgu@yahoo.com

Viết chƣơng trình

Chương 4 – Công nghệ &
Lập trình phay CNC

4

Các bước lập trình thủ công
 Phân tích bản vẽ
– Xác định yêu cầu gia công
(vật liệu và hình dạng phôi,
dung sai, nhám bề mặt, các
kích thước và ghi chú trên
bản vẽ …)
– Xác định kích thước phôi liệu,
lượng dư gia công.
– Định chuẩn phôi

ThS. Trần Trung Anh Dũng
dung_sgu@yahoo.com

Chương 4 – Công nghệ &
Lập trình phay CNC

5

Các bước lập trình thủ công
 Thiết lập trình tự gia công
– Xác định nội dung nguyên công
– Chia nguyên công ra các bước, các vị trí …
– Ghi lại thành phiếu công nghệ

ThS. Trần Trung Anh Dũng
dung_sgu@yahoo.com

Chương 4 – Công nghệ &
Lập trình phay CNC

6

Các bước lập trình thủ công
 Chọn đồ gá & dụng cụ cắt
– Phương án gá đặt và định vị phôi
– Chọn dụng cụ cắt phù hợp với từng bước gia công

ThS. Trần Trung Anh Dũng
dung_sgu@yahoo.com

Chương 4 – Công nghệ &
Lập trình phay CNC

7

Các bước lập trình thủ công
 Viết chƣơng trình
– Xác định tọa độ các điểm
– Tính toán các quỹ đạo chuyển động của dao
– Tính toán các thông số gia công (S, F)
– Viết chương trình theo các mã lệnh
– Chạy thử, kiểm tra & sửa lỗi chương trình

ThS. Trần Trung Anh Dũng
dung_sgu@yahoo.com

Chương 4 – Công nghệ &
Lập trình phay CNC

8

NHÓM LỆNH CƠ BẢN
 Khai báo hệ đơn vị đo
Mã lệnh

Chức năng

G20

Chọn đơn vị hệ Anh (inch)

G21

Chọn đơn vị hệ mét (mm)

ThS. Trần Trung Anh Dũng
dung_sgu@yahoo.com

Chương 4 – Công nghệ &
Lập trình phay CNC

9

NHÓM LỆNH CƠ BẢN
 Khai báo đơn vị lƣợng chạy dao F
Mã lệnh

Chức năng

G94 (*)

Đơn vị lượng chạy dao F là mm/ph
(hoặc inch/ph)

G95

Đơn vị lượng chạy dao F là mm/vg
(hoặc inch/vg)

(*) thiết lập mặc định

ThS. Trần Trung Anh Dũng
dung_sgu@yahoo.com

Chương 4 – Công nghệ &
Lập trình phay CNC

10

NHÓM LỆNH CƠ BẢN
 Khai báo cách thức lập trình
Mã lệnh

Chức năng

G90

Lập trình tuyệt đối

G91

Lập trình tương đối

ThS. Trần Trung Anh Dũng
dung_sgu@yahoo.com

Chương 4 – Công nghệ &
Lập trình phay CNC

11

NHÓM LỆNH...
B AØ I G I AÛ N G :
M á y c ô n g c ụ C N C
CHƢƠNG 4
CÔNG NGHỆ & LẬP TRÌNH
PHAY CNC
BIÊN SOẠN :
ThS.GVC. Trần Trung Anh Dũng
Phay CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phay CNC - Người đăng: kdieuvp91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Phay CNC 9 10 191