Ktl-icon-tai-lieu

PHAY MẶT PHẲNG

Được đăng lên bởi Thế Hưng
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1138 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BAØI 1
PHAY MAËT PHAÚNG SONG
SONG VAØ VUOÂNG GOÙC

1

PHAY MAËT PHAÚNG SONG SONG – VUOÂNG GOÙC
PHAY MAËT PHAÚNG
YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT KHI PHAY MAËT PHAÚNG
PHAY MAËT PHAÚNG BAÈNG DAO PHAY TRUÏ
PHAY MAËT PHAÚNG BAÈNG DAO PHAY MAËT ÑAÀU
GAÙ ÑAËT CHI TIEÁT KHI PHAY MAËT PHAÚNG

PHAY MAËT PHAÚNG SONG SONG - VUOÂNG GOÙC
YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT KHI PHAY MAËT PHAÚNG SONG SONG - VUOÂNG
GAÙ ÑAËT CHI TIEÁT GIA COÂNG
TRÌNH TÖÏ PHAY MAËT PHAÚNG SONG SONG VUOÂNG GOÙC
SAI HOÛNG KHI PHAY MAËT PHAÚNG
KIEÅM TRA MAËT PHAÚNG SONG SONG - VUOÂNG GOÙC

BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH
2

PHAY MAËT PHAÚNG
YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT KHI PHAY MAËT PHAÚNG
ÑOÄ KHOÂNG THAÚNG
ÑOÄ KHOÂNG PHAÚNG
ÑOÄ NHAÙM BEÀ MAËT

3

Phay maët phaúng vôùi dao phay truï
ÑAËC ÑIEÅM- CAÁU TAÏO DAO PHAY TRUÏ
Caùc loaïi dao phay truï
Caáu taïo dao phay truï

PHÖÔNG PHAÙP LAÉP DAO PHAY TRUÏ

Laép truïc dao treân maùy phay ngang
Laép dao phay truï leân truïc dao phay
Löïc doïc truïc khi gaù dao phay truï

PHÖÔNG PHAÙP PHAY THUAÄN VAØ PHAY NGHÒCH
Ñònh nghóa phay thuaän vaø phay nghòch
Ñaëc ñieåm phay thuaän vaø phay nghòch

4

caùc loaïi dao phay truï

TOÅ HÔÏP DAO PHAY TRUÏ

DAO TRUÏ RAÊNG THÖA VAØ RAÊNG
NHAËT

DAO PHAY TRUÏ RAÊNG THAÚNG

DAO PHAY TRUÏ RAÊNG XOAÉN

5

CAÁU TAÏO DAO PHAY TRUÏ
CAÙC BEÀ MAËT CÔ BAÛN CUÛA DAO PHAY TRUÏ

a : maët tröôùc cuûa raêng
b : maët sau cuûa raêng
c : maët löng cuûa raêng

CAÙC GOÙC ÑOÄ CÔ BAÛN CUÛA DAO PHAY TRUÏ

α : goùc sau
β: goùc saéc
γ : goùc tröôùc
λ : goùc xoaén cuûa dao phay coù raêng xoaén
* ôû dao phay truï khoâng coù caùc goùc phuï

6

PHÖÔNG PHAÙP LAÉP DAO PHAY TRUÏ
LAÉP TRUÏC DAO LEÂN MAÙY PHAY
NGANG
1. ñai oácxieát truïc dao
2. ñai oác xieát giaù ñôû
3. truïc dao
4. dao phay truï
5. khaâu ñònh vò
6. oác coá ñònh xaø ñôû
7. truïc xieát ruùt dao
8. baïc loùt

7

PHÖÔNG PHAÙP LAÉP DAO PHAY TRUÏ
LAÉP DAO LEÂN TRUÏC DAO

8

PHÖÔNG PHAÙP LAÉP DAO PHAY TRUÏ
LÖÏC DOÏC TRUÏC KHI LAÉP DAO PHAY TRUÏ

Phuï thuoäc vaøo chieàu xoaén vaø chieàu quay
dao, sao cho löïc doïc truïc höôùng vaøo
trong truïc chính
Hoaëc laép dao toå hôïp coù chieàu xoaén traùi
phaûi ngöôïc nhau
toùm laïi :
neáu dao coù chieàu xoaén phaûi, neân laép
dao sao cho coù chieàu quay ngöôïc chieàu
kim ñoàng hoà
neáu dao coù chieàu xoaén traùi , neân laép
dao coù chieàu quay cuøng chieàu kim ñoàng
hoà

9

PHÖÔNG PHAÙP PHAY THUAÄN VAØ PHAY NGHÒCH
PHÖÔNG PHAÙP PHAY NGHÒCH

Ñònh Nghóa: Laø quaù trình phay khi chieàu quay cuûa dao vaø chieàu
tieán baøn maùy ngöôïc nhau

PHÖÔNG PHAÙP PHAY THUAÄN

Ñònh Nghóa: Laø quaù trình ...
1
BAØI 1
BAØI 1
PHAY MAËT PHAÚNG SONG
PHAY MAËT PHAÚNG SONG
SONG VAØ VUOÂNG GOÙC
SONG VAØ VUOÂNG GOÙC
PHAY MẶT PHẲNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHAY MẶT PHẲNG - Người đăng: Thế Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
PHAY MẶT PHẲNG 9 10 422