Ktl-icon-tai-lieu

Phép biến đổi Laplace

Được đăng lên bởi Phạm Văn Tuyên
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM.
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CƠ ĐiỆN TỬ.

BÀI GiẢNG :

LÝ THUYẾT ðiỀU KHIỂN TỰ ðỘNG
GV: Th.S Nguyễn Tấn Phúc.
phucpfiev1@gmail.com.

•1

Mô tả toán học
Phần tử và hệ thống liên tục

Chương 2:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Phương trình vi phân.
Phép biến đổi Laplace.
Hàm truyền.
Sơ đồ khối.
Hàm truyền của các khâu vật lý điển hình.
Graph tín hiệu.
Phương trình trạng thái.
•2

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

1

Mô tả toán học
Phần tử và hệ thống liên tục

Chương 2:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Phương trình vi phân.
Phép biến đổi Laplace.
Hàm truyền.
Sơ đồ khối.
Hàm truyền của các khâu vật lý điển hình.
Graph tín hiệu.
Phương trình trạng thái.
•3

2.1 Phương trình vi phân
Tổng quát, quan hệ giữa tín hiệu vào, tín hiệu ra của một
hệ thống liên tục tuyến tính bất biến SISO có thể mô tả bằng
phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng:

an

dn y
dn−1y
dmr
dm−1r
+
a
+
...
+
a
y(t)
=
b
+
b
+ ... + b0r(t)
n−1
0
m
m−1
dtn
dt n−1
dtm
dt m−1

ai , bi : thông số của hệ thống (khối lượng, ma sát, R,L,C,…)
r(t) : tín hiệu vào
y(t) : tín hiệu ra
n = bậc của hệ thống = bậc ph.trình vi phân
Với hệ thống thực tế : m ≤ n (nguyên lý nhân quả)

•4

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

2

Ví dụ 2.1: Hệ lò xo – khối lượng – giảm chấn
m : khối lượng, [kg]
b : hệ số ma sát nhớt, [N.s/m]
k : ñộ cứng lo xo, [N/m]
Tín hiệu vào: lực tác dụng F(t), [N]
Tín hiệu ra: lượng di ñộng y(t), [m]
Áp dụng Định luật II Newton :

d2 y
m 2 = ∑ Fi = F(t) − Fms − Flx
dt
dy
Lực giảm chấn : Fms = b
dt
Lực lò xo : Flx = ky(t)

F(t)

(+)

m

Flx

Fms

⇒

d2 y
dy
m 2 +b
+ ky(t) = F(t)
dt
dt
•5

Ví dụ 2.2: Mạch điện RLC nối tiếp
Theo định luật Kirchhoff :

uR + uL + uC = u

Trong ñó:
1
du
uC = ∫ idt ⇒ i = C C
C
dt
duC
uR = Ri = RC
dt
di
d2 u
uL = L
= LC 2C
dt
dt

Tín hiệu vào: ñiện áp u
Tín hiệu ra: ñiện áp uc

⇒

LC

d2uC
du
+ RC C + uC = u
2
dt
dt
•6

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

3

Ví dụ 2.3: Đặc tính động học vận tốc xe ôtô
v(t)
b

f(t)

m

dv
+ bv(t) = f(t)
dt

m : khối lượng xe
b : hệ số cản của không khí (ma sát nhớt)
Tín hiệu vào: Lực ñẩy của ñộng cơ, f(t)
Tín hiệu ra: vận tốc của xe , v(t)
•7

Ví dụ 2.4: Bộ giảm xóc của xe ôtô, xe máy
m : khối lượng, [kg]
b : hệ số ma sát nhớt, [N.s/m]
k : ñộ cứng lo xo, [N/m]
Tín hiệu vào: lượng di ñộng r(t), [m]
Tín hiệu ra: lượng di ñộng y(t), [m]

m

d2 y
dy
dr
+b
+ ky(t) = b + kr(t)
2
dt
dt
dt

•8

GV. NGUYỄN THẾ HÙNG

4

Ví dụ 2.5: Mạch điện RLC

d2uC
du
RLC
+ L C + RuC = Ru
dt
dt

i

RLC

i

d2uC
du
du
+ L C + RuC = L
dt
dt
dt

•9

Mô tả toán học
Phần tử và...
GV. NGUYN TH HÙNG 1
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM.
KHOAKHÍ CÔNG NGHỆ
BỘ MÔN CƠ ĐiỆN TỬ.
BÀI GiNG :
THUYT ðiU KHIN T ðỘNG
GV: Th.S Nguyn Tn Phúc.
phucpfiev1@gmail.com.
Chương 2: Mô tả toán học
Phần tử và hệ thống liên tục
2.1 Phương trình vi phân.
2.2 Phép biến đổi Laplace.
2.3 Hàm truyền.
2.4 Sơ đồ khối.
2.5 Hàm truyền của các khâu vật lý điển hình.
2.6 Graph tín hiệu.
2.7 Phương trình trạng thái.
2
Phép biến đổi Laplace - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phép biến đổi Laplace - Người đăng: Phạm Văn Tuyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Phép biến đổi Laplace 9 10 838